Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa

Protokół nr 6/2011 z dnia 10.11.2011r.

 
 
Protokół nr 6/2011
 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa
odbytego w dniu 10 listopada 2011r. w godz. 1200 - 1400
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
Na ogólny stan 9 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 9. Z  kierownictwa Urzędu w posiedzeniu brali udział: zastępca burmistrza Roman Kulterman i Skarbnik Gminy Anna Sakowska.  Obecna była również Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak. Lista obecności - zał.nr 1.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Danuta Kujawa - przewodnicząca komisji.
Przewodnicząca powitała wszystkich obecnych i zapytała czy do przesłanego porządku posiedzenia członkowie komisji mają uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, porządek został przyjęty i był następujący:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat na 2012r.
   a/ podatku od nieruchomości
   b/ podatku od środków transportowych
   c/ podatku rolnego
   d/ podatku leśnego
   e/ przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za  wodę
       i ścieki.
5.    Zaopiniowanie:
               a/ projektu uchwały w sprawie zmiany formularzy podatkowych
      b/ projektu programu współpracy gminy z organizacjami
          pozarządowymi na 2012r. i ocena wydatków związanych z ich
          działalnością w roku 2011.
   c/ nazwy ulicy w Zagórowie
   d/ zmian w budżecie na 2011r.
6.    Sprawy różne.
 
Ad. 1 i 2  j.w.
Ad.3. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia został napisany zgodnie z przebiegiem posiedzenia i zgłosiła wniosek o jego przyjęcie bez odczytywania. Innych propozycji ani wniosków nie zgłoszono. Protokół jednogłośnie przez członków komisji został przyjęty.
 
Ad.4a-e/. Przewodnicząca komisji udzieliła głosu p. Skarbnik, która przedstawiła projekty uchwał w sprawie podatków na rok 2012.  Pani Skarbnik poinformowała, że proponowane  stawki podatków na rok 2012 to wzrost o 3 - 5 % w stosunku do roku 2011.
Radny Marian Parus zaproponował, aby  przyjąć ogólną zasadę by stopień podwyżek podatków był na poziomie wskaźnika inflacji.
Przewodnicząca Rady  za słuszną uznała propozycję radnego Parusa lecz stwierdziła że nie w każdym przypadku takie rozwiązanie może być stosowane np. w podatku od środków transportowych.
Przewodnicząca  zwróciła uwagę i zapytała, czy słuszne jest  nie podnoszenie  ceny za wodę i ścieki na rok przyszły.
 
- 2 -
 
Radny Grzegorz Cieślewicz  głosy przedmówców uznał za słuszne  i stwierdził, że należałoby przemyśleć i znaleźć konsensus, by podatki  ustalić na takim poziomie aby wpływy do budżetu były większe.
Radny Ryszard Sikorski  zapytał jaka to byłaby kwota gdybyśmy podnieśli np. o 1% cenę za 1 m3 wody i ścieków.  Pani Skarbnik wyjaśniła, że byłoby to 1-2 grosze za 1m3.
Zastępca burmistrza stwierdził, że poczynione remonty na hydroforniach przyczyniły się  do obniżenia kosztów.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- podatku od nieruchomości
- podatku od środków transportowych
- podatku leśnego
- przedłużenia terminu obowiązywania taryf za wodę i ścieki na 2012r.
Jeśli chodzi o cenę żyta do naliczania podatku rolnego to komisja  po dyskusji jednogłośnie zaproponowała aby obniżyć cenę  podaną przez GUS  z kwoty 74,18 zł /dt  do kwoty  55,00  /dt.
 
Ad.5a/. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej wzory formularzy podatkowych. Stwierdziła, że  zmiana formularzy dotyczy terminu składania  informacji i deklaracji podatkowych /termin składania formularzy  był do 15 stycznia a  po zmianie będzie do 31 stycznia danego roku/. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Ad.5b/. Zastępca burmistrza Roman Kulterman  przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego w 2011r. i przedstawił projekt programu na rok 2012. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały. Radny Ryszard Sikorski zwrócił uwagę, że stowarzyszenia czy inne podmioty, które w ramach programu współpracy otrzymują  z budżetu gminy środki na  działalność, winny przy okazji organizowanych imprez czy uroczystości ten fakt podkreślać .
 
Ad.5c/. Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Zagórowie. Chodzi o ulicę  równoległą do ulicy Gajowej od strony strugi Białki. Przy tej ulicy są już budowane  budynki mieszkalne i niebawem mieszkańcy będą zwracać się o dopełnienie obowiązków meldunkowych a także nadania numerów tym budynkom.
Proponowane są różne nazwy m.in. Cicha, Zacisze, Ptasia. Członkowie komisji wskazali na nazwę ulicy ZACISZE. Pani insp.d/s organów gminy Kazimiera Rybarczyk poinformowała, że przed nadaniem nazwy ulicy  musi być spełniony wymóg ustawowy a mianowicie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Burmistrz  zarządził przeprowadzenie tych konsultacji na ogólnym zebraniu mieszkańców Zagórowa w dniu 16 listopada o godz. 1800 w Urzędzie Miejskim /sala posiedzeń/.
 
Ad.5d/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2011r. Zmiany polegają na: wprowadzeniu środków z podatku od nieruchomości w kwocie 20 tys.zł.. niewygasające wydatki 10 tys.. odsetki od lokat 3 tys. darowizny na wodociąg 7 tys. zł. Zmniejszono dotację z Min.Sportu na budowę Orlika w Trąbczynie o kwotę 17 tys. zł.
 
- 3 -
 Powyższe środki i zmniejszenie wydatków na rozliczonych inwestycjach wodno-ściekowych proponuje się przeznaczyć na budowę targowiska w Zagórowie 25 tys. dowóz dzieci do szkół 45 tys. i budowę gimnazjum w Zagórowie 54.250,00 . Radni dyskutowali nad bardzo dużymi kosztami dowozu  dzieci niepełnosprawnych  do szkoły specjalnej w Słupcy. Rozważano czy zakup samochodu przy udziale środków z PFRON i zatrudnienie kierowcy nie byłoby mniej kosztowne.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje zmian w budżecie.
Ad.6. Radna Danuta Kujawa zapytała co z budową targowiska. Pan Kulterman poinformował, że aktualnie  jesteśmy na etapie wszystkich uzgodnień przede wszystkim uzgodnień weterynaryjnych . Na najbliższej sesji zostanie radnym przedstawiona prezentacja projektu nowego targowiska przez projektantów.
Radny Grzegorz Skąpski przedstawił sygnały od mieszkańców gminy na temat dróg dojazdowych do swoich posesji oddalonych od dróg głównych  np. p.Jaguckiego Henryka zam. w okolicach Łazińska. Konieczne jest dowiezienie na drogę do tej posesji  2 przyczep żużla by  ten rolnik mógł  drogą przejechać. Konieczna jest równiarka na drogi. Radny zaproponował, by poprzez Sołtysów zorientować się o potrzebach w zakresie naprawy dróg równiarką i to wykonać.
Zastępca burmistrza poinformował, że nie kwestionuje potrzeb w tym zakresie lecz w budżecie  nie ma aktualnie żadnych środków na ten cel.
Radny Zbigniew Buśkiewicz zapytał co z placem zabaw w Kopojnie gdyż  wniosek ten ponawiał kilka razy. Pan Kulterman poinformował, że projekt budżetu z zadaniami na przyszły rok będzie złożony do biura rady do 15 listopada a  radnym przedłożony na następnych posiedzeniach komisji.
Radny Ryszard Sikorski sugerował, by przed podjęciem decyzji np. w sprawie budowy kanalizacji, czy drogi najpierw zebrać  zgodę od mieszkańców a później zlecać wykonanie zadania. / taką sugestię radny zgłosił po uzyskaniu informacji od Przewodniczącej Rady, że m-cy ulicy Słupeckiej walczyli kilka lat o podłączenie kanalizacji  a po jej wykonaniu tylko nieliczna część gospodarstw domowych się podłączyła. 
Radny Grzegorz Skąpski zapytał co z wnioskami i interpelacjami dot. inwestycji zgłaszanych przez radnych, burmistrz  przy opracowywaniu projektu budżetu powinien brać je pod uwagę, lecz tak nie jest. Uwzględnia się do budżetu wnioski bieżące ustalone na kierownictwie urzędu.
Radny Piotr Bartecki zapytał na jakim etapie jest budowa gimnazjum w Zagórowie.
Zastępca burmistrz wyjaśnił, że do 30 września 2012r. obiekt ma być wykonany. Aktualnie zalewany jest trzeci strop. Za kilka dni będzie robiony dach.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do wiadomości rady wpłynął wniosek radnego Zbigniewa Buśkiewicza w sprawie utwardzenia asfaltem drogi w Kopojnie.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy radni mają do przekazania  dalsze uwagi bądź zapytania. Nikt się nie zgłosił. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie o godz. 1400.
 
                                                                            Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                   Danuta Kujawa