Wstęp

Wstęp

Jesteśmy pokoleniem, które doświadcza wielu ZMIAN. "Symboliczne" przejście            w XXI wiek wiąże się nie tylko z "magią" nowego tysiąclecia, ale przede wszystkim z nową filozofią myślenia. Żyjemy w wielkim pośpiechu, poszukiwaniu nowych dróg. Często pytamy siebie: "Dokąd idę? Gdzie zmierzam?". Również przed wspólnotami samorządowymi pojawia się pytanie- dylemat, w jakim kierunku pójść, aby nasza gmina/ powiat nie pozostawały w tyle. Niewątpliwie skuteczne planowanie i zarządzanie czasem oraz informacją to jedne  z podstawowych wymiarów aktywności współczesnego człowieka zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i społecznym.   
Samorządowcy różnych szczebli muszą mieć świadomość znaczenia aktów prognozowania, programowania, planowania oraz planów zagospodarowania przestrzennego, ich zakresu, instrumentów i mechanizmów wykonywania, sposobów oceniania i kontroli, raportów i sprawozdań z wykonania. Tylko precyzyjne planowanie warunkuje sukces  i rozwój.
Strategia nie powinna być zatem dokumentem "na półkę", ale przemyślanym, uporządkowanym planem rozwoju. Tylko przygotowany w ten sposób samorząd będzie mógł skutecznie sięgać po środki UE i profesjonalnie zarządzać rozwojem swojej Małej Ojczyzny.
Horyzont czasowy opracowywanej "Strategii" określony jest na rok 2015. Zmienność zjawisk społeczno-gospodarczych, wynikająca między innymi z faktycznego upodmiotowienia 3 szczebli samorządu, posiadających duże uprawnienia w zakresie kreowania rozwoju, jak również z perspektywy  akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, wreszcie zmienność wynikająca z coraz powszechniejszej globalizacji wszystkich aspektów życia społeczno-gospodarczego, w tym z rozwoju cywilizacji informatycznej, nie pozwala na wiarygodne prognozy rozwoju większości zagadnień w okresie dłuższym, niż dekada.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie stanowiska radnych Rady Miasta i Gminy  Zagórowa wyrażonego na posiedzeniach  Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa w dniach 3 i 4 września 2003r. Opracowanie składa się z dwóch części:
Część I - opis i analiza stanu gospodarczego gminy
Część II - strategia zrównoważonego rozwoju gminy