2017

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zagórów do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie nadania nazwy skweru na terenie Zagórowa
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dziesięciu lat
sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" sołectwa z terenu Gminy Zagórów
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Trąbczynie
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 209/5
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Anielewo, oznaczonej numerem działki 9/8
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy i miasta Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2016 rok
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie dogi powiatowej 2900P
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zagórów instrumentem płatniczym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gmin i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
nadania nazwy skweru na terenie Zagórowa
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, o numerze geodezyjnym 2261/2 i powierzchni 0,0448 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i prawa własności do 3/5 części zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórów, ul. Konińska 23, działka nr 2093/2 i 2093/3 – obręb geodezyjny Zagórów, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2900P
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok
w sprawie nie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Oleśnica, Trąbczyn, Augustynów i Bukowe w gminie Zagórów
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2719/2 i powierzchni 0,0397 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2717/4 i powierzchni 0,0688 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2718/1, o powierzchni 0,0513ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
zmieniająca Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego