2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2035
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zagórów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2035
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/253/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2017 rok
w sprawie Statutu Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) (…) na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2900P
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Kopojno, oznaczonej numerem działki 426
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" sołectwa z terenu Gminy Zagórów
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2017 rok.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2017 – 2023.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórów
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2019 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Drzewce, Mariantów, Nowa Wieś i Łomów w gminie Zagórów