Podstawy prawne działania, kompetencje

PODSTAWA PRAWNAUchwała Rady Miejskiej Zagórowa Nr IV/22/2003 z dnia 21 lutego 2003r.w sprawie Statutu Gminy Zagórów

 
 

Uchwała nr IV/22/2003

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów.
Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. -Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 78, poz.483/ i art. 3 ust. l i 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Statut Gminy Zagórów. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XVIII/80/96 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 10 kwietnia 1996r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Zagórów
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                                           /-/ Romualda Matusiak
 
Załącznik nr 1  - Statut gminy Zagórów
Załącznik nr 2 - mapa
 
 
 
Uchwała nr IV/21/2007
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28 lutego 2007r.
 
 
zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów.
 
 
       Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U.Nr 78, poz.483/ i art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W rozdziale IX Statutu Gminy Zagórów dodaje się § 110a  w brzmieniu:
" 110a  1. W Urzędzie Miejskim w Zagórowie na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach pracy:
-    stanowisko ds. inwestycji gminnych,
-    stanowisko ds. budownictwa i ochrony środowiska,
-    stanowisko ds. kadr,
-    stanowisko ds. obsługi organów gminy,
-    stanowisko ds. zamówień publicznych.
 
2. Pozostali pracownicy samorządowi zatrudniani są  w Urzędzie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. "
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                                                                           /-/   Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr VII/88/2011
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 30 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów. 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U.Nr 78, poz. 483/ i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ uchwala się, co następuje: 
§ 1. W Statucie Gminy Zagórów wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchyla się ust. 1 w § 72 a dotychczasowe ust. 2-3 otrzymują oznaczenie 1-2. 
2. Uchyla się § 73. 
3. Dotychczasowe § 74 - 116 otrzymują oznaczenie 73 - 115. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                      PrzewodniczącaRady Miejskiej
 
                                                                          /-/ Romualda Matusiak