Uchwała Nr XXIII/194/2017 z dnia 29.09.2017 r. - UNIEWAŻNIONA W CZĘŚCI

 

Uchwała Nr XXIII/194/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkoplskiego KN-I.4131.1.542.2017.3 z dnia 31.10.2017 r. orzekające nieważność części zapisów powyższej uchwały