Kadencja 2006 - 2010

Uchwała nr XXI/131/2008 z dnia 19.12.2008r.

 
 
Uchwała nr XXI/131/2008
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 19 grudnia 2008r.
 
 
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek  i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów.
 
 
            Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz.U. 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów,  u c h w a l a   się
 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI
 
§1
 
 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    szkole - należy przez to rozumieć: szkołę podstawową, gimnazjum,  zespół szkolno - gimnazjalny oraz przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów,
2)    nauczycielu -należy przez to rozumieć  nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów,
3)    dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Zagórów,
4)    roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia roku następnego,
5)    burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza gminy Zagórów,
6)    Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U.z 2006r. Nr 97,poz 674 ze zm.),
7)    rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie powołane na wstępie
8)    wynagrodzeniu zasadniczym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli określone w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie 7),
       9) gminie - należy przez to rozumieć gminę  Zagórów.
                                                            
 
 
 
§ 2
 
 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i  przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów.
 2. Regulaminu nie stosuje  się do pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami. 
                                                                                                                
§ 3
 
 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z :
1)    wynagrodzenia zasadniczego,
2)    dodatków: za wysługę lat ,motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3)    wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4)    nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art.54 ustawy.  
 
 
§ 4
 
         Dodatek za wysługę lat
 
 1. Nauczycielowi  przysługuje dodatek za wysługę lat przyznawany i wypłacany zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 Karty nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
 2. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do jego wyższej stawki.
 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych.
 4. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
 5. Dodatek za wysługę lat wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
 6. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
§ 5
 
Dodatek motywacyjny
 
 1. Wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki      motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych stanowi 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej placówki.
 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:
1)    dyrektorowi - przez burmistrza,
2)    nauczycielowi - przez dyrektora.
 
 
 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel, który przepracował w danej szkole co najmniej rok i spełnia co najmniej 6 z następujących wymagań:
1)    w zakresie zadań dydaktyczno - wychowawczych:
a)    osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wynikami wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,
b)    uczniowie przez niego przygotowani uczestniczą w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
c)    posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
d)    przygotowuje lub współorganizuje uroczystości edukacyjne o zasięgu szkolnym lub środowiskowym,
e)    organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania.
 
2)    W zakresie zadań opiekuńczo - wychowawczych:
a)    aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących pomocy ze względu na ich trudną sytuację życiową,
b)    bardzo dobrze współpracuje z rodzicami w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych,
c)    współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 
3)    W zakresie zadań statutowych innych niż wymienione w podpunkcie 1), 2):
a)    czynnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych i innych,
b)    przeprowadza lekcje koleżeńskie,
c)    dba o doposażenie pracowni przedmiotowej,
d)    promuje szkołę na zewnątrz.
 
 1. Dodatek motywacyjny może otrzymać dyrektor, który na tym stanowisku przepracował co najmniej rok, spełnia co najmniej 4 z wymagań określonych w podpunkcie 2) i 3) oraz nienagannie wypełnia obowiązki dyrektora szkoły określone w Ustawie o systemie oświaty.
 2.  Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 5%, a dla dyrektora 8% pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy i jest wypłacany z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 4. Dodatek motywacyjny przysługuje w pełnej wysokości w trakcie całego okresu, na jaki został przyznany i nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
 5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.
 
 
§ 6
 
            Dodatek funkcyjny
        
 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły w wysokości:
 
1)  nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko:
-  dyrektora przedszkola - od 300 do 600 zł miesięcznie
- wicedyrektora przedszkola - od 200 do 400 zł miesięcznie
- dyrektora szkoły liczącej do 4 oddziałów - od 200 do 500 zł 
   miesięcznie
- dyrektora szkoły liczącej od 5 do 7 oddziałów - od 300 do 700 zł
   miesięcznie
- dyrektora szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów - od 500 do 900 zł
   miesięcznie
- wicedyrektora szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów - od 300 do 500
   zł miesięcznie
2)  nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy:
-  w oddziale liczącym do 15 uczniów - od 25 do 40 zł miesięcznie
-  w oddziale liczącym powyżej 15 uczniów - od 40 do 80 zł
    miesięcznie.
3)  nauczycielowi, któremu powierzono funkcje opiekuna stażu  w wysokości
      od  40 do 60 zł miesięcznie.
4)  nauczycielowi, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze
      przewidziane w statucie szkoły - od 100 do 300 zł miesięcznie.
 
 
 1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków, a  gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia  obowiązków.
 
 1. Wysokość dodatku, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i pracowników, złożoność zadań wynikających z warunków lokalowych, środowiskowych oraz społecznych, w jakich szkoła funkcjonuje ustala:
- dla dyrektora - burmistrz
- dla wicedyrektora i wychowawców - dyrektor
 
 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 
 1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 
 1. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia na czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
 2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
§ 7
 
Dodatek mieszkaniowy
 
 1. Nauczycielowi  posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska  nauczyciela, zatrudnionemu wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego  wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od  stanu  rodzinnego nauczyciela, zwany dalej " dodatkiem "
 2. Wysokość dodatku, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1)    15 zł - przy  jednej osobie w rodzinie,
2)    25 zł -  przy dwóch osobach w rodzinie,
3)    30 zł -  przy trzech i więcej osobach w rodzinie.
       3.  Do członków rodziny, o której mowa w   pkt. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
            z nim zamieszkujących: małżonka, i dzieci, pozostające na jego pełnym utrzymaniu,
            nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
       4.  Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje
             tylko jeden dodatek, w wysokości ustalonej w pkt.2 Małżonkowie wspólnie określają
             pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5 .   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
      przez niego lokalu mieszkalnego,
6.   Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
      którym złożono wniosek o jego przyznanie.
7.   Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:
 
1)    niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)    pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego ,
3)    korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego,
4)    odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,
5)    pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
6)    opieki nad chorym członkiem rodziny.
 
 
§ 8
 
             Dodatek za warunki pracy
 
 
 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach określonych w § 8 rozporządzenia lub uciążliwych określonych w § 9
       rozporządzenia.
 1. Ustala się następujące wielkości dodatków za warunki pracy:
1) trudne warunki pracy - 25%
2) uciążliwe warunki pracy - 20%
             procentowo do wynagrodzenia zasadniczego
      3.    Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli
obowiązującego pensum w  warunkach trudnych lub uciążliwych
      4.    Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługują za godziny faktycznie
             przepracowane, potwierdzone przez dyrektora szkoły.
      5.    W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe
              warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo jednego, wyższego dodatku.
      6.    Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.
 
 
§ 9
 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
       1.  Za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przyznane zgodnie z art. 35
            Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane według
            stawki osobistego zaszeregowania tego nauczyciela.
2.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa oblicza się
     dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z 
     dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
     warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
     obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
     wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
     ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
 
 1. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela , o której mowa w punkcie 2  uzyskuje się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu:
1)    przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
2)    rozpoczynaniem lub kończeniem zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 1. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności:
1)    zawieszenia zajęć szkolnych z powodu epidemii, mrozów lub klęsk żywiołowych,
2)    wyjazdu uczniów na wycieczki  lub inne imprezy,
3)    choroby dziecka uczęszczającego na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze  lub uczonego w systemie nauczania indywidualnego, jeśli choroba nie trwa dłużej niż tydzień
             traktuje się jako godziny faktycznie przepracowane.
 
 1. Do ustalenia  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy  nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia lub też nie odbywają się z przyczyny określonej w pkt. 5  podpunkt 3) - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy  tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru  za każdy dzień, w którym nauczyciel nie odbywał zajęć z przyczyn określonych w niniejszym punkcie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie,  nie może być  wyższa  niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w projekcie organizacyjnym.
 2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych  zastępstw wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca  się z dołu.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8 wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
 
 
§ 10
 
 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
 2. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu, o którym mowa w punkcie 1 określa Rada Miejska Zagórowa.
 
 
§ 11
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
 
§ 12
 
Traci moc uchwała nr XIV/77/2007  Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów.
 
 
§ 13
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
                                                                                                          Przewodnicząca
                                                                                                           Rady Miejskiej
 
                                                                                                       Romualda Matusiak
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła wraz z otoczeniem w Trąbczynie
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagórów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządow
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie, budowę drogi w Skokumiu i przebudowa rowu w Trąbczynie
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Trąbczynie
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1299 o powierzchni 0,1592 ha stanowiącej własność Pani Renaty Andrzejak
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 735/5 o powierzchni 0,0911 ha stanowiącej własność Pani Ireny Klimas
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizac
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie
zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2011 - 2015
sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na "Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2011 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lucjana Frankowskiego na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1277/1 o powierzchni 0,0682 ha stanowiącej własność Pana Radosława Rojewskiego
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat
w sprawie zamiany działek gruntu na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53A
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2009r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2009
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Przebudowa GOK-u w Zagórowie"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2010r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce o numerze geodezyjnym 430/10 o powierzchni 0,0624 ha stanowiącej własność Pana Tadeusza Woźniaka
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/175/2009 z dnia 24.09.2009r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/161/2009 z dnia 26.06.2006r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2010 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników b
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na budowę, studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53 A
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Andrzejaka
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1095/8 o powierzchni 0,0378 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 767/5 o powierzchni 0,0802 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2008r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1297 o powierzchni 0,1003 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Hałasińskiego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Zagórów
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokali
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska"
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
w sprawie budżetu na 2009 rok
w sprawie aplikowania Gminy Zagórów o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów oraz nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica Wieś o numerze geodezyjnym 879/7 o powierzchni 0,0641 ha
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na odbudowę drogi Mariantów - Stanisławów i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Oleśnica - Trąbczyn
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopojno
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
zmieniająca skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008 - 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni przy blokach komunalnych na ul. Leśnej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie o numerach geodezyjnych 1941/1 i 1941/2 i łącznej powierzchni 0,0230 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11665 jako własność Pani Joanny Przeorek
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki położonej we wsi Olchowo o numerze geodezyjnym 43/17 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11366 jako własność Zbigniewa i Jolanty Siuba
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Zagórowie, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 857/1 i 857/3 o łącznej pow. 0,0050 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34607 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2007r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Sz
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2008
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008
w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2007
w sprawie budżetu na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2008 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowi
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Trąbczyn - Michalinów Trąbczyński - Grabina
w sprawie przekazania udziałów Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zamiany działek gruntu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie: przystąpienia do Spółdzielni - Bank Spółdzielczy w Zagórowie
w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku kredytu na rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oznaczonej numerem działki 44/2 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie
w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego 600-lecie nadania praw miejskich miastu Zagórów
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2007 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2006r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia działki o numerze geodezyjnym 568 o powierzchni 0,05 ha
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2007r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007
w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie budżetu na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Zagórowa