Kadencja 2006 - 2010

Uchwała nr XXIX/200/2009 z 29.12.2009r.

Uchwała nr XXIX/200/2009
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2009r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się:
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.  Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
 
§ 2.  Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Zagórów uczniom, słuchaczom i  
wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b. ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".
 
§ 3.  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)    stypendium szkolne,
2)    zasiłek szkolny.
 
 
Rozdział II
Sposób ustalania wysokości  stypendium szkolnego
 
§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty,  o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz. 1362), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 
       2.Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
      3. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2006r.  Nr 139, poz. 992, ze zm.), -kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200% tej kwoty.
 
      4. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 200% kwoty, o której mowa powyżej.
 
 5. Ustala się następujące grupy dochodowe i wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
     1/ dochód miesięczny na członka rodziny ucznia  do 100,00 zł. netto -    
         80%  kwoty, o której mowa w ust. 4, po zaokrągleniu do pełnych złotych  
         (I grupa)
     2/ dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 100,00 zł. do
         250,00 zł. netto - 60% kwoty, o której mowa w ust. 4, po zaokrągleniu
         do pełnych złotych  (II grupa)
     3/ dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 250,00 zł. netto  
         do wysokości kwoty, o której mowa w §4 ust.3 regulaminu -  40%
          kwoty, o której mowa w ust. 4, po zaokrągleniu do pełnych złotych  
         (III grupa)
 
§ 5. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności tej kwoty.
 
§ 6.  Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub  częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
    zakupu podręczników,
3) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy, o których mowa w 
    § 5  regulaminu, także w formie pokrycia kosztów związanych z  pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe.
 
§ 7.  Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach    
      jednocześnie, oraz jeżeli forma tego wymaga, wypłacone w okresach innych  
      niż miesięcznie lub jednorazowo.
        
§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 pkt.1 oraz ust.3 regulaminu będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w Zagórowie  rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita  refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie  oryginałów rachunków i faktur.
 
 
      2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 2 regulaminu będzie realizowane przez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
            
Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
 
§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1)    rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,
2)    dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o których mowa w § 2, do których uczęszcza uczeń.
 
2.  Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.
 
3.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w   terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
4.  Wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust.3, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów.
 
5.  Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
 
6.  Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 10.1.Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium   
        Burmistrz Gminy Zagórów w drodze decyzji administracyjnej.
 
    2. Ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Gminna Komisja  
        Stypendialna  powołana przez Burmistrza Gminy Zagórów.
 
    3. Do zadań Komisji należy:
1)    sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2)    wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3)    negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,
4)    rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.
4. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.
 Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 
 
 
Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
 
§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub  
         wychowankowi)  znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji  
         materialnej, wynikającej ze zdarzenia  losowego.
 
  2. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej  
  otrzymanej przez Gminę Zagórów w trybie art. 90r. ust. 3 ustawy o  
  systemie oświaty.
 
  3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego
  na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka 
  razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium
  szkolnego.
    
  4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty  
  stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy
  o świadczeniach rodzinnych - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej
  5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
 
  5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę  
  skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której
  zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie
  ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa
  w § 4 ust. 1 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.
 
  6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Urzędzie
  Miejskim, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
  zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się
  odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1-2, § 10.
     
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 12. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
a/ uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
b/ uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków  
    publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty,   
    o których mowa w § 5 regulaminu,
c/ uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar gminy Zagórów,
d/ dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4
    ust. 1 regulaminu.
 
 
2.  Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni    uczeń lub  dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są  obowiązani zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium.
 
3. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty  stypendium w formie, o której mowa w  § 8 ust.1 regulaminu, Burmistrz Gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 kpa.
 
§ 13. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego stanowi  
      załącznik  do niniejszego Regulaminu.
     
§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie  
      przepisy  rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz kpa.
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXI/118/2005 z 30 marca 2005 r. w sprawie  
      regulaminu  udzielania pomocy materialnej dla uczniów /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr
      80 poz. 2300 ze zm/.
 
 § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w  
      Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                               Przewodnicząca
                                                                                Rady Miejskiej
 
                                                                             Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
Data
wpływu
 
WNIOSEK
 O PRZYZNANIE  STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO
 
1. Wnioskodawca  rodzic/opiekun prawny  uczeń/słuchacz dyrektor
Imię i nazwisko ...............................................................................................................................
Adres zamieszkania ……................................................................................................................
2. Dane o uczniu
1.    Imię  i nazwisko ........................................................................................................................
2.    Data urodzenia............................ PESEL...........................  miejsce ........................................
3.    Imiona rodziców .......................................................................................................................
4.    Adres zamieszkania ..................................................................................................................
5.   Uczeń klasy ……. , nazwa i adres szkoły do której uczeń uczęszcza ………………………..
      …………………………………………………………………………………………………
6.   Szkoła: publiczna, niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczna
      nie posiadająca uprawnień szkoły publicznej.
3. Sytuacja rodzinna ucznia
Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku dochody członków rodziny wynoszą: (za źródła dochodu należy uznać : wynagrodzenie za pracę, świadczenia rodzinne, emerytury-renty, zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla bezrobotnych, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, inne dochody)
Lp.
Nazwisko i imię
Data
urodzenia
Stopień
pokrewieństwa
Źródło dochodu
Wysokość dochodu
miesięcznego w   (netto)
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
Łączny dochód netto rodziny
 
 
Ilość osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe
 
 
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę
w gospodarstwie domowym
 
 
Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni………….. ha przeliczeniowe / nie posiadam gospodarstwa rolnego.
 
4.  Informacja o sytuacji rodziny ucznia uzasadniająca przyznanie pomocy:
  bezrobocieniepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba  wielodzietnośćbrak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczychalkoholizm, narkomanianiepełna rodzina niskie dochody wystąpiło zdarzenie losowe: …….....
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
5.  Wniosek dotyczy następujących  form  pomocy:
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  
     w  tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w 
     ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
     poza szkołą,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników)
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów - pokrycie 
     kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
świadczenia pieniężnego.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,  
     o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
7. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią
    podstawę przyznania stypendium szkolnego
8. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a)  
    odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie  
     tajemnicy.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z przyznawania  
    pomocy materialnej dla uczniów, ich udostępniania osobom trzecim oraz ich ewentualnego  
    przetwarzania przez osoby trzecie w celach wynikających z przyznawania pomocy materialnej dla
    uczniów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
    Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
 
......................................................                                     …………………………………….         
miejscowość, data                                                            czytelny podpis wnioskodawcy OBJAŚNIENIA
1.    Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2.    W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca złożenia wniosku.
3.    W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości …… .zł.
4.    Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli: m.in. decyzję lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość, zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, odcinki rent, emerytur, alimentów, zaświadczenia z zakładów pracy, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku), oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
5.    Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny przedkładają tylko dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe.
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła wraz z otoczeniem w Trąbczynie
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagórów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządow
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie, budowę drogi w Skokumiu i przebudowa rowu w Trąbczynie
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Trąbczynie
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1299 o powierzchni 0,1592 ha stanowiącej własność Pani Renaty Andrzejak
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 735/5 o powierzchni 0,0911 ha stanowiącej własność Pani Ireny Klimas
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizac
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie
zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2011 - 2015
sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na "Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2011 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lucjana Frankowskiego na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1277/1 o powierzchni 0,0682 ha stanowiącej własność Pana Radosława Rojewskiego
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat
w sprawie zamiany działek gruntu na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53A
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2009r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2009
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Przebudowa GOK-u w Zagórowie"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2010r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce o numerze geodezyjnym 430/10 o powierzchni 0,0624 ha stanowiącej własność Pana Tadeusza Woźniaka
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/175/2009 z dnia 24.09.2009r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/161/2009 z dnia 26.06.2006r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2010 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników b
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na budowę, studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53 A
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Andrzejaka
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1095/8 o powierzchni 0,0378 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 767/5 o powierzchni 0,0802 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2008r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1297 o powierzchni 0,1003 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Hałasińskiego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Zagórów
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokali
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska"
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
w sprawie budżetu na 2009 rok
w sprawie aplikowania Gminy Zagórów o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów oraz nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica Wieś o numerze geodezyjnym 879/7 o powierzchni 0,0641 ha
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na odbudowę drogi Mariantów - Stanisławów i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Oleśnica - Trąbczyn
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopojno
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
zmieniająca skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008 - 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni przy blokach komunalnych na ul. Leśnej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie o numerach geodezyjnych 1941/1 i 1941/2 i łącznej powierzchni 0,0230 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11665 jako własność Pani Joanny Przeorek
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki położonej we wsi Olchowo o numerze geodezyjnym 43/17 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11366 jako własność Zbigniewa i Jolanty Siuba
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Zagórowie, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 857/1 i 857/3 o łącznej pow. 0,0050 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34607 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2007r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Sz
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2008
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008
w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2007
w sprawie budżetu na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2008 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowi
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Trąbczyn - Michalinów Trąbczyński - Grabina
w sprawie przekazania udziałów Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zamiany działek gruntu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie: przystąpienia do Spółdzielni - Bank Spółdzielczy w Zagórowie
w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku kredytu na rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oznaczonej numerem działki 44/2 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie
w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego 600-lecie nadania praw miejskich miastu Zagórów
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2007 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2006r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia działki o numerze geodezyjnym 568 o powierzchni 0,05 ha
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2007r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007
w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie budżetu na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Zagórowa