Komisja Rewizyjna

Protokół nr 4/2011 z dnia 25.05.2011r.

Protokół nr 4/2011
 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 maja 2011r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji, czyli 100%.
Lista obecności jest załączona do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki i Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Posiedzeniu przewodniczył  radny Grzegorz Skąpski- Przewodniczący Komisji.
 
Tematem posiedzenia była analiza  wykonania budżetu gminy za rok 2010 i opracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu i absolutorium dla Burmistrza.
Sprawozdanie z wykonania budżetu  członkowie Komisji otrzymali z dużym wyprzedzeniem, aby mogli zapoznać się z nim przed posiedzeniem.
Skarbnik Gminy ogólnie omówiła wykonanie budżetu .
Wykonanie dochodów  wynosi 99,76%, a wydatków ogółem 80,03%. Wydatki które nie wygasły z upływem roku 2010 to kwota 501.340,- . a z upływem roku 2009 - 235.845,24 .
W dyskusji radni  zwrócili szczególną uwagę na pozycje wydatków na zadania własne,  a szczególnie  analizowali wydatki w paragrafach "zakup materiałów i wyposażenia", "zakup usług pozostałych" w rozdziale 75023-urzędy gmin, rozdziale 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Pani Skarbnik przedłożyła radnym szczegółowe wydruki komputerowe uwzględniające wydatki  zapisane w wymienionych paragrafach klasyfikacji budżetowej.  Po analizie tych wydatków i wyjaśnieniach p.Skarbnik i Burmistrza komisja oceniała, iż poniesione wydatki były celowe i nie stwierdziła w tym zakresie nieprawidłowości.
Radny Marian Parus zapytał co było powodem niewykonania podatku dochodowego od osób prawnych. W stosunku do planu zaległości wynoszą 45.961,- .
Burmistrz wyjaśnił, że na etapie planowania budżetu  podatek  ten jest prognozowany czyli dokładnie nie można przewidzieć jego wysokości jaki zostanie przekazany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.
Burmistrz stwierdził, iż był to bardzo  dobry rok zwłaszcza jeśli chodzi o wykonanie zadań inwestycyjnych.  Wykonano zaplanowane  i bardzo ważne inwestycje  m.in. budowa dróg: w  Skokumiu, na odcinku Drzewce-Michalinów, ulicy Kolejowej w Zagórowie, przebudowa szkoły w Trąbczynie, rewitalizacja wsi Kopojno, przebudowa rowu w Trąbczynie,  budowa chodników  na Dużym Rynku i ulicy Berdychów w Zagórowie. Członkowie komisji  zapytali o wyjaśnienia na temat  zaległości podatkowych a szczególnie działaniach podjętych przez burmistrza na rzecz  ściągalności zaległych podatków.
  Pani Skarbnik poinformowała, że wystawionych zostało 259 upomnień i 103 tytuły  egzekucyjne.
- 2 -
 
W minionym roku od poborcy wpłynęła kwota 17.678,21 zaległych podatków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Skąpski
poinformował o wynikach kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej który wcześniej  dokonał kontroli  realizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do inwestycji pn. "Budowa drogi Drzewce-Michalinów Oleśnicki  oraz inwestycji "przebudowa budynku w Szetlewku na mieszkania socjalne".Skontrolowano  realizację tych zadań począwszy od procedur przetargowych , poprzez  zawierane umowy, wystawiane i realizowane faktury, które komisja sprawdziła  z zapisami w księgach rachunkowych.  Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Koszt budowy drogi  to kwota 474.064,82 . a przebudowy budynku po szkole w Szetlewku na mieszkania socjalne zł. 496.857,26  .
 
Po szczegółowej analizie dochodów  oraz wydatków  Komisja Rewizyjna - jednogłośnie -  pozytywnie zaopiniowała  wykonanie budżetu za rok 2010.
 
Komisja szczególnie pozytywnie oceniła działalność Burmistrza w zakresie pozyskania środków z zewnątrz na realizację inwestycji.
Po dyskusji i uzyskaniu wszystkich wyjaśnień Komisja przystąpiła do  sporządzenia wniosku w sprawie wykonania budżetu gminy i miasta za 2010r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 
Na ogólny stan 5 członków Komisji,  za podjęciem uchwały głosowało 5 członków Komisji. Uchwała nr 1/2011 zawierająca wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza została przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwałę powyższą przekazano Przewodniczącej Rady, która prześle ją do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Oddziału Zamiejscowego  w Koninie.
 
 
                                                                                                
 
                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                         Grzegorz Skąpski