Komisja Rewizyjna

Protokół nr 5/2011 z dnia 15.07.2011r.

Protokół nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 lipca 2011r.
 
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyło 5 członków czyli 100%. Poza członkami komisji  obecny był Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki,  Marta Matyjaszek - podinspektor ds. świadczeń społecznych. Lista obecności jest załączona do protokółu.
Zgodnie z planem pracy Komisji  Rewizyjnej  na rok 2011 tematem posiedzenia była:
 
"Kontrola celowości wydatkowania środków z budżetu gminy na działalność sportową".
 
Posiedzeniu przewodniczył  radny Grzegorz Skąpski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący stwierdził, że materiały,  dotyczące wydatkowania środków na działalność sportową  w I półroczu br. które  zostały przesłane członkom komisji są niewystarczające.
Przewodniczący poinformował, że zwrócił się telefonicznie do Pani Matyjaszek  o dodatkowe dokumenty związane z rozliczeniem dotacji na działalność Klubów piłkarskich. Pracownica ta oświadczyła, że nie miała jeszcze kompletu dokumentów, zobowiązała się do ich skompletowania w ciągu 2 dni. Przewodniczący dalej poinformował, że zwrócił się telefonicznie do Pani Matyjaszek o wydanie mu dokumentów typu sprawozdania, faktury itp. jednak ta pani odmówiła ich wydania , ponieważ zabronił jej burmistrz. O tym wiedziała również pani Skarbnik. Zdaniem Przewodniczącego komisji, wydanie dokumentów  było obowiązkiem burmistrza,  a członkowie komisji  po otrzymaniu kompletu dokumentów  mieli by możliwość  szczegółowego  zapoznania się ze sprawą.  Przewodniczący  dalej stwierdził, że dla radnych nie ma w Urzędzie dokumentów tajnych.
Burmistrz stwierdził, że Przewodniczący Komisji powinien  zwrócić się o materiały bezpośrednio do niego. On sam o sprawie nie wiedział. Nie ma problemu, aby udostępnić komisji w trakcie kontroli materiały takie jak sprawozdania, faktury itp., natomiast nie można tych dokumentów wydawać poza Urząd. Burmistrz powołał się na zapis zawarty w Statucie Gminy który mówi, że "czynności kontrolne wykonywane są w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu".
Radny Marcin Urycki stwierdził, że podstawą do  rozliczenia dotacji są szczegółowe dokumenty.
Burmistrz przedstawił członkom komisji szczegółowe rozliczenie działalności klubów.
Radny Marian Parus stwierdził, iż radni są traktowani przez Przewodniczącą i Burmistrza podmiotowo i dodał, że dziwi go ta wzajemna scysja.
Burmistrza prosił o kierowanie wszelkich spraw i wniosków bezpośrednio do niego. Burmistrz ocenił, że materiały dotyczące  wykorzystania środków budżetowych  na działalność sportową w br. są bardzo przejrzyste i nie widzi problemu aby komisja zapoznała się z nimi na tym posiedzeniu.
Radny Piotr Bartecki zapytał  czy można kserować dokumenty i brać je do domu. Burmistrz wyjaśnił, że ksero dokumentów - rozliczeń można zabrać do domu, natomiast nie możemy wydawać faktur. Faktury są klubów a nie Urzędu.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Skąpski zapytał : skoro kluby się połączyły, to co z dotacjami przyznanymi na poszczególne kluby.
Burmistrz poinformował, że wszystko  uległo połączeniu. Z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla nich bardzo korzystne. Jednak przyznana dotacja na pewno nie wystarczy i pod koniec roku trzeba będzie klub dofinansować. Koszty i wymogi PZPN generują bardzo wysokie koszty.
Radny Grzegorz Skąpski: Prezesi Klubów chcieli się dorobić kariery kupując zawodników. Jest to sport masowy. Zadaniem  prezesów powinno być propagowanie sportu masowego, a nie prowadzenie do kariery niektórych zawodników. Dalej radny odniósł się do wydatku na zakup nawozu za kwotę 974 zł.  Tona nawozu kosztuje  ok. 1000 zł.  Nawozu na trawę nie sieje się co miesiąc tylko 2 razy do roku. Radny zgłosił również wątpliwości  do zakupu środków ochrony roślin.
Burmistrz  stwierdził, iż zgadza się  z nadmiarem zakupu nawozu, ale przy środkach ochrony roślin kwota jest adekwatna. Pryskane jest całe boisko oraz bieżnia. Są to bardzo drogie środki.
Radny Skąpski poruszył sprawę usług kominiarskich i zapytał czy wchodzi w to kwestia atestu. Tak - odpowiedział Burmistrz.
Radny zapytał  o wydatki  dotyczące  hali sportowej.
Burmistrz wyjaśnił, że Urząd ponosi ½ kosztów utrzymania hali oraz koszty utrzymania 1 pracownika. Do niedawna był to nasz pracownik, teraz przekazaliśmy go do szkoły. Utrzymanie hali to wydatki na olej do ogrzania hali i koszty osobowe.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Skąpski  zapytał o wydatki na zakup paliwa na stadion.
Burmistrz wyjaśnił,  że paliwo niezbędne jest do kosiarki, wałowania bieżni, a także do sprzątania siana. Oszczędzamy tym sposobem ponieważ nie płacimy Zakładowi Komunalnemu. Rolnicy wykonują tę usługę za cenę zużytego paliwa.
Radny Marian Parus stwierdził, że kwota za zakupione paliwo jest duża , ale jest to kwota adekwatna do powierzchni stadionu i kosztów jego utrzymania.. Burmistrz dodał, że te koszty kontroluje także Pani Kieliszkowska  - pracownik Urzędu. Pan Zenon Kierzek sam nie podejmuje decyzji w kwestiach zakupu.
Radny Piotr Bartecki zapytał na jakich zasadach połączyły się kluby.
Burmistrz  wyjaśnił, że głównie przemówiła za tym kwestia finansowa - mniej opłat do PZPN, nie będzie już drużyny młodzieżowej, zastrzeżono by grali nasi zawodnicy a nie z zewnątrz.
Przewodniczący komisji stwierdził,  że  dotacja z budżetu gminy na kluby sportowe  nie jest duża. Burmistrz - na sport ogólnie  / klub, ORLIK/  wydajemy duże pieniądze, jednak są to wydatki konieczne. Bardzo wysokie są stałe koszty i nie ma sposobu na ich zmniejszenie. Kluby również dokładają do działalności własne środki. W porównaniu z klubami innych gmin, nasze kluby otrzymują małe dotacje. Kluby same szukają sponsorów  i sami organizują dodatkowe pieniądze na działalność.
Burmistrz poinformował, że działalność klubów została poddana  audytowi zewnętrznemu,
którego dokonał  audytor Pan  Stanisław Kin w  marcu 2011r.
Wcześniej kluby swoją własną dokumentację prowadziły kiepsko, teraz jest to prowadzone bardzo poprawnie.
Przewodniczący komisji Grzegorz Skąpski zapytał, jakie  przesłanki na plus połączenia klubów skoro Klub ORŁY korzystał z boiska w Pyzdrach.
Burmistrz wyjaśnił, że w Pyzdrach grali tylko młodziki. Starsi grają na naszej hali.
Radny Piotr Bartecki stwierdził, że nie można  zabronić klubom grać tam gdzie chcą.
Radny Marian Parus - nie można otaczać się murem i nie dopuszczać do działania klubów nikogo z zewnątrz. Radny stwierdził również, że jeśli chodzi o sponsoring to jest to kwestia trudna ponieważ darczyńca musi odprowadzać podatek. Na przyszłość  należałoby przewidzieć większą dotację, bez szukania sponsorów.
Przewodniczący komisji stwierdził, na podstawie przedłożonych dokumentów, że 
wydatki  budżetowe na działalność sportową  są zgodne z prawem i uzasadnione.
 
Komisja  jednogłośnie wydała pozytywną opinię dotyczącą celowości wydatkowanych środków na działalność sportową w I półroczu 2011r.
 
 
Podsumowując  kontrolę Komisja  ustaliła, że na 14 dni przed każdym posiedzeniem czy kontrolą biuro rady  na piśmie będzie zwracać się do Burmistrza Gminy o przygotowanie materiałów, a najpóżniej na 7 dni przed posiedzeniem  materiały należy przesłać członkom komisji. 
Przestrzeganie tych terminów  pozwoli na usprawnienie pracy komisji  i uniknięcie nieporozumień.
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
 
 
 
 
                                                                                                  Podpisy członków Komisji
 
 
                                                                                                 …………………………..
 
                                                                                                 ……………………………
 
                                                                                                 …………………………….
 
                                                                                                 …………………………….
                                    
                                                                                                 …………………………….