Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.
w sprawie podatku od nieruchomości.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/195/2020 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Kopojnie.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zagórów na rok szkolny 2021/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kopojnie oraz uchwalenia Statutu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/281/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zagórów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zagórów
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrąbczyn
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trąbczyn
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szetlewek
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szetlew
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skokum
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleśnica
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myszakówek
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mariantów
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukom
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łomów
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościołków
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopojno.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Imielno.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądzeń.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drzewce.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowe
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Augustynów
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielewo.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamierz.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagórów
w sprawie w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.
w sprawie podatku od nieruchomości.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Zagórów i Wrąbczyn, gmina Zagórów - Etap I
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zagórów na rok szkolny 2020/2021
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2020-2024.
w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Burmistrza Gminy Zagórów ze środków Gminy Zagórów
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Zagórów
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zagórów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie Statutu Gminy Zagórów
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zagórów
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zagórów instrumentem płatniczym
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020 - UNIEWAŻNIONA
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego prowadzonego przez Gminę Zagórów
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca uchwałę Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zagórów, w obrębie Nadleśnictwa Grodziec
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
w spawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2014
w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów w latach 2014-2018
w spawie budżetu na 2014 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
zmieniająca stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zagórów
w sprawie Regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagórów
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012
w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów
w sprawie budżetu na 2012 rok
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr V/63/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - w ramach pomocy de minimis
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie
w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn
w sprawie Statutu Sołectwa Trąbczyn
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlew
w sprawie Statutu Sołectwa Stanisławów
w sprawie Statutu Sołectwa Skokum
w sprawie Statutu Sołectwa Osiny
w sprawie Statutu Sołectwa Oleśnica
w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś
w sprawie Statutu Sołectwa Myszakówek
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki
w sprawie Statutu Sołectwa Mariantów
w sprawie Statutu Sołectwa Łukom
w sprawie Statutu Sołectwa Łomów
w sprawie Statutu Sołectwa Łazy
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi
w sprawie Statutu Sołectwa Kościołków
w sprawie Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka
w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno
w sprawie Statutu Sołectwa Imielno
w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń
w sprawie Statutu Sołectwa Drzewce
w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe
w sprawie Statutu Sołectwa Augustynów
w sprawie Statutu Sołectwa Anielewo
w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz
w sprawie Statutu Osiedla Zagórów
w sprawie budżetu na 2011 rok
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008-2011
w sprawie Regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawań i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006 r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090P
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie Regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
w sprawie budżetu na 2007 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania na ternie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady Powiatu o sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie gminy i miasta Zagórów
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu glosowania na terenie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zagórowie
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zagórów
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2005 rok
w sprawie ustalenia podatku od đrodkw transportowch
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie uchwałenia herbu, flagi i pieczęci Miasta Zagórów oraz zasad ich używania
w sprawie szczegółowych zasadi trubu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pienieżnych, do którychnie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należnosci, a także organów do tego upoważnionych
w sprawie ustalenia trynu postepowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie 1 m2 pasa dróg dla których zarządcą jest Gmina Zagórow, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu glosowania na terenie gminy i miasta Zagórów do przeprowadzenia wyborów do Parlametu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawodzania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2003 r. udzielenie Burmistrzowi absolutorium
w sprawie sprawie zmiany Regulaminu dostarczania vody i odprowadzania ścieków Zakladu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2004 r.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustelania wysokości dodatków mieszkaniowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie opłat targowych
w sprawie określenia wzorów formularza dla celów podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie utworzenia odbrębnego obwodu głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów w celu przeprowadzenia referendum
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie rozpatreznia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2002 r. i udzielenie Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług wodnych w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2003 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji o gruntach i informacji o lasach
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2003 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od nieruchmości
w sprawie utworzenie zamkniętego obwodu glosowania na terenie gminy i miasta Zagórów w celu przeprowadzenia wyboró do rady miejskiej., rady powiatu i sejmiku województwa w wyborach samorzadowych w 2002 r.
w sprawie podziału gminy i miasta Zagórów na okregi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych
w sprawie zmiany uchwały Nr NI/40/1999 Rady miejskiej Zagórowa z dnia 23 kwietnia 2]1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2001 r. i udzielenia Zarzadowi absolutorium
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawiarających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.
w sparawie budżetu gminy i miasta na 2002 rok.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2002 rok.
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2002 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 23 września 2001 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Zagórów
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w: Drzewcach, Łukomiu i Oleśnicy gm. Zagórów
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zagórów
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zagórów i wsi Oleśnica
w sprawie ogłoszenia wykazu obowiazujących aktów prawa miejscowego wydanych przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Zagórowie i Naczelnika Miasta i Gminy Zagórórw
w sprawie opłat targowych