Kadencja 2006 - 2010

Uchwała nr X/48/2007 z dnia 27.08.2007.

 
 
Uchwała nr X/48/2007
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 27 sierpnia 2007r.
 
 
 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego /Dz.U z 2005r. nr 31, poz. 266 ze zm./ Rada Miejska uchwala
 
§ 1
 
Uchwala się  Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zagórów na lata 2008-2012 :
 
                    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005r Nr 31,poz.266 ze zm. nakłada na gminę obowiązek opracowania  "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy".
Jest to dokument planistyczny który winien obejmować okres minimum 5 lat i być pomocny w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym.
Z uwagi na fakt, że realizacja polityki mieszkaniowej powierzona została samorządom gminnym należy bardzo umiejętnie i mądrze  gospodarować istniejącym zasobem mieszkaniowym, aby sprostać wymaganiom ustawy oraz zaspokajać potrzeby społeczności gminnej.
Jest to szczególnie ważne w sytuacji gdy Gmina dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi i nie ma w najbliższej przyszłości możliwości poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców.
Ogólnym założeniem programu jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.
 
Niniejszy program obejmuje następujące zagadnienia:
 
Ø    prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
 
Ø    analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków,
 
Ø    planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach,
 
Ø    zasady polityki czynszowej, oraz  warunki obniżania czynszu,
 
Ø    źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
 
Ø    wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, oraz koszty modernizacji  lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zasobu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,
 
Ø    opis innych działań mających na celu poprawę racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
 
 
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach.
 
 
W latach 2008-2012 nie zakłada się powiększenia zasobów mieszkaniowych gminy, nie planuje się wykupu mieszkań od innych podmiotów i przekształcenia ich na mieszkania komunalne. Gmina również w okresie najbliższych 5 lat nie zamierza podjąć budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi, czy socjalnymi.
Stanowisko takie spowodowane jest w chwili obecnej brakiem możliwości finansowych, wysokimi kosztami utrzymania mieszkań, a także brakiem dyscypliny lokatorów co do opłacania czynszu i dbania o lokale.
Rozważa się ewentualny zakup kontenerów z przeznaczeniem na wykwaterowanie rodzin z mieszkań zadłużonych, oraz na zabezpieczenie schronienia w przypadkach losowych.
 
Charakterystyka mieszkaniowego zasobu GMINY ZAGÓRÓW
 
 
Zestawienie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gruntu będących w zasobie gminy
  w roku 2007
 
L.p
Adres
Pow.użytkowa
w
Liczba
mieszkań
uwagi
1.
Leśna 4A
1.252,65
21
Wspólnota mieszkaniowa
2.
Leśna 4B
574,04
12
j.w
3.
Wojska Polskiego 3
171,17
4
komunalne
4
Kościuszki 16
205,92
5
Wspólnota mieszkaniowa
5.
Kościuszki 5
32,62
1
j.w
6.
Konińska 33
80,57
2
komunalne
7
Konińska 23
86,75
2
j.w
8.
Kilińskiego 13
178,18
5
Wspólnota mieszkaniowa
9.
Słupecka
58,00
1
gminne
10.
Przemysłowa
36,25
1
komunalne
11.
Oleśnica-Agronomówka
42,21
1
gminne
12
Oleśnica
160,20
4
komunalne
13
Kopojno
176,15
3
komunalne
14
Grabina
29,91
1
komunalne
15
Włodzimirów
58,00
1
komunalne
Ogółem
3.142,62
64
 
 
 
Zasób mieszkaniowy Gminy Zagórów aktualnie zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie, Przedsiębiorstwo Obsługi Nieruchomości "LIDER" spółka z o.o z Poznania, oraz w małych wspólnotach członkowie Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.
Ogółem miasto i gmina Zagórów posiada 64 mieszkania komunalne.
Poza budynkami wielorodzinnymi znajdującymi się przy ulicy Leśnej oddanymi do użytku w latach 90-tych( blok  24 rodzinny w roku 1988, blok 30 rodzinny w roku 1994). jest to substancja bardzo stara wybudowana w okresie międzywojennym.
Budynki będące w zasobie gminy sięgają swą historią około 100 i więcej lat.
Wymagają ciągłych bieżących napraw i konserwacji a w wielu przypadkach kapitalnych remontów. Lokatorzy w nich mieszkający w większości nie dbają o mieszkania, które zajmują  uchylają się od płacenia czynszu , a zdarzają się również przypadki, że je dewastują.
 
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI
 
 
Z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy prowadzenie robót remontowych ma na celu utrzymanie w wielu przypadkach jedynie stałej sprawności technicznej mieszkań. Prowadzone są roboty konserwacyjne i bieżące naprawy.
Większy remont kapitalny budynków planowany jest w zawężonym zakresie i ograniczony z reguły do 1 maksymalnie 2 budynków rocznie.
Typowanie lokali do remontu, oraz zakres prac odbywać się będzie na podstawie wykonywanych rocznych przeglądów substancji mieszkaniowej przez komisję składającą się z przedstawiciela Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.
Informacja na temat zakresu i wielkości remontów w obiektach gdzie są utworzone wspólnoty mieszkaniowe których gmina jest jednym ze współwłaścicieli określana jest raz w roku uchwałami Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
 
                      WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH WYDATKÓW
W KOLEJNYCH LATACH w zł
-poziom cen z 2007r
 
Lata
2008
2009
2010
2011
2012
Remonty i konserwacja
 
35.900,00
 
30.600,00
 
25.700,00
 
22.000,00
 
15.600,00
Koszty zakupu kontenerów
 
--
 
40.000,00
 
--
 
40.000,00
 
--
 
Planowane środki przeznaczone zostaną w szczególności na remont pokrycia dachowego, wymianę stolarki   (okien i drzwi) uregulowaniu gospodarki ściekowej (kanalizacja) i inne bieżące naprawy.
W poszczególnych latach dotyczyć to będzie w szczególności mieszkań położonych przy ulicy Konińskiej, Wojska Polskiego a także budynku położonym w Oleśnicy.
 
 
 
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W LATACH 2008-2012 
 
 
Komunalne zasoby mieszkaniowe będące w posiadaniu Gminy Zagórów spełniają funkcję mieszkań o charakterze powszechnym.
Gmina sukcesywnie zleca inwentaryzację i wycenę lokali mieszkalnych, i budynków i reguluje na bieżąco sferę prawną nieruchomości.
Decyzja o sprzedaży będzie rozważana po złożeniu wniosków przez najemców lokali komunalnych w budynkach przeznaczonych do sprzedaży.
Gmina będzie dążyć do sprzedaży lokali tam, gdzie leży to w interesie gminy i tam gdzie zawiązały się Wspólnoty Mieszkaniowe.
Sprzedaż nawet w najbardziej sprzyjających warunkach, nie może objąć  wszystkich  zasobów mieszkaniowych gminy
 
ZASADY WYNAJMU, SPRZEDAŻY  I POLITYKI CZYNSZOWEJ DOTYCZĄCE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY ZAGÓRÓW.
 
Reguluje je ustawa z 21 czerwca 2001r "o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego" Dz.U z 2005r. nr 31, poz. 266 ze zm., i niżej wymienione Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa:
 
1. Uchwała Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21.02.2002r.
    nr XXV/146/02  w sprawie zasad wynajmowania
    lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
    i miasta Zagórów
 
2. Uchwała Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21.02.2002r.
    w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
 
3.Uchwała Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 05.06.1998r.
   określająca warunki nabycia lokali w drodze bezprzetargowej.
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2008-2012
 
Podstawowym i jedynym źródłem finansowania administrowania i remontów zasobów mieszkaniowych gminy  jest budżet gminny. Nie przewiduje się pozyskiwania środków na utrzymanie i remont lokali mieszkalnych ze źródeł zewnętrznych w postaci kredytów lub pożyczek.
Jedyną alternatywę upatruje się w środkach z Unii Europejskiej pod warunkiem ukazania się programu który będzie pozwalał  na realizację tego typu  działań.
 
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIUEŻĄCEJ EKSPLOATACJI I KOSZTY REMONTÓW A WPŁYWY Z CZYNSZU I DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY.
 
 
L.p
Lata finansowania
Potrzebne środki finansowe
 w
Przychody
z czynszu
Dofinansowanie z budżetu gminy
1
2008
188.933,82
69.239,45
119.754,37
2
2009
224.261,10
88.035,12
136.225,98
3
2010
172.880,20
76.395,70
 96.484,50
4
2011
207.995,45
74.250,00
133.745,45
5
2012
171.234,90
69.987,76
  69.987,76
 
Koszty utrzymania zasobów obejmują dwa podstawowe elementy tj. koszty eksploatacji i koszty utrzymania technicznego. Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Na pokrycie kosztów zarządu właściciel uiszcza zaliczki w formie bieżących opłat podlegających rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości w cyklu rocznym.
 
OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBEM GMINY.
 
W okresie 2008-2012 nie przewiduje się zmian lokali w związku z remontami budynków i lokali mieszkalnych. Planowane w tym okresie prace remontowe nie wymagają wykwaterowania mieszkańców a jedynie odpowiednią koordynację prac i współpracy z mieszkańcami.
Planowane zakupienie  przez gminę 2 kontenerów mieszkalnych
przewiduje się przeznaczyć na mieszkania -lokale socjalne.
Planuje się na zasadach dobrowolności i w oparciu o prawne (dotyczy dłużników) pozyskiwanie lokali poprzez przekwaterowywanie lokatorów do mieszkań zamiennych.
Inną formę jaką przewidujemy stosować w ramach racjonalnego gospodarowania zasobem gminy to proponowanie wykupu mieszkań w budynkach gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku rezygnacji najemcy z chęci wykupu zajmowanego przez niego lokalu w istniejących wspólnotach mieszkaniowych przewidzieć możliwość sprzedaży lokalu w drodze przetargu, o ile najemca nie wyrazi zgody na dobrowolne przekwaterowania do lokalu zaproponowanego przez Urząd.
W przypadku możliwości skorzystania z dobrych dla gminy programów unijnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej również przewidujemy wejście w takie programy i fundusze.
 
Polityka mieszkaniowa zmierzać będzie w kierunku prywatyzacji zasobów komunalnych, ale także tworzeniu mieszkań zastępczych przeznaczonych do czasowego przebywania w nich osób dotkniętych  sytuacjami życiowymi. Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, że lokatorstwo to bardzo kosztowna i mało odpowiedzialna forma korzystania z lokalu.
Mam nadzieję że przedstawiony program spełni standardowe oczekiwania  i przyczyni się do prawidłowego prowadzenia polityki mieszkaniowej  w gminie Zagórów.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła wraz z otoczeniem w Trąbczynie
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagórów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządow
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie, budowę drogi w Skokumiu i przebudowa rowu w Trąbczynie
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Trąbczynie
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1299 o powierzchni 0,1592 ha stanowiącej własność Pani Renaty Andrzejak
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 735/5 o powierzchni 0,0911 ha stanowiącej własność Pani Ireny Klimas
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizac
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie
zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2011 - 2015
sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na "Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2011 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lucjana Frankowskiego na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1277/1 o powierzchni 0,0682 ha stanowiącej własność Pana Radosława Rojewskiego
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat
w sprawie zamiany działek gruntu na terenie Gminy Zagórów
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53A
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2009r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie budżetu na 2010 rok
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2009
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Przebudowa GOK-u w Zagórowie"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Rewitalizację wsi Kopojno"
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2010r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce o numerze geodezyjnym 430/10 o powierzchni 0,0624 ha stanowiącej własność Pana Tadeusza Woźniaka
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/175/2009 z dnia 24.09.2009r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/161/2009 z dnia 26.06.2006r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2010 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników b
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na budowę, studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53 A
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Andrzejaka
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1095/8 o powierzchni 0,0378 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 767/5 o powierzchni 0,0802 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2008r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1297 o powierzchni 0,1003 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Hałasińskiego
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Zagórów
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokali
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska"
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
w sprawie budżetu na 2009 rok
w sprawie aplikowania Gminy Zagórów o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów oraz nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica Wieś o numerze geodezyjnym 879/7 o powierzchni 0,0641 ha
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na odbudowę drogi Mariantów - Stanisławów i budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Oleśnica - Trąbczyn
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopojno
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
zmieniająca skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008 - 2011
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni przy blokach komunalnych na ul. Leśnej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie o numerach geodezyjnych 1941/1 i 1941/2 i łącznej powierzchni 0,0230 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11665 jako własność Pani Joanny Przeorek
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki położonej we wsi Olchowo o numerze geodezyjnym 43/17 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11366 jako własność Zbigniewa i Jolanty Siuba
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Zagórowie, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 857/1 i 857/3 o łącznej pow. 0,0050 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34607 jako własność Gminy Zagórów
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2007r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Sz
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szetlewku
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2008
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008
w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2007
w sprawie budżetu na 2008 rok
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2008 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowi
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Trąbczyn - Michalinów Trąbczyński - Grabina
w sprawie przekazania udziałów Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zamiany działek gruntu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie: przystąpienia do Spółdzielni - Bank Spółdzielczy w Zagórowie
w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku kredytu na rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oznaczonej numerem działki 44/2 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie
w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego 600-lecie nadania praw miejskich miastu Zagórów
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2007 roku udzielonych z budżetu gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2006r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie nabycia działki o numerze geodezyjnym 568 o powierzchni 0,05 ha
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2007r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007
w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie budżetu na 2007 rok
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Zagórowa