Komisja Rewizyjna

Protokół nr 6/2011 z dnia 19.09.2011r.

Protokół nr 6/2011
 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 września 2011r.
w godz. 1330  -  1430  w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie komisji. Lista obecności jest załączona do protokołu - zał. nr 1. Z ramienia Urzędu  wyjaśnień  udzielali: Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki i Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
W posiedzeniu uczestniczył również Komendant Gminny OSP w Zagórowie Pan Krzysztof Jankowski.
 
Tematem posiedzenia było  przeprowadzenie kontroli wydatkowanych środków z budżetu gminy na jednostki OSP w bieżącym roku.
 
Na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Burmistrz Gminy przygotował pisemną informację na temat wykorzystania środków  przez poszczególne jednostki OSP na terenie gminy Zagórów za 8 miesięcy br tj. do końca sierpnia.
Materiał informacyjny - zał. nr 2.
Komisja stwierdziła , że w budżecie gminy na rok 2011  środki na ochotnicze straże pożarne stanowiły kwotę 238.000,-  zł.      Wykonanie  na dzień 31 sierpnia  to kwota 138.030,- zł.  tj.  58 %.
 
Wszystkie jednostki OSP   /20 jednostek/ korzystały  ze środków budżetowych w różnych  wielkościach.
Stałe wydatki  wszystkich jednostek to:  podatek od nieruchomości  który stanowi  ogólną kwotę 21.242,- zł.  
Druga bardzo znacząca pozycja wydatków  to wpłaty  za energię
elektryczną - za 8 miesięcy  wydatkowano  20.070,27 zł.
Jednostki wyposażone w samochody strażackie oraz inny  sprzęt automatycznie pochłaniają więcej środków z budżetu min: na zakup paliwa,  części do samochodów, ubezpieczenia, badania techniczne pojazdów itp.
W niektórych jednostkach dokonano zakupu mundurów strażackich.
Część środków została wydatkowana na drobne remonty obiektów a także wypłaty na udział w gaszeniu pożarów.
   
Po szczegółowej analizie przedłożonego materiału sprawozdawczego  odnośnie  wykorzystania środków  przez jednostki OSP Komisja Rewizyjna nie  wnosi żadnych uwag, i wyraża pozytywną ocenę w tym zakresie.
 
Biorący udział w posiedzeniu Pan Komendant Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Jankowski poinformował, iż w ostatnich  latach  jednostki typu S  doposażone zostały  do właściwego poziomu.
Do wymiany  są samochody w jednostkach OSP Kopojno, Bukowe, Szetlewek., a także remonty  niektórych obiektów.
Jako dobrą  bazę i wyposażenie w sprzęt Komendant uznał jednostkę w Zagórowie.
Komendant poinformował, że zaleca się  by w gminach były po dwie jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa  /Trąbczyn, Zagórów/, lecz utrzymanie takiej jednostki  to duże obciążenie finansowe.  Zagórów, który jest w tym systemie na
razie wystarczy.
Komisja Rewizyjna  jednoznacznie stwierdziła, że Zarząd Gminny OSP i Komendant działają wzorowo i w ostatnich latach  w tym zakresie zmieniło się bardzo dużo.  Profesjonalizm  Komendanta, Prezesa i innych osób przyczynił się  do dużej poprawy w funkcjonowaniu jednostek.
 
 
 
 
                                                                        Przewodniczący
                                                                     Komisji Rewizyjnej
 
                                                                      Grzegorz Skąpski