Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa

Protokół nr 3/2011 z dnia 18.04.2011r.

Protokół nr 3/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa
 odbytego w dniu 18 kwietnia 2011r. w godz. 1100 - 1400
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
Na ogólny stan 9 członków komisji w posiedzeniu brało udział 9. Na posiedzeniu obecni byli także Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki , Zastępca burmistrza Roman Kulterman i Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Lista obecności jest załączona do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Danuta Kujawa - przewodnicząca komisji.
Przewodnicząca powitała wszystkich obecnych i  zapytała czy do porządku posiedzenia są uwagi. Burmistrz zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku tj.  rozpatrzenie pisma Proboszcza Parafi Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie o wydzierżawienie gruntu - 4m2 dla celów budowy kapliczki przydrożnej w lasku komunalnym na Szubiankach.
Innych propozycji nie zgłoszono i jednogłośnie przyjęto następujący porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ustalenie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Zaopiniowanie materiałów na sesję dotyczących:
a/ sprawozdania z działalności MG Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r.
b/ gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
c/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
    interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
    funkcjonowania.
5.    Informacja na temat zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy i miasta Zagórów przez NZOZ s.c. "SALUS" w Zagórowie.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ statutów Sołectw i statutu Osiedla Zagórowa,
b/ wzorów formularzy  deklaracji na podatek rolny, leśny, od
    nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego,
    leśnego i od nieruchomości,
c/ zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
    mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów,
d/ szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
    raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
    przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od
    dłużników, w tym prowadzących  działalność gospodarczą- w ramach
    pomocy de minimis.
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego wybranych terenów w Zagórowie,
         f/ zaciągnięcia kredytu na zadania: budowa Gimnazjum w Zagórowie,
    budowa boiska ORLIK w Trąbczynie, przebudowa GOK-u w Zagórowie,
 g/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
 h/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011-2026,
          i/ zmian w budżecie na 2011r.
7.    Sprawy różne.
 
Ad.1i2  j.w.
Ad.3. Przewodnicząca  komisji zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Maria Banaszak przedstawiła sprawozdanie z działalności ośrodka za 2010r. Przedstawiła również projekt gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie a także projekt uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone dokumenty.
 
Ad.5. Lekarz Med. Mariusz Eicke poinformował, że Spółka medyczna SALUS w miarę możliwości i sił zabezpiecza opiekę medyczną mieszkańcom  od godz. 800 do 1800 w Zagórowie i ośrodku zdrowia w Trąbczynie. Są załatwiani wszyscy pacjenci. Nie wprowadzono limitów przyjęć, których jest bardzo dużo. Robimy za dużo, są pacjenci spoza terenu gminy. Nie powinno się narzekać na nas - stwierdził lek.Eicke. Na lekarzy spada coraz więcej obowiązków, a stawki wynagrodzenia są na poziomie roku 2008. Lekarzy na 10 tys. pacjentów w Polsce jest najmniej w całej Unii Europejskiej.
W dyskusji glos zabrał radny Grzegorz Skąpski i poinformował o uwagach ze strony pacjentki z miejscowości Bukowe kierowanych pod adresem zagórowskich lekarzy.
1/ Lekarz pediatra nie przyjeżdża  do noworodka
2/ Jakość badań w ośrodku zdrowia - dziecko badane przez odzież, lub stwierdzenie, że lekarz nie będzie robił badań bo dziecko jest zdrowe,
3/ położna nie przyjeżdża na czas do noworodka
4/ wielu pacjentów z Zagórowa jeździ do lekarza do ośrodka zdrowia w Trąbczynie gdzie są bardzo duże kolejki - co się dzieje w Zagórowie, że ludzie jeżdżą do Trąbczyna. Radny stwierdził, że wszystkie sygnały mieszkańców nas niepokoją. Przedstawione uwagi radnemu zgłosiła konkretna osoba, której nazwiska radny nie ujawnił. Pan Eicke  mówił, że trudno mu odnieść się do tego skoro nie wie  kto ma takie uwagi pod adresem lekarzy. Radny ustalił z lekarzem, że wspólnie porozmawiają na ten temat.
Pan Eicke stwierdził, że położna jeździ do dzieci , może mieć przesunięcie o 1 - 2 dni.
Radny Ryszard Sikorski  zapytał jak rozwiązana jest sprawa laboratorium w Zagórowie. Lekarz wyjaśnił, że krew pobierana jest w ośrodku zdrowia w poniedziałki, środy i piątki.
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał ile osób jest objętych opieką medyczną. Około 9 tysięcy - poinformował lekarz Mariusz Eicke. Radna Marzena Matuszak sugerowała, by choć w jeden dzień w tygodniu lekarz z ośrodka zdrowia z Zagórowa przyjmował w ośrodku zdrowia w Trąbczynie.
 
Ad.6a/. Pani Kazimiera Rybarczyk poinformowała, że opracowane zostały projekty nowych Statutów sołectw i Osiedla-Zagórów. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Nadzór Wojewody Wielkopolskiego, a także zostały poddane konsultacjom społecznym na zebraniach wyborczych w jednostkach pomocniczych gminy. Obecnie obowiązujące Statuty uchwalone były w 1996r. i czas na ich dostosowanie do obowiązujących aktów prawnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w tej sprawie.
 
Ad.6b/. Skarbnik Gminy  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie  wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz formularzy
informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.  Opinia komisji - pozytywna.
 
Ad.6c/.  Pani Kazimiera Rybarczyk - inspektor ds. organów gminy poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski uchylił uchwałę Nr IV/17/2011 z dnia 25 lutego br. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów. Wojewoda zakwestionował, iż w uchwale nie została  uwzględniona dyspozycja ustawowa w formie odrębnego rozdziału dotycząca:
- wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, a także warunków zamieszkiwania kwalifikujących
wnioskodawcę do ich poprawy. Pani inspektor stwierdziła, że uwagi zostały wprowadzone do projektu uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Ad. 6d/./ Inspektor ds. organów gminy Kazimiera Rybarczyk poinformowała, że projekt uchwały w sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym  prowadzących działalność gospodarczą - w ramach pomocy de minimis, został przesłany zgodnie z wymogami ustawowymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Uwagi i zmiany  jakie wniosło Ministerstwo zostały w projekcie uwzględnione .
Członkowie komisji nie podjęli dyskusji i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
 
Ad.6e/. Burmistrz poinformował, że zgłosili się właściciele gruntów w Zagórowie  i Kościołkowie o wyrażenie im zgody na  przeznaczenie tychże gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i w tej sprawie przygotowano projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów.
Komisja pozytywnie odniosła się do projektu uchwały.
 
Ad.6f,g/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła projekty chwał w 
sprawie :
-zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Chodzi o pożyczkę w kwocie 497.773,- z Banku Gospodarstwa Krajowego na Przebudowę GOK-u w Zagórowie.
-  zaciągnięcia kredytu na zadania: budowa Gimnazjum w Zagórowie 900.000,- , budowa boiska ORLIK w Trąbczynie 300.000,- , przebudowa GOK-u w Zagórowie 555.000,- . Razem 1.755.000,- .
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.
 
Ad.6h,i/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2026.
W stosunku do  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  uchwalonej w lutym br. zmiany polegają na:
-wprowadzeniu  pożyczki z BGK w kwocie 497.773,- ze spłatą w roku 2012,
-wprowadzeniu dodatkowego deficytu z tytułu kredytów w kwocie 189.000,- . a poprzedni 1.566.ooo,- ze spłatą rat na 10 lat wydłużono na 15 lat,
- 4 -
 
-Łączna kwota kredytów długoterminowych to 3.300.000,- .
-wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 473.345,- a wydatków o kwotę 1.383.618,- .
-zwiększyła się kwota długu o zł. 688.773,- .
Opinia komisji pozytywna.
Przedstawiając propozycje zmian w budżecie Pani Skarbnik poinformowała, że polegają one na:
-wprowadzeniu do budżetu środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,- i z Ministerstwa Sportu 500.000,- na budowę ORLIKA w Trąbczynie-- - wprowadzeniu  kwoty 24.999,- . z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę domu wiejskiego w Szetlewie
- wprowadzono zwrot środków  z Banku Gospodarstwa Krajowego  na przebudowę  budynku po szkole podstawowej w Szetlewku na mieszkania socjalne. Środki te wprowadzono na budowę oczyszczalni ścieków w Szetlewie zł. 35.000,-, naprawę dróg 125.939,- . i zakup pompy  . 6.500,- .
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany uchwały budżetowej.
 
Ad.7. Radna Matuszak Marzena  prosiła o równiarkę na drogę Stanisławów -Łazińsk i w kierunku Czarnego Brodu.
Radny Grzegorz Skąpski biorący udział w kontroli stanu dróg na terenie gminy  określił katastrofalna sytuację jeśli chodzi o  zaorywanie dróg i rowów przez rolników. W niektórych przypadkach drogi SA przesuwane o 4 m.
Burmistrz poinformował, że sukcesywnie te sprawy SA załatwiane.
Radny Marian Parus zapytał czy będzie robiona kanalizacja ul. Słupeckiej. Burmistrz poinformował, że  odbył się już przetarg na ul. Słupecką i  remont GOK-u i prace będą rozpoczęte już niedługo.
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał, czy pogłębienie rowu Białki k/Bartczaka załatwi sprawę. Burmistrz poinformował, że Białka będzie pogłębiana od p.Słowińskich i całą ul. Słupecką. Białka Musi być pogłębiona. .Starym korytem Białki będą położone rury.
Radny Grzegorz Skąpski  poinformował, że od Augustynowi do Włodzimirowa są całe pola zalane, woda stoi.  Woda nie spływa do Bartosza bo jest pod górkę. Konieczne jest odprowadzenie tej wody do Bartosza.  Konieczne jest również odprowadzenie do Bartosza wód z Augustynowi i Michalikowa.
Radna Matuszak Marzena  prosiła o podjęcie starań w PKSie, by autobus  zabierał dzieci szkolne w Szetlewie. Burmistrz  mówił, że są na to małe szanse, ale będą ponowne rozmowy w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Danuta Kujawa wobec dalszych zgłoszeń do zabrania głosu przez członków komisji  stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknęła posiedzenie o godz. 1400.
 
 
 
 
                                                                            Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                   Danuta Kujawa