Komisja Rewizyjna

Protokół nr 2/2011 z dnia 11.02.2011r.

Protokół nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 11 lutego 2011r. w godz. 1100  - 1230
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
Zgodnie z uchwalonym planem pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2011- w dniu 11 lutego Komisja w składzie:
 
  1. Grzegorz Skąpski  - przewodniczący
Członkowie:
  1. Piotr Bartecki
  2. Jan Kloc
  3. Marian Parus
 
dokonała kontroli wykorzystania środków budżetowych na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2010r.
Komisja stwierdziła, iż powyższe Programy uchwalone były przez Radę Miejską
na XXX sesji w dniu 12 lutego 2010r.
Uchwalony został także Preliminarz wydatków na realizację przyjętych programów na rok budżetowy 2010.
Łączna kwota środków na realizację  programów wynosiła 109.246,- . / w tym na realizację programu  narkomanii  20.000,- , a 89.246,- na realizację programu alkoholowego/.
 
Na podstawie przedłożonych rachunków a także informacji Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Pani Barbary Usorowskiej oraz Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marii Banaszak  Komisja Rewizyjna stwierdza, że
 
-  kwotę 20 tys. zł. na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano na warsztaty profilaktyczne i szkolenia prowadzone przez specjalistów Centrum Profilaktyki i Reedukacji w Krakowie, a także  zakup ulotek i innych materiałów edukacyjnych. Tego typu zajęcia prowadzone były z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
 
- z kwoty 89.246,-   na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
Wydatkowano  na:
- zatrudnienie opiekuna w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym zł.  16.500,-
 
- na realizację programów profilaktycznych i prowadzenie zajęć na temat 
  uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjach     - 5.000,- .
 
- kolonie dla 12 dzieci z rodzin patologicznych w Ustroniu Morskim  na ogólną  
  kwotę  7.800,- .   /650 x 12/
 
- dofinansowanie w kwocie 1.500,- . koncertu o tematyce uzależnień, który 
  odbył się w czerwcu  2010r. w Kościele Parafialnym w Zagórowie.
 
- przeprowadzenie remontu budynku w którym mieści się Środowiskowe Ognisko 
  Wychowawcze. Z funduszu alkoholowego dofinansowano tę inwestycję w kwocie
  10 tys.
- 2 -
 
Kwotę   przeznaczono na zakup wykładziny podłogowej do Ogniska Wychowawczego oraz na część  materiałów związanych z remontem. Remont przeprowadzała Firma MARBUT p.Marka Wiechcińskiego z Policka, który spośród trzech oferentów przedstawił najkorzystniejszą ofertę na wykonanie remontu.
 
- dalsze  zrealizowane wydatki  to wynagrodzenia, kursy, szkolenia i delegacje 
  dla członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 
  Narkomanii. Według przedstawionych dokumentów i wyjaśnień na ten cel
  w roku 2010 wykorzystano kwotę 14.333,- .
 
- wynagrodzenie psychoterapeuty   6.000,- . 
- wynagrodzenie  psychologa          9.000,- . 
 
Prowadzono szkolenia dla różnych grup zawodowych /pracowników socjalnych, nauczycieli, sprzedawców, lekarzy i pielęgniarek   na co wydatkowano kwotę  3.000,- .
 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że   uchwalone środki finansowe na 2010r. w kwocie  109.246,- , wykonane zostały w wysokości 98.579,- .
Niewykorzystana  kwota zł. 10.667,-  została włączona do budżetu na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  na rok 2011.
 
Nie stwierdza się nieprawidłowości  w zakresie wykorzystania środków, a wszelkie wydatki były uzasadnione.
 
 
Po wnikliwej analizie zarówno strony finansowej, jak i rozmiaru zadań realizowanych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia bardzo trudną i odpowiedzialną pracę całej komisji, a szczególnie jej Przewodniczącej.
 
 
Zagórów, 11. 02.2011r.                                       podpisy Komisji Rewizyjnej
 
                                                                          ……………………………………………
 
                                                                          …………………………………………..
 
                                                                          …………………………………………..
 
                                                                          ……………………………………………