Komisja Rewizyjna

Protokół nr 1/2010 z dnia 16.12.2010r.

Protokół nr 1/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 16 grudnia 2010r.
------------------------------------------------------
 
 
                                                  
       W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji Rewizyjnej.
Lista obecności jest załączona do protokółu.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i poinformował, że  posiedzenie poświęcone jest ustaleniu propozycji planu pracy komisji na 2011r.
Zgodnie z wymogiem ustawowym plan pracy komisji musi zostać  przyjęty uchwałą Rady Miejskiej co będzie miało miejsce na najbliższej sesji w dniu 29 grudnia br.
Członkowie Komisji ustalili projekt planu pracy, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następne posiedzenie kontrolne komisji w przyszłym roku odbędzie się w m-cu lutym na którym komisja dokona kontroli wydatkowanych środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz narkomanii za rok 2010., a sprawozdanie pokontrolne przewodniczący komisji złoży na sesji, na której będzie dokonywana ocena realizacji wymienionych  programów.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
 
 
                                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                          Grzegorz Skąpski