2015

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2016 rok
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020„ sołectw z terenu Gminy Zagórów
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2016 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2016 rok
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów"
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 -2032
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1970/6, 1970/7, 1970/8, 1970/9, 1970/10, 1970/11, 1970/12, 1970/13, 1970/14
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Michalinów Trąbczyński, oznaczonej numerem działki 5/10 o powierzchni 0,4800 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Zagórów do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zagórów na lata 2015 – 2021
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3091P
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 - 2032
w sprawie dotacji przedmiotowych na 2016 rok udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Zagórów w Stowarzyszeniu "Unia Nadwarciańska"
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2014 rok
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2016-2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego 775-lecie istnienia wsi Trąbczyn
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym
w sprawie w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników kadencji 2016 – 2019
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego prowadzonego przez Gminę Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na demontaż pomnika z 1979 r. na skwerze Dużego Rynku w Zagórowie
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ewy i Lucjana Frankowskich na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
zmieniająca Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na 2015 rok
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015 – 2022
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej
zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/92 z dnia 3 września 1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Zagórów do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława B i M w Trąbczynie na remont Kościoła w Trąbczynie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2016 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2015
w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015