Komisja Rewizyjna

Protokół Nr 3/2011 z dnia 16.04.2011r.

 
PROTOKÓŁ Nr 3/2011
 
z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie   w zakresie organizowanych przetargów na zadania inwestycyjne w roku 2010             
Kontrolą objęto dwie inwestycje:
1)    budowę drogi asfaltowej Drzewce - Michalinów Oleśnicki,
2)    adaptację budynku socjalnego w Szetlewku na mieszkania socjalne.
 
Kontrolę przeprowadzili członkowie  Komisji Rewizyjnej  w dniu 4 kwietnia 2011r. w następującym składzie:
1)    Grzegorz Skąpski - przewodniczący Komisji,
2)    Marcin Urycki      - z-ca przewodniczącego Komisji,
3)    Piotr Bartecki - członek Komisji,
4)    Jan Kloc - członek Komisji
Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską planu pracy Komisji na rok 2011.
 
W toku kontroli wyjaśnień udzielał: pracownik Urzędu Miejskiego w Zagórowie Pan Dariusz Durczak - inspektor ds. zamówień publicznych.
 
1.    Budowa drogi asfaltowej Drzewce - Michalinów Oleśnicki
 
Do przeprowadzenia przetargu Burmistrz powołał zarządzeniem Komisję przetargową w składzie:
 
1. Roman Kulterman -przewodniczący
2. Tomasz Jabłoński - członek
3. Dariusz Kuczmaszewski - członek
 
Przetarg  na budowę  drogi Drzewce - Miachalinów odbył się w dniu  17 maja 2010r.
W przetargu uczestniczył   jeden  oferent :   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., al.Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno.
Wymienione Przedsiębiorstwo wykonało budowę tej drogi  za kwotę 457.679,36 zł.  i była to inwestycja w całości pokryta z budżetu gminy.
Zgodnie z umową i protokołem odbioru,  budowa drogi została wykonana
 31 sierpnia 2010r.
Wykonany odcinek drogi to  1,146 km.
 
 
 
 
Wnioski
 
 
Komisja w trakcie wizji lokalnej na drodze Drzewce - Michalinów stwierdziła,
brak wykonania koniecznej infrastruktury /chociaż w dokumentacji takie prace nie były uwzględnione/.
Komisja wnioskuje by przy realizacji inwestycji drogowych  prowadzić bezwzględnie system budowy dróg z kompletną  infrastrukturą / poboczy, i rowów/.
Dotychczasowy  sposób budowy dróg  prowadzi do  wcześniejszej degradacji nawierzchni z uwagi na to, że nie są one osuszone, a także są niszczone przez niektórych rolników posiadających grunty rolne przy drogach. W takiej sytuacji eksploatacja tych dróg jest krótkotrwała i wymusza angażowanie środków budżetowych na  przedwczesne remonty.
 
2. Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Szetlewku na mieszkania socjalne.
 
Postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przeprowadziła powołana przez  Burmistrza Wiesława Radnieckiego komisja przetargowa w składzie:
 
2.    Roman Kulterman - przewodniczący
3.    Dariusz Durczak - członek
4.    Zofia Rydzewska - członek
5.     
Przetarg na wykonanie inwestycji  odbył się w dniu 9. 08. 2010r..
 
W przetargu uczestniczyło  dwóch oferentów:
1. Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD Sp. z 
    o.o. w Słupcy   -  za cenę wykonania inwestycji  zł. 422.372,05 zł.
 
2. Zakład Budowlany "WANAT" Ryszard Wanat Żychlin ul.Borowa 2A 62-571 Stare Miasto  - za cenę  595.963,56 zł.
 
Wybrano najtańszego wykonawcę, tj. Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy             z najniższą ceną 422.372,05 zł. Prace budowlane zostały rozpoczęte 1.09.2010r. a zakończone 29.11.2010r.
Inwestycję zrealizowano przy udziale środków finansowych z budżetu  gminy zł. 254.932,45 zł. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu przy dofinansowaniu w wysokości 40% kosztów  inwestycji wykazanych w złożonym wniosku  tj. 167.439,60 zł.
 
  
Decyzja na użytkowanie została wydana 24.stycznia 2011r.
Całkowite rozliczenie kontrolowanej inwestycji nastąpiło  14 marca 2011r.
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową a także wizją lokalną na wymienionym obiekcie Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia powzięcie decyzji przez burmistrza co do sposobu zagospodarowania budynku po szkole podstawowej w Szetlewku.
Mieszkania, które zostały pozyskane w wyniku tej inwestycji w znaczący sposób poprawiły trudną sytuację mieszkaniową w naszej gminie.
 
 
Podsumowanie
 
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej po przeprowadzeniu niniejszej kontroli
nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji przez Burmistrza ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zorganizowania kontrolowanych przetargów. 
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
                                                                        Podpisy zespołu kontrolnego:
 
                                                                                     ………………………
 
                                                                                     ………………………
 
                                                                                     ………………………
 
Zagórów, dnia  16.04. 2011r.                                      ………………………