Uchwały 2004

Uchwała Nr XVI/85/2004

Uchwała nr XVI/85/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 19 listopada 2004r.
 
 
w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci  Miasta Zagórów oraz zasad ich używania.
 
      
                  Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.  nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach /Dz.U. nr 31, poz. 130 z późn.zm./  Rada Miejska Zagórowa w celu wyposażenia Gminy i jej mieszkańców w trwałe znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej, dla podkreślenia więzi historycznych, kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnych łączących mieszkańców z miejscem ich urodzenia, zamieszkania, pracy i siedziby uchwala, co następuje:
 
§ 1.1.  Herbem  Miasta Zagórów jest:     
 
W polu czerwonym gotyckiej /hiszpańskiej/ tarczy herbowej pięciopłatkowa srebrna /biała/ róża  heraldyczna o złotym /żółtym/ dnie kielicha i zielonych listkach między płatkami.
Oznaczenie barw w systemie CMYK:
 
Czerwony:  C-0; M-100; Y-100; K-0
Biały: C-0; M-0; Y-0; K-0
Żółty: C-0; M-0; Y-100;  K-0
Zielony: C-100; M-0; Y-100; K-0
Czarny: C-0; M-0; Y-0; K-100
 
2.    Wzór graficzny herbu  Miasta Zagórów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej    
      uchwały.
 
3.    Regulamin używania herbu  Miasta  Zagórów stanowi załącznik nr 2 do   
      niniejszej  uchwały.
 
§ 2.1.  Flagą   Miasta  Zagórów jest:  Prostokątna, barwna płachta materiału o proporcjach 5 /wysokość/ do 8 /szerokość/, podzielona na cztery strefy. Od dołu; biała o szerokości 2/8, zielona o szerokości 1/16, żółta o szerokości 1/16, czerwona o szerokości 5/8.  W strefie czerwonej od czoła pięciopłatkowa róża - godło herbu Miasta Zagórów. Godło herbu umieszczone jest w połowie wysokości  strefy czerwonej i w odległości od drzewca równej ¼ szerokości flagi.
Oznaczenie barw w systemie CMYK:
 
Czerwony: C-0; M-100; Y-100; K-0
Biały:  C-0; M-0; Y-0; K-0
Żółty C-0; M-0; Y-100; K-0
Zielony: C-100; M-0; Y-100; K-0
Czarny: C-0; M-0; Y-0; K-100
    2. Wzór graficzny flagi   Miasta  Zagórów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
        uchwały.
 
3. Regulamin używania flagi  Miasta  Zagórów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej  uchwały.
 
 
§ 3.1.  Miasto Zagórów posiada okrągłą pieczęć z herbem miasta i gminy  i z legendą otokową w brzmieniu:   MIASTO  ZAGÓRÓW oraz herbowe, podłużne pieczęcie adresowe.
 
     2. Wzór graficzny okrągłej  herbowej pieczęci Miasta  Zagórów oraz graficzne
         wzory herbowych pieczęci adresowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
 3. Regulamin używania okrągłej pieczęci z herbem Miasta  Zagórów i herbowej
     pieczęci adresowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.  Wymienione i opisane w  paragrafach 1, 2, 3  projekty symboli Miasta  zgodnie    z artykułem 3 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach / z późn.zm.
Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, art. 5/ - zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opinia  stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                                          Rady Miejskiej
 
                                                                                                      Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                         Zał.Nr 2
 
 
 
Regulamin używania herbu i pozostałych  symboli Miasta  Zagórów.
Zasady ich ochrony prawnej.
 
REGULAMIN UŻYWANIA HERBU
 
 
Herb Miasta  Zagórów w symboliczny sposób informuje o terytorium, mieszkańcach oraz władzach samorządowych gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań aby jego prezentacje były staranne, estetyczne i godne.
 
1. Herb Miasta  Zagórów   - obok flagi urzędowej- jest najważniejszym zewnętrznym    
    znakiem  rozpoznawczo-własnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności.
 
2. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest w sali obrad Rady 
    Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego oraz na budynkach należących  do  
    samorządowych władz Miasta i Gminy Zagórów. Prawo do wykorzystywania herbu   
    przysługuje  Burmistrzowi Gminy oraz podległym mu instytucjom.
 
3. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest z okazji publicznych
    uroczystości miejskich i gminnych w miejscu ich odbywania.
 
4. Herb -  jako  znak rozpoznawczy - umieszczany jest w innych miejscach za zgodą  
    Burmistrza Gminy.
 
5. Herb - jako znak rozpoznawczo - własnościowy - umieszczany jest na pieczęciach  
    herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych
    gminy i miasta.
 
6. Herb - jako znak rozpoznawczy - umieszczany jest na fladze Miasta  Zagórów.
 
7. Herb - jako znak rozpoznawczo - własnościowy - umieszczany jest na pieczęciach
    Miasta  Zagórów.
 
8. Herb - jako znak rozpoznawczo-własnościowy - umieszczany jest na drukach urzędowych
    Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa
 
9. Herb - jako znak rozpoznawczy - może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych
    przez agendy Urzędu Miejskiego, działające z upoważnienia Burmistrza.
 
10. Użycie herbu przez instytucje działające poza strukturami Urzędu  Miejskiego także przez
      organizacje społeczne - zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych - może nastąpić
      tylko za zgodą Burmistrza.
 
 
 
 
Zał. nr 4
 
 
REGULAMIN UŻYWANIA FLAGI MIASTA  ZAGÓRÓW
 
 
Flaga Miasta  Zagórów w symboliczny sposób informuje o terytorium, mieszkańcach oraz władzach samorządowych miasta i gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań aby jej prezentacje były staranne, estetyczne i godne.
 
 1. Flaga Miasta  Zagórów jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty terytorialnej. Jest ona - obok herbu gminy - najważniejszym symbolem lokalnej społeczności.
 2. Flagę Miasta  podnosi się z okazji uroczystości, świąt państwowych i rocznic gminnych na budynkach lub przed budynkami  stanowiącymi siedzibę samorządowych władz gminnych  oraz jednostek organizacyjnych  oraz w miejscach publicznych wskazanych przez władze miasta i gminy.
 3. Flagę w dni powszednie podnosi się na budynkach władz gminnych oraz siedzibach instytucji gminnych.
 4. Flaga współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Miejskiej oraz gabinetów Burmistrza i Przewodniczącego rady Miejskiej.
 5. Flaga może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli pozostaje dłużej musi być dobrze oświetlona. Flaga nie może dotykać podłoża.
 6. W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe należy:
A/ rano podnieść flagę na szczyt masztu, a następnie opuścić ją do połowy wysokości masztu
B/ wieczorem podnieść chorągiew do szczytu masztu, a następnie powoli opuszczać na dół
C/ Jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym należy przewiązać ją czarną wstęgą.
 1. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę.
 2. W przypadku podniesienia kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:
A/ kolejność powinna odpowiadać hierarchii - państwowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, służbowa i inne / np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa/
B/ wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje zawsze fladze gospodarza
C/ wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu
D/ wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość
E/ szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu oraz nie może być większa niż ¼ wysokości masztu, szerokość flagi na maszcie skośnym nie może być mniejsza niż 1/3 długości masztu oraz nie może być większa niż ½ długości masztu.
 1. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i 
      postrzępiona. Flagę zużytą należy spalić co jest jedynym godnym sposobem jej  
      zniszczenia.
 
 
 
                                                                                                                      Zał. nr 6
 
 
 
 
Regulamin użycia okrągłej pieczęci  herbowej Miasta  Zagórów
i herbowej pieczęci adresowej Miasta  Zagórów
 
 
 1. Dysponentem okrągłej pieczęci z herbem Miasta  Zagórów/ dalej zwanej pieczęcią herbową/ są samorządowe władze lokalne wspólnoty terytorialnej.
 2. W posiadaniu samorządowych władz miasta i gminy znajdują się:
-    tłok pieczętny do odciskania w tuszu
-    tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym /wosk, lak/
-    tłok pieczętny do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze
 
 1. Okrągła pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz
      samorządowych miasta i gminy.
 1. Odciski okrągłej pieczęci herbowej służą do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów wydawanych przez władze samorządowe gminy, a do takich należą uchwały Rady Miejskiej o szczególnym charakterze, dyplomy i nominacje oraz umowy międzyregionalne.
 2. Zgodę na odciśnięcie okrągłej pieczęci herbowej  wydaje Rada Miejska lub Burmistrz.
 3. Odciśnięcie okrągłej pieczęci herbowej pod dokumentem kończy cykl kancelaryjnych prac nad dokumentem, jest poświadczeniem przeprowadzania kancelaryjnej kontroli czystopisu i razem z podpisem Przewodniczącego rady Miejskiej lub Burmistrza jest świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.
 4. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
 5. Odciski okrągłej pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
 6. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione  mogą być pieczęcią wykonaną w wosku umieszczoną w metalowej lub drewnianej puszce przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach gminy.
 7. Miejscem ceremonialnego przechowywania i eksponowania okrągłej pieczęci herbowej jest gabinet Burmistrza.
 8. Herbowa pieczęć adresowa wykorzystywana jest w codziennej praktyce kancelaryjnej Urzędu Miasta  Zagórów w celach informacyjnych i promocyjnych.
 9. Herbowa pieczęć adresowa, odciśnięta na dokumencie opuszczającym kancelarię samorządową nie jest dostatecznym środkiem uwierzytelnienia dokumentu. Towarzyszyć jej musi odcisk pieczęci z godłem państwa lub okrągłej pieczęci z herbem miasta i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji.
 10. Herbowe pieczęcie adresowe mogą być odciskane  w tuszu o kolorze czerwonym.
            
 
 
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
w sprawie programu współpracy na rok 2005 Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta w Zagórowie dla Powiatu Słupeckiego na zakup laparoskopu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w związku z pobytem dziecka w przedszkolu
w sprawie opłat targowych
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
w spawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zag
w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Miasta Zagórów oraz zasad ich używania
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta i
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie pobrania pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Grabina.
w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zagórów
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa , oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zaleconego zadania
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Zagórów pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Zagórów a Województwem Wielkopolskim
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno na terenie gminy Zagórów, wodociągu w Michalinowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie przy współfinansowaniu programu SAPARD
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno, wodociągu w Michalinowie i o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na budowę drogi w miejscowości Grabina
w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację szkoły w Łukomiu
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 664 o pow. 700 m2 położonej w Skokumiu
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2003 r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres od 1.04.2004r. do 31.03.2005r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Zagórowa.
w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 204r.
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2004 rok.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno na terenie gminy Zagórów, wodociągu w Michalinowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie przy współfinansowaniu programu SAPARD
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie w roku 2004.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg na terenie gminy Zagórów i wodociągu w Michalinowie