Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa

Protokół nr 4/2011 z dnia 13.06.2011r.

Protokół nr 4/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa
odbytego w dniu 13 czerwca 2011r. w godz. 1300 - 1530 .
 
 
 
Na ogólny stan 9 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 8. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Jan Kloc. W posiedzeniu udział brał radny Lech Bartecki - członek Komisji Budżetu i Finansów.
W posiedzeniu poza radnymi uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak, Burmistrz Wiesław Radniecki, Zastępca burmistrza Roman Kulterman, Sekretarz Gminy Alina Kmieć, Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Kujawa - przewodnicząca komisji.
Na wniosek burmistrza przewodnicząca komisji zaproponowała poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowe punkty:
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zagórów,
-   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     
    przestrzennego wybranych terenów miasta Zagórów,
-   udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na     
    dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zagórów-Wrabczyn-  
    Zapowiednia,
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli wniosek o poszerzenie porządku obrad.
Innych propozycji do porządku posiedzenia nie zgłoszono. Po uzupełnieniu porządek posiedzenia komisji był następujący:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
 5. Informacja na temat realizacji :
- Programu ochrony środowiska Gminy Zagórów /przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/125/2005 z 29.06.2005r./
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów /przyjętego uchwałą nr XXXI/170/2006 z 30.06.2006r./
 1. Informacja na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w okresie letnich wakacji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
    kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zagórów,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego wybranych terenów miasta Zagórów,
c/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Łukomiu
d/ zgody na wydzierżawienie  gruntu Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
    Zagórowie,
e/ nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej
    własność  p. Haliny Postanowicz,
         f/  udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na     
             dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zagórów-Wrabczyn-  
             Zapowiednia,
 
- 2 -
 
g/ wieloletniej prognozy finansowej,
h/ zmian w budżecie na 2011r.
i/  powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
    na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.
 1. Sprawy różne.
 
 
Ad.1. Otwarcia posiedzenia i powitania uczestników posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji  Danuta Kujawa.
Ad.2. Porządek posiedzenia po uwzględnieniu dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3. Przewodnicząca komisji poinformowała, że zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia i zgłosiła wniosek o jego przyjęcie bez odczytywania.
Innych propozycji nie zgłoszono. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010. Radny Lech Bartecki zapytał jakie są podejmowanie działania  w stosunku do dłużników zobowiązań podatkowych na rzecz gminy.
Burmistrz wyjaśnił, że są wystawiane, upomnienia, decyzje administracyjne, tytuły wykonawcze, ściągalność przez komornika. W stosunku do zalegających w opłacaniu należności za wodę, ścieki są nawet sprawy sądowe. W spłacaniu zaległości podatkowych jest tendencja poprawna.
Radny Grzegorz Cieślewicz zwrócił uwagę na  duże rozbieżności  w planowaniu środków, a kwotą która spłynęła do budżetu gminy  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Burmistrz wyjaśnił, że  wielkość planowanego dochodu z tego tytułu jest szacunkowa.
Innych  zapytań ani uwag do realizacji budżetu nie zgłoszono. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2010r.
Ad. 7a,b/. Na wniosek burmistrza przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
    kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zagórów,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego wybranych terenów miasta Zagórów,
Burmistrz poinformował, że w ostatnim czasie  napływa do Urzędu dużo wniosków od właścicieli gruntów chętnych do wydzielenia działek budowlanych w różnych częściach gminy, często oddalonych od zwartej zabudowy, architektonicznie i urbanistycznie nie do przyjęcia.
Aby temu zapobiec i wprowadzić ład przestrzenny w Zagórowie  konieczne jest  przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagórów, także przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w Zagórowie. Przewodnicząca rady Romualda Matusiak zaproponowała, by burmistrz powołał zespół  urbanistyczny w celu opracowania tych dokumentów, a przy uchwalaniu budżetu na rok 2012  zabezpieczyć środki na to zadanie.
Pani Sekretarz poinformowała, że Plan nie będzie ograniczał swobody obywateli, a jednocześnie wprowadzi ład przestrzenny w zabudowie.
Radny Grzegorz Cieślewicz  zapytał, czy przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego można określić, że działka budowlana  musi
 
- 3 -
 
mieć określoną powierzchnię minimum. Burmistrz odpowiedział, że może to być zastrzeżone.
Projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie-jednogłośnie.
Komisja zajęła negatywne stanowisko do  wniosku Pana Dżumaka w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów w planie przestrzennego zagospodarowania/chodzi o wydzielenie  na zakupionym gruncie działek budowlanych/, ponieważ grunt ten jest oddalony od zwartej zabudowy, architektonicznie i urbanistycznie nie do przyjęcia. Po wydzieleniu działek  i ich zabudowie, Gmina byłaby zobowiązana doprowadzić wszystkie media łącznie z drogą, a ponieważ teren ten od zwartej zabudowy jest znacznie oddalony, to te koszty  dla gminy byłyby znacznie wyższe.
 
Ad.5. Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił informację na temat realizacji :
- Programu Ochrony Środowiska Gminy Zagórów uchwalonego przez Radę Miejską w 2005r. oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy i miasta  Zagórów uchwalonego w 2006r. Informacja w załączeniu.
Radna Marzena Matuszak  prosiła  o usunięcie drzew  zniszczonych po przejściu trąby powietrznej  przy drodze Trąbczyn-Podbiel.
Radna Matusiak Romualda stwierdziła, iż w pow.pleszewskim całe wsie są objęte budową przydomowych oczyszczalni ścieków i zapytała czy jest jakiś program, że przy budowie takiej oczyszczalni może być  dofinansowanie.
Sekretarz Gminy Alina Kmieć poinformowała, że może być dofinansowanie z budżetu gminy w zależności od możliwości finansowych.
Radny Lech Bartecki zapytał :
 1. jak są zabezpieczone ujęcia wody na wypadek sabotażu,
 2. czy prace modernizacyjne  na hydroforniach wpłyną na poprawę jakości wody,
 3. czy właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków płacą za ścieki.
Burmistrz wyjaśnił, że w każdej hydroforni i oczyszczalni ścieków jest monitoring. Zakład Gospodarki Komunalnej ma podpisaną umowę z firmą ochroniarską ODYS, która ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  w tym zakresie.
Modernizacja hydroforni ma wpływ na jakość wody.
Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków płacą tylko za pobraną wodę.
 
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał, czy jest przygotowany plan działania - instrukcja  na wypadek stanu alarmowego  jeśli chodzi o dostarczanie wody z poszczególnych ujęć.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych  wie jak w takiej sytuacji postępować.
Przewodnicząca Rady zapytała czy można liczyć na dofinansowanie  zamontowania podgrzewaczy słonecznych.
Burmistrz wyjaśnił, że Urząd nie ma takich możliwości natomiast o dofinansowanie można się ubiegać w Banku Ochrony Środowiska.
 
Informacja przedstawiona przez zastępcę burmistrza została przyjęta do wiadomości.
 
Ad. 6. Sekretarz Gminy Alina Kmieć złożyła informację na temat  organizacji letniego wypoczynku  dzieci i młodzieży szkolnej.
Informacja jest załączona do protokółu.
- 4 -
 
Członkowie komisji  jednoznacznie stwierdzili, że nie może być takiej sytuacji, że podczas wakacji  nie będzie czynny ORLIK i należy tak zorganizować  zastępstwa, aby taką ewentualność wykluczyć. Komisja stwierdziła, zbyt małe zaangażowanie nauczycieli  na rzecz organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Ad. 7 c,d,e/. Przewodnicząca Rady poinformowała, że Dyrektor Szkoły w Łukomiu Pani Reneta Struszczyk zwróciła się z pismem i odpowiednim uzasadnieniem o podjęcie uchwały w sprawie nadania szkole imienia "Kawalera Orderu Uśmiechu".
Projekt uchwały  odpowiednio uzasadniony został przygotowany i dostarczony radnym.  Komisja pozytywnie zaopiniowała.
Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekty uchwał w sprawie zgody na wydzierżawienie Parafii Rzymsko Katolickiej  4m2 grudnu  stanowiącego własność komunalna  w Zagórowie/ul.Szubianki w kierunku Wrąbczyna/ z przeznaczeniem na kaplice przydrożną.   Komisja pozytywnie zaopiniowała.
Drogi projekt uchwały w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego  nieruchomości stanowiącej własność p.Postanowicz Haliny będącą rozlewiskiem końcowego odcinka strugi Białki. Nabycie tej nieruchomości jest zasadne z uwagi na  zabezpieczenie ulicy Słupeckiej przed podtopieniami i zabezpieczenia możliwości na tym gruncie gromadzenia nadmiaru wody przy jej wysokich stanach. Opinia komisji pozytywna.
 
Ad. f,g,h/. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej  Zagórów-Wrąbczyn-Zapowiednia.
Kwota dofinansowania to 350.000,- zł.
Opinia Komisji pozytywna.
Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła  projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz zmian w budżecie na 2011r.
Do budżetu proponuje się wprowadzić środki z dzierżawy pastwiska 30 tys,. za zajęcie pasa drogowego 65 tys., środki  z niewygasających wydatków na rewitalizację cmentarza i GOK w kwocie 157.340,- zł.  Środki proponuje się przeznaczyć na budowę chodnika na ul. Szubianki 65 tys. budowę drogi  Zagórów-Augustynów-Michalinów Ol./oś. W Zagórowie ul. Gajowa/ 244 tys. zł. dofinansowanie zapomóg 35 tys. i wykup gruntu przy ul. Słupeckiej 35 tys.zł.
Wprowadza się równie z wolne środki w kwocie 259.637,- zł.
Opinia komisji pozytywna.
 
Ad. 7 i/. Sekretarz Gminy Alina Kmieć przedstawiła proponowany skład zespołu ds. przedstawienia swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy. Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie tylko na 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy. Kandydatów na ławnika należy zgłaszać do 30 czerwca br, natomiast wyboru rada dokonuje najpóźniej do 30 października br. na kadencję 2012-2015.
Proponowany skład zespołu to Alina Kmieć, Kazimiera Rybarczyk i Danuta Kujawa.
Opinia komisji pozytywna.
 
Ad.8. Przewodnicząca Rady poinformowała członków komisji, że VI sesja Rady Miejskiej odbędzie się 21 czerwca br. Radny Grzegorz Skąpski zgłosił wniosek o
- 5 -
 
 uzupełnienie porządku obrad sesji o złożenie  informacji z kontroli stanu dróg gminnych  na terenie Gminy Zagórów, której  dokonali radni : Marcin Urycki, Grzegorz Skąpski i Rafał Kowalewski w kwietniu br. i przyjęcie harmonogramu wykonania i remontu tych dróg.
Komisja jednogłośnie ustaliła brzmienie  punktu, "informacja z kontroli stanu dróg gminnych i przyjęcie wniosku dotyczącego harmonogramu inwestycji w tym zakresie." Przewodnicząca poinformowała, że ponieważ zaproszenia na sesję zostały już wydrukowane i częściowo rozesłane wniosek o poszerzenie  porządku obrad zostanie zgłoszony na sesji. Po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów porządek  obrad zostanie poszerzony o ten punkt.
 
Sekretarz Gminy Alina Kmieć poinformowała, o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które obowiązywać będą od 1 lipca 2011r.
Szczegółowa informacja na ten temat będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.
 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia komisji został wyczerpany i zamknęła posiedzenie o godz.  1530.
 
 
 
 
                                                                              Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                    Danuta Kujawa