Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów

 

Uchwała Nr IX/88/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów"

Załącznik - Plan gospdarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów

 

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko dla ww. dokumentu

Pismo Wielkpolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażające pozytywną opinię w sprawie możliwości odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu