Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa

Protokół nr 2/2011 z dnia 16.02.2011r.

Protokół nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa
odbytego w dniu 16 lutego 2011r. w godz. 1200 - 1500
 
 
Na ogólny stan 9 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 8. Nieobecny był radny Marian Parus. Lista obecności - zał. nr 1.   Poza radnymi w posiedzeniu brali udział: Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak,  Burmistrz Wiesław Radniecki, Zastępca burmistrza Roman Kulterman, Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Kujawa - Przewodnicząca Komisji.
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie materiałów na sesję dotyczących:
a/ sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i narkomanii za 2010r. oraz analiza wym. programów na 2011r.
b/ informacji burmistrza na temat dotychczasowych działań oraz perspektyw dotyczących rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ tworzenia lub odstąpienia od tworzenia funduszu sołeckiego na rok  
    2012
b/ zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy
c/ zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład   
    mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów
d/ zmiany uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2011r.  
    udzielonych z budżetu gminy
e/ zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych z  
    obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
          f/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie /przebudowa
             GOK-u/
g/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie /rozbudowa  
    systemu wodociągowo-kanalizacyjnego/
h/ zaciągnięcia kredytu na zadanie pt."Rozbudowa systemu wodoc.- 
    kanalizacyjnego w gminie Zagórów"- II etap
i/ wieloletniej prognozy finansowej
j/ zmian w budżecie na 2011r.
k/ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości w 
   Zagórowie,
l/ nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości w Zagórowie,
ł/ przekazania nieodpłatnie nieruchomości w Hucie Łukomskiej na rzecz
   jednostki OSP
       m/ udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy 
           /azbest/
        n/ udzielenia pomocy finansowej miastu Konin /Izba Wytrzeźwień/
        o/ wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy.
  1. Sprawy różne.
 
Ad.1,2.  j.w.
Ad.3. Przewodnicząca poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został napisany zgodnie z przebiegiem posiedzenia i zgłosiła wniosek o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Innych wniosków nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.a/. Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Usorowska złożyła sprawozdanie z  realizacji zadań programowych zarówno alkoholowych jak i narkomanii za 2010r. Sprawozdanie - zał. nr 2. Pani Usorowska przedstawiła członkom Komisji do zaopiniowania projekty programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu narkomanii na 2011r.  Projekty programów - zał. nr 3.
W dyskusji radni wskazywali na konieczność ciągłego poruszania  spraw związanych z zagrożeniami alkoholowymi i narkomanii   przez nauczycieli w szkołach. Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał  czy jest możliwość wydania ulotek mówiących o zagrożeniach. Pani Usorowska  stwierdziła, że ulotki na ten temat są i są rozprowadzane wśród młodzieży szkolnej.
Przewodnicząca Rady mówiła o zbyt małym zainteresowaniu rodziców na reakcje nauczycieli,którzy informują rodziców o negatywnych zachowaniach ich dzieci.
Rodzice unikają kontaktów z fachowcami np. psychologiem czy psychiatrą, którzy
mogą pomóc im  w podejmowaniu właściwych działań i reakcji wobec ich dzieci.
Przewodnicząca  przekazała informacje od mieszkańców , że w lasku komunalnym na Szubiankach dilerzy dowożą dopalacze i narkotyki, a odbiorcą ich jest młodzież.
Burmistrz poinformował, że o tych zajściach jest zorientowana Policja, są prowadzone odpowiednie akcje policyjne.
Pani Matusiak proponowała, aby przy okazji wywiadówek w szkołach przy udziale psychologów i rodziców  poruszać sprawy zagrożeń alkoholowych i narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie materiały przedłożone przez Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 
Ad.4b/. Burmistrz Wiesław Radniecki  przedstawił informację na temat dotychczasowych działań oraz perspektyw rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Informacja - zał. nr 3.
Radny Piotr Bartecki  stwierdził, że Gmina powinna posiadać aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż jest to ważne dla inwestorów.
Burmistrz odpowiedział, że brak planu nie stanowi przeszkody do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak  zapytała, czy zgłaszają się chętni na uruchomienie  działalności i czy burmistrz podejmuje działania w celu ściągnięcia inwestorów.
Burmistrz poinformował, że zgłosił się tylko koncern niemiecko-holenderski na postawienie wiatraków energetycznych na terenie naszej gminy lecz wycofali się
gdyż znaleźli bardziej atrakcyjny teren. Ponadto burmistrz stwierdził, że Gmina jest przygotowana i stwarza korzystne warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Radny Grzegorz Cieślewicz sugerował,  by nasza gmina  brała udział w targach owocowo-warzywnych. Pożądane byłoby stworzenie na naszym terenie firmy zajmującej się przetwórstwem owocowo-warzywnym.
Radny Ryszard Sikorski  proponował aby  wysłać  oferty do różnych Przedsiębiorstw wskazując możliwości rozwoju na naszym terenie.
Ad.5a/. Burmistrz zaproponował, aby w budżecie na rok 2012 nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Za takim rozwiązaniem  opowiedzieli się w większości sołtysi na naradzie w dniu 15 lutego br.  Środki zgromadzone na jednym koncie rzędu 350 tys. zł. pozwalają na realizację większej inwestycji i ubieganie się o środki unijne.
Radny Zbigniew Buśkiewicz  stwierdził, że jest za tworzeniem funduszu sołeckiego i wskazał na konieczność urządzenia placu zabaw dla dzieci w Kopojnie.
Radna Marzena Matuszak  wnioskowała, że jeśli będą  planowane  jakiekolwiek prace na wioskach to należy wspierać te wsie na których od dawna nie było nic robione.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały. Za tworzeniem funduszu sołeckiego na rok 2012  głosował 1 członek komisji , 7 było przeciwnych.
 
Ad.5b/ Projekt uchwały zarządzającej wybory w jednostkach pomocniczych gminy przedstawiła p.Kazimiera Rybarczyk insp. ds. organów gminy. Proponuje się przeprowadzenie zebrań wyborczych w sołectwach w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich oraz w Zagórowie w celu wyboru Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla  w dniach od 28 marca do 15 kwietnia br.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.5c/ Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy. W uchwale dotychczas obowiązującej nie było zapisy  w sprawie wnajmowania lokali socjalnych, ponieważ takich gmina nie posiadała. Z chwilą gdy w budynku po szkole w Szetlewku takie mieszkania zorganizowano należy  uchwalić zasady ich wynajmowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
 
Ad. 5d-j,m,n/. Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienia do projektów uchwał.
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty.
 
Ad.5k,l,ł/. Burmistrz przedstawił projekty uchwał w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości w Zagórowie oraz  nieodpłatnego przekazania nieruchomości w Hucie Łukomskiej na rzecz jednostki OSP.  Opinia Komisji  jednogłośnie pozytywna.
 
Ad. 5o/. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na początku kadencji burmistrz powinien mieć ustalone przez radę wynagrodzenie i podała  wysokość poborów wójtów i burmistrzów sąsiednich gmin. Radni ustalili wynagrodzenie brutto
w wysokości ok. 9500,- zł. miesięcznie. Przewodnicząca  przedłoży radnym odpowiedni projekt uchwały przed najbliższą sesją.
 
Ad.6. Zastępca burmistrza Roman Kulterman poinformował,, że Międzygminny Związek Komunalny w Koninie wystąpił do Gmin o przystąpienie do spółki "Spalarnia Śmieci" z wkładem 950 tys. zł.. Na kierownictwie urzędu ustalono, iż przyjmiemy postawę wyczekującą gdyż wejść do spółki zawsze można, lecz wyjść z niej jest trudniej.
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak poinformowała, że jeśli radni wyrażą wolę na odbycie szkolenia to jest możliwość zorganizowania szkolenia przez WOKiSS w Poznaniu.
Radny Grzegorz Cieślewicz  stwierdził, iż w celu aktywizacji mieszkańców należałoby ogłosić wśród mieszkańców  konkursy np. "Rolnik Roku" czy "Przedsiębiorca Roku" Radny w uzgodnieniu z radca prawnym opracował regulaminy tych konkursów i należałoby powołać Kapitułę do przyznawania tych tytułów. Nagrodą byłaby np. statuetka  "Góral Zagórowski".
Radni  z akceptacją odnieśli się do tych  propozycji,  lecz należałoby przemyśleć czy statuetka górala miałaby być, czy coś innego.
 
Radny Piotr Bartecki poruszył problem targowiska w Zagórowie. Zastępca burmistrza poinformował, że do końca kwietnia obecne targowisko będzie czynne gdyż taka jest decyzja powiatowego lekarza weterynarii. Burmistrz zorganizował spotkanie z wójtami i burmistrzami sąsiednich gminy z propozycja partycypacji w kosztach urządzenia  targowiska z prawdziwego zdarzenia. I niektóre gminy wyraziły akces dofinansowania.
Radna Marzena Matuszak  zaproponowała by w okresie wakacji zorganizować na terenie gminy kolonie dla wszystkich dzieci.
Radny Ryszard Sikorski stwierdził, że nauczyciele i dyrektorzy szkół nie są tym zainteresowani.
Przewodnicząca Komisji  stwierdziła, że porządek posiedzenia komisji został wyczerpany i zamknęła posiedzenie.
 
 
 
 
                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
                                                                         Danuta Kujawa