Uchwała Nr IX/86/2019 z dnia 03.12.2019 r.

 

Uchwała Nr IX/86/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr IX/86/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.