Kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr XXX/211/2010 z 12.02.2010r.

 
Uchwała Nr XXX/211/2010
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 12 lutego 2010 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.124) uchwala się co następuje:
 
W Uchwale Nr XXIX/192/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok.
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 21.273.945,00 ,
       z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 21.230.945,00 ,
-    dochody majątkowe w kwocie 43.000,00 ,
       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                             zleconych ustawami w wysokości 3.274.600,00 ,
           2) dotacje celowe na realizację własnych zadań w wysokości 390.192,00 ,
           3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
      porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
      86.000,00 ,
      zastępuje się:
      1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 21.442.029,00 ,
       z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 21.392.029,00 ,
-    dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 ,
       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                             zleconych ustawami w wysokości 3.274.600,00 ,
           2) dotacje celowe na realizację własnych zadań w wysokości 518.192,00 ,
           3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
      porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
      86.000,00 ,
Zmienia się załącznik nr 1 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 22.135.945,00 ,
       z tego:
-    wydatki bieżące w wysokości 19.486.345,00 ,
-    wydatki majątkowe w wysokości 2.649.600,00 ,
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 
              ustawami w wysokości 3.274.600,00 ,
          2) wydatki na realizację własnych zadań w wysokości 390.192,00 ,
          3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
               z innymi j.s.t. w wysokości 86.000,00 zł, 
          4) wydatki majątkowe na 2010 rok w wysokości 2.649.600,00 ,
          5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
              pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 700.000,00    
       3. Określa się na lata 2010 - 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na 
            programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
    zastępuje się:
    1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 30.004.029,00 ,
       z tego:
-    wydatki bieżące w wysokości 19.866.929,00 ,
-    wydatki majątkowe w wysokości 10.137.100,00 ,
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
              ustawami w wysokości 3.274.600,00 ,
          2) wydatki na realizację własnych zadań w wysokości 518.192,00 ,
          3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 
               z innymi j.s.t. w wysokości 86.000,00 ,
          4) wydatki majątkowe na 2010 rok w wysokości 10.137.100,00 ,
          5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1                 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 700.000,00 ,
      3. Określa się na lata 2010 - 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na   
           programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,     
Zmienia się załącznik nr 5,6,7,8 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 862.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
       kredytu bankowego.
       zastępuje się:
       Deficyt budżetu w kwocie 8.562.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
       kredytu bankowego i wolnych środków za lata ubiegłe
 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.700.000,00 ,
        zastępuje się:
        Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  9.400.000,00 zł,
Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.053.380,00 zł,     
         2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 110.000,00 ,
              - realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  110.000,00 zł,
         zastępuje się:
         Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 
        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.164.300,00 zł,    
         2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328.000,00 ,
              - realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  110.000,00 zł,
              - odnowa zabytków 218.000,00 ,
Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
       1) przychody 2.400.000,00 ,
       2) wydatki 2.400.000,00 ,
       zastępuje się:
       Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
       1) przychody 9.000.000,00 ,
       2) wydatki 9.000.000,00 ,
Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
    
§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych.
       zastępuje się:
       Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych.
Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały
 
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
       i Gospodarki Wodnej:
       1) przychody w wysokości 10.000,00 ,
       2) wydatki w wysokości 10.000,00 ,
 Uchyla się § 9.
 
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
        papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,00 , w tym na:
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie
            200.000,00 ,
        2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 862.000,00 ,
        3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
            zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 838.000,00 ,
        4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu
             Unii Europejskiej w kwocie 700.000,00 ,
        zastępuje się:
        Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie   
         9.500.000,00 , w tym na:
         1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie
             200.000,00 ,
         2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.462.000,00 ,
         3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
             kwocie 838.000,00 ,
 
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
        1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
            występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,           2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa
            w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.700.000,00 ,
        3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
             między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia                w ramach działu do kwoty 100.000,00 ,)
        4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
            zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych
            jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
            płatności wykraczają poza rok budżetowy.
        5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
    zastępuje się:
    Upoważnia się Burmistrza do:
        1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
            deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,         
        2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 9.300.000,00 ,
        3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
             między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na               
             wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami
             w ramach działu do kwoty 100.000,00 ,)
        4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
            zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych
            jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
            płatności wykraczają poza rok budżetowy.
        5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 11. Tworzy się rezerwy:
          1) ogólną w wysokości 133.033,00 ,
          2) celowe w wysokości 70.000,00 , z tego:
              a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
                  w kwocie 70.000,00 ,
         zastępuje się:
         Tworzy się rezerwy:
          1) ogólną w wysokości 133.033,00 ,
          2) celowe w wysokości 20.000,00 , z tego:
              a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
                  w kwocie 20.000,00 ,
           
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXX/211/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku
Rady Miejskiej Zagórowa
 
 
 
            W celu pozyskania środków z PORW proponuje się uchwalenie budżetu z deficytem
 
w wysokości zł.- 8.562.000,00. Zabezpieczeniem deficytu będzie kredyt bankowy który
 
bieżącym roku zostanie pobrany tylko w wysokości zł.- 1.700.000,00.
 
Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na usuwanie śniegu i gołoledzi na terenie gminy
 
Zagórów w wysokości zł.- 50.000,00.
 
Wprowadza się środki od Wojewody Wielkopolskiego na dożywiane dzieci w szkołach w 
 
wysokości zł.- 128.000,00.
 
Wprowadza się zł.- 10.000,00 na usuwanie skutków azbestu. zwiększa się o zł.- 40.000,00 środki
 
na rozbudowę szkoły w Trąbczynie i zł.- 860.000,00 na przebudowie GOK-u.
 
zabezpieczono zł.- 218.000,00 na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego cmentarza.
 
 
 
           
 ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła wraz z otoczeniem w Trąbczynie
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagórów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządow
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie, budowę drogi w Skokumiu i przebudowa rowu w Trąbczynie
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Trąbczynie
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1299 o powierzchni 0,1592 ha stanowiącej własność Pani Renaty Andrzejak
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 735/5 o powierzchni 0,0911 ha stanowiącej własność Pani Ireny Klimas
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizac
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie
zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2011 - 2015
sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na "Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2011 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lucjana Frankowskiego na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1277/1 o powierzchni 0,0682 ha stanowiącej własność Pana Radosława Rojewskiego
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat
w sprawie zamiany działek gruntu na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53A
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2009r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2009
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Przebudowa GOK-u w Zagórowie"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2010r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce o numerze geodezyjnym 430/10 o powierzchni 0,0624 ha stanowiącej własność Pana Tadeusza Woźniaka
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/175/2009 z dnia 24.09.2009r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/161/2009 z dnia 26.06.2006r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2010 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników b
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na budowę, studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53 A
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Andrzejaka
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1095/8 o powierzchni 0,0378 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 767/5 o powierzchni 0,0802 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2008r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1297 o powierzchni 0,1003 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Hałasińskiego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Zagórów
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokali
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska"
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
w sprawie budżetu na 2009 rok
w sprawie aplikowania Gminy Zagórów o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów oraz nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica Wieś o numerze geodezyjnym 879/7 o powierzchni 0,0641 ha
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na odbudowę drogi Mariantów - Stanisławów i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Oleśnica - Trąbczyn
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopojno
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
zmieniająca skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008 - 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni przy blokach komunalnych na ul. Leśnej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie o numerach geodezyjnych 1941/1 i 1941/2 i łącznej powierzchni 0,0230 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11665 jako własność Pani Joanny Przeorek
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki położonej we wsi Olchowo o numerze geodezyjnym 43/17 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11366 jako własność Zbigniewa i Jolanty Siuba
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Zagórowie, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 857/1 i 857/3 o łącznej pow. 0,0050 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34607 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2007r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Sz
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2008
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008
w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2007
w sprawie budżetu na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2008 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowi
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Trąbczyn - Michalinów Trąbczyński - Grabina
w sprawie przekazania udziałów Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zamiany działek gruntu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie: przystąpienia do Spółdzielni - Bank Spółdzielczy w Zagórowie
w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku kredytu na rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oznaczonej numerem działki 44/2 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie
w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego 600-lecie nadania praw miejskich miastu Zagórów
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2007 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2006r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia działki o numerze geodezyjnym 568 o powierzchni 0,05 ha
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2007r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007
w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie budżetu na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Zagórowa