Kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr XXXV/250/2010 z 29.10.2010r.

U c h w a ł a Nr XXXV/250/2010
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 października 2010r.
 
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   pożytku  publicznego na 2011 rok.
 
 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),Rada Miejska Zagórowa 
 
uchwala,  co następuje:
 
§  1.  Przyjmuje się program współpracy gminy Zagórów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2011 rok.
                  
§ 2. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety realizowanych zadań publicznych. Stanowi dla organizacji pozarządowych propozycję współpracy w działaniach na rzecz Gminy, w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny.
 
§ 3.1. Głównym celem programu jest kontynuowanie, wspieranie i rozwijanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych Gminy Zagórów.
 
    3.2. Celami szczegółowymi programu są:
 
a/ poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
b/ integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
c/ wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
 
§ 4.  Podmiotami niniejszego programu są z jednej strony: Rada Miejska Zagórowa oraz Burmistrz Gminy Zagórów a z drugiej - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność  pożytku publicznego na terenie Gminy Zagórów.
 
Należą do nich w szczególności:
ˇ    stowarzyszenia,
ˇ    fundacje,
ˇ    osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych,
ˇ    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 
§ 5. Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
 
§  6.  Współpraca Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w formach:
1)  zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych gminy - na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie w formach:
ˇ    powierzania zadania (finansowania),
ˇ    wspierania zadania ( współfinansowania),
2)    wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
3)    tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy,
4)    promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie na stronie internetowej gminy Zagórów, na wniosek organizacji lub podmiotu, informacji dotyczących realizowanych inicjatyw przez te organizacje i podmioty.
§  7.  Rada Miejska Zagórowa biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, osiągnięcia organizacji pozarządowych, stan bazy i akceptację społeczną, za priorytetowe na 2011 rok  przyjmuje zadania z zakresu:
1. Wypoczynku dzieci i młodzieży:
  • Wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
2. Turystyki i krajoznawstwa
  • Imprezy krajoznawcze,
  • Upowszechnianie różnych form turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  • Szkolenie zawodników klubów sportowych z terenu gminy Zagórów,
  • Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym,
 
§ 8.  Gmina Zagórów realizuje zadania publiczne we współpracy z Organizacjami na podstawie programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2011.
 
§ 9.1.   Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewiduję inny tryb zlecania  lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.
2.  Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust.2, biorąc pod uwagę stopień stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym.
4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu zadanie publiczne o charakterze lokalnym może być realizowane w trybie małych dotacji na podstawie art. 19a ustawy lub w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19 b ustawy.
5.  Tryb małych dotacji uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, wnioskodawca składa ofertę na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wg art. 19 ust.1 ustawy.
6.  Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert powinna spełniać następujące warunki:
a/ musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym,
b/ wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 zł.,
c/ termin realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni,
d/ łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu  w art. 3 ust 3, w danym roku kalendarzowym , nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
e/ wysokość środków finansowych przekazywanym w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.
7. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, złożone przez organizacje oferty zamieszcza się w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty przez 7 dni  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
8.  W okresie upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
9. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7, oraz po rozpatrzeniu uwag następuje niezwłoczne podpisanie umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
10. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:
ˇ    pomocniczości,
ˇ    suwerenności stron,
ˇ    partnerstwa,
ˇ    efektywności,
ˇ    uczciwej konkurencji,
ˇ    jawności,
§ 10.  Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową na 2011 rok.
 
 § 11.  W zakresie oceny współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki :
  • liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
  • liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
  • wysokość kwot udzielonych dotacji,
  • liczba obszarów współpracy, w których zlecono realizację zadań organizacjom  
            pozarządowym,
Ocena realizacji programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Miejskiej Zagórowa sprawozdania z realizacji niniejszego programu współpracy do dnia 30 kwietnia 2012 roku.
 
§ 12. 1.  Prace nad przygotowaniem Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok prowadzi pracownik na stanowisku ds. świadczeń społecznych.
2. Informacje o terminie, w jakim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu programu współpracy, zamieszczane są na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Projekt programu po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe przedstawia się na posiedzeniu Rady Miejskiej Zagórowa. Program współpracy uchwala się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego  okres jego obowiązywania
 
§ 13. 1. Komisja konkursowa i jej skład osobowy powołana została zarządzeniem Burmistrza Gminy Zagórów.
2. Powołana komisja konkursowa opiniuje pod względem merytorycznym, formalnym wszystkie oferty konkursowe oraz przedstawia Burmistrzowi propozycje podziału środków pomiędzy oferentami w terminie nie dłuższych niż 14 dni po upływie terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
- merytoryczną wartość projektu.,
- dostępność przedsięwzięcia oraz liczbę osób objętych projektem,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
      - doświadczenie wnioskodawcy w realizacji tego typu projektów.
4. Burmistrz Gminy Zagórów dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków           na  wsparcie/ powierzenie realizowanego zadania.
5. Informacje o rozstrzygniętym konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu
 i Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a organizacją, której oferta została wybrana.
7. W trakcie realizacji zadnia Burmistrz ma prawo żądania informacji, wglądu do  dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja w całości podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od  dnia jej przekazania na konto organizacji.
8. Po zakończeniu realizacji zadania  organizacja składa merytoryczno - finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta.
 
§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
 
 
 
                                                                                                             Przewodnicząca
                                                                                                              Rady Miejskiej
 
                                                                                                          Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXV/250/2010
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 października 2010r.
 
w sprawie  uchwalenia  programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami  
                  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności
                  pożytku publicznego na 2011 rok
 
 
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie nakłada na organ samorządu gminnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa a art. 3 ust. 3 w/w ustawy na 2011 rok.
Program współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok został opracowany po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, w wyniku których nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do programu.
Gmina Zagórów tworząc corocznie program określa cele, zakres i formy tej współpracy, co sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wspiera tym samym rozwój lokalny mieszkańców i zachęca do większej aktywności społecznej, a także umożliwia realizację zadań publicznych.
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
 
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła wraz z otoczeniem w Trąbczynie
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagórów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządow
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie, budowę drogi w Skokumiu i przebudowa rowu w Trąbczynie
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Trąbczynie
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1299 o powierzchni 0,1592 ha stanowiącej własność Pani Renaty Andrzejak
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 735/5 o powierzchni 0,0911 ha stanowiącej własność Pani Ireny Klimas
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizac
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie
zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2011 - 2015
sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na "Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2011 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lucjana Frankowskiego na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1277/1 o powierzchni 0,0682 ha stanowiącej własność Pana Radosława Rojewskiego
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat
w sprawie zamiany działek gruntu na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53A
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2009r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2009
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Przebudowa GOK-u w Zagórowie"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2010r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce o numerze geodezyjnym 430/10 o powierzchni 0,0624 ha stanowiącej własność Pana Tadeusza Woźniaka
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/175/2009 z dnia 24.09.2009r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/161/2009 z dnia 26.06.2006r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2010 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników b
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na budowę, studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53 A
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Andrzejaka
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1095/8 o powierzchni 0,0378 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 767/5 o powierzchni 0,0802 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2008r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1297 o powierzchni 0,1003 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Hałasińskiego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Zagórów
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokali
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska"
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
w sprawie budżetu na 2009 rok
w sprawie aplikowania Gminy Zagórów o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów oraz nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica Wieś o numerze geodezyjnym 879/7 o powierzchni 0,0641 ha
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na odbudowę drogi Mariantów - Stanisławów i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Oleśnica - Trąbczyn
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopojno
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
zmieniająca skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008 - 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni przy blokach komunalnych na ul. Leśnej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie o numerach geodezyjnych 1941/1 i 1941/2 i łącznej powierzchni 0,0230 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11665 jako własność Pani Joanny Przeorek
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki położonej we wsi Olchowo o numerze geodezyjnym 43/17 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11366 jako własność Zbigniewa i Jolanty Siuba
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Zagórowie, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 857/1 i 857/3 o łącznej pow. 0,0050 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34607 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2007r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Sz
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2008
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008
w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2007
w sprawie budżetu na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2008 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowi
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Trąbczyn - Michalinów Trąbczyński - Grabina
w sprawie przekazania udziałów Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zamiany działek gruntu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie: przystąpienia do Spółdzielni - Bank Spółdzielczy w Zagórowie
w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku kredytu na rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oznaczonej numerem działki 44/2 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie
w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego 600-lecie nadania praw miejskich miastu Zagórów
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2007 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2006r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia działki o numerze geodezyjnym 568 o powierzchni 0,05 ha
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2007r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007
w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie budżetu na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Zagórowa