Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa

Protokół nr 1/2010 z dnia 16.12.2010r.

Protokół nr 1/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa
 odbytego w dniu 16 grudnia 2010r. w godz. 1230 - 1515 w Urzędzie Miejskim
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Na ogólny stan 9 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 9 . Poza członkami komisji obecni byli: Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak, Burmistrz Wiesław Radniecki, Zastępca burmistrza Roman Kulterman, Sekretarz Alina Kmieć, Skarbnik Anna Sakowska.
Posiedzenie protokółowała Kazimiera Rybarczyk - insp. ds. obsługi organów gminy.
Lista obecności - zał. nr 1.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Danuta Kujawa - Przewodnicząca Komisji.
Przewodnicząca powitała wszystkich obecnych i poinformowała, że na wniosek burmistrza  proponuje się poszerzenie porządku obrad o dodatkowe  dwa projekty uchwał " w sprawie  nabycia w zasób mienia komunalnego  działek w Zagórowie od p. Katarzyny i Andrzeja Bernat i  od p.Henryka Ulatowskiego.
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia,  który był następujący:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ustalenie porządku posiedzenia.
3.    Analiza  projektu budżetu gminy Zagórów na 2011r. oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2021.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie na 2010r.
b/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku 2010
c/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość będącą   
    własnością osoby prawnej.
d/ nabycia w zasób mienia gminnego działek w Zagórowie od p.Bernata Andrzeja i 
    Katarzyny i od Pana Henryka Ulatowskiego.
5.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2011r.
6.    Sprawy różne.
 
Ad.1i2 j.w.
Ad. 3. Projekt budżetu na 2011r. radni otrzymali  razem z zaproszeniem na posiedzenie komisji. Z projektem budżetu zapoznała członków Komisji Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Projekt budżetu - zał. nr 2.
Na rok 2011 zaplanowano dochody  w kwocie 25.845.654,- zł.  i obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresy administracji rządowej, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe
na realizację zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków inwestycyjnych.
Wydatki budżetowe  to kwota 27.043.147,- zł  w tym wydatki bieżące w kwocie 20.307.147,- zł a wydatki majątkowe to 6.736.000,- zł.
Deficyt budżetowy w kwocie  1. 197.493,- zł planuje się sfinansować kredytem.
Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki poinformował, że budżet  gminy składa się z subwencji
która wynosi ok. 13,5 mln. zł i dotacji  od Wojewody na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości  ok. 3,5  mln zł.  i  udziałów w podatku dochodowym  ok. 2,2 mln zł. i  2 mln. zł dochody własne gminy .
 
- 2 -
 
Aktualnie Gmina ma 3,1 mln. zł. kredytu co stanowi 14 %  budżetu.  Nie ma możliwości bieżącej spłaty kredytu. Wnioski o środki unijne na realizację określonych zadań powodują zadłużenia samorządów ponieważ  we wnioskach należy wykazać , że gmina posiada środki na realizację zadania w 100%. Obligatoryjny obowiązek  opracowywania wieloletnich prognoz finansowych samorządów  decyduje o tym czy gmina ma możliwość finansową.
Burmistrz  stwierdził, że rok 2011 jest rokiem szczególnym dla naszej gminy. Zaplanowano wydatki  na realizację inwestycji w kwocie 6.736.000,- zł. a najważniejsze z nich to: budowa chodników w Zagórowie, dofinansowanie budowy drogi do Wrąbczyna, przebudowa szkoły w Zagórowie, budowa kanalizacji na ul. Słupeckiej,  wodociąg Łazińsk,Drzewce, Zagórów - Oleśnica, przebudowa hydroforni w w Łukomiu i Trąbczynie, przebudowa GOKu w Zagórowie, przebudowa domu wiejskiego w Drzewcach i Szetlewie.
Zaplanowana kwota po przetargach  na pewno się zmniejszy.  Gmina liczy  na zwrot w niedługim czasie  środków z Urzędu Marszałkowskiego wydanych   na  rewitalizację Kopojna, gospodarkę wodno-ściekową i przebudowę GOK-u.
Ponadto burmistrz poinformował, że proponuje wprowadzić autopoprawkę do projektu budżetu polegającą na wprowadzeniu budowy Orlika w Trąbczynie. 15 grudnia złożono w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedni wniosek o pozyskanie środków na ten cel.
Radny Grzegorz Cieślewicz  zapytał  czy środki na świadczenia socjalne można częściowo przeznaczyć na inne cele. Burmistrz  stwierdził, że absolutnie nie. Radny kontynuował swoją wypowiedź mówiąc   np. o  zatrudnieniu osób, które korzystają z tych świadczeń a mogą wykonywać lekkie prace np. przy utrzymaniu zieleni w mieście. Mogłyby te osoby wykonywać te prace w ramach otrzymywanego zasiłku.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że świadczenia socjalne są przyznawane osobom na wniosek lub z Urzędu i są przyznawane na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Od każdej decyzji służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który na podstawie dokumentów bada każde odwołanie. Zatrudnianie osób otrzymujących świadczenia socjalne z góry byłoby przegrana dla Urzędu.
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał także czy prawdą jest, że sporo dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola z uwagi na brak miejsc. Pani Sekretarz poinformowała, że 3 dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola od miesiąca września 2010r. z  powodu braku miejsc.
Radny Piotr Bartecki w projekcie budżetu jest zapis o kwocie 50 tys. na ewidencję dróg. Radny poprosił o wyjaśnienie. Burmistrz stwierdził, że jest obligatoryjny obowiązek wykonania ewidencji dróg i rowów  i na to zadanie zaplanowano  kwotę 50 tys. Ile to będzie kosztowało okaże się po wykonaniu tego zadania przez profesjonalną firmę. Radny Piotr  Bartecki stwierdził również, że gmina powinna posiadać plan przestrzennego zagospodarowania ze wskazaniem  odpowiednich terenów pod inwestycje.
Burmistrz odpowiedział, że opracowanie planu  przestrzennego zagospodarowania dla gminy to bardzo duży wydatek ok. 2 mln zł., natomiast  brak planu nie jest przeszkodą dla inwestora na lokalizację zakładu. Decyzję lokalizacyjną burmistrz  jest w stanie wydać w ciągu 3 miesięcy.
Radny Grzegorz Skąpski  zapytał
1/ na jakiej podstawie skalkulowano koszt wykonania ewidencji dróg i rowów. Kto to będzie robił. Czy był przetarg na wykonawcę.
2/ Zaplanowano podwyżki 7% dla nauczycieli mimo, że Premier RP mówił o zamrożeniu płac.
3/ Na straże zaplanowano 210 tys. zł. jest to kwota niewielka.
4/ Na utrzymanie dróg zaplanowano 284 tys. zł.
 
- 3 -
 
5/ Przebudowa  strażnic w Drzewcach i Szetlewie - była mowa, że będzie to robione ze środków unijnych, a w budżecie są na to przeznaczone pewne kwoty,
6/ Jeśli chodzi o rewitalizacje cmentarza w Zagórowie to podawane są różne kwoty jak to wygląda naprawdę,
7/ w objaśnieniach do budżetu mówi się o pozyskiwaniu środków z zewnątrz, czy jest jakiś plan w tym zakresie.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił burmistrz.
1. Ewidencję dróg i rowów musi wykonać  osoba uprawniona. Zaproponowana w projekcie budżetu kwota   ustalona została na podstawie doświadczeń innych gmin. Sami we własnym zakresie nie możemy wykonać ewidencji.
2. 7% podwyżka dla nauczycieli wynika z ustawy i nie można jej podwyżki zablokować. Premier RP zablokował podwyżki z wyjątkiem nauczycieli.
3. Budżet dla OSP został ustalony na poziomie 2010r. i kwota 210 tys. zł  powinna wystarczyć ponieważ w nowy rok wchodzimy bez zobowiązań.
4. Środki na bieżące utrzymanie dróg przeznaczane są na odśnieżanie, łatanie dziur, mostki, malowanie pasów itp. Są też zabezpieczone środki na utrzymanie dróg przez Zakład GKiUW  w zakresie utrzymania zieleni, omiatanie miasta, lecz są to środki z innego działu.
5. Inwestycje w Drzewcach i Szetlewie  będą kontynuowane ze środków pozyskanych w ramach programu LIDER. Na etapie planowania musimy zabezpieczyć całość kosztów . W budżecie na 2011r. zaplanowano tylko dofinansowanie prac.
6. Środki na rewitalizacje cmentarza w Zagórowie…..
7. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na inwestycje z zewnątrz  już zostały podpisane umowy na 3 mln. zł.
 
Radny Ryszard Sikorski stwierdził, iż w pełni akceptuje przybudowę szkoły Podstawowej w Zagórowie i budowę Gimnazjum przy Szkole Ponadgimnazjalnej. Radny zapytał z jakich środków  będą prowadzone te inwestycje. Burmistrz odpowiedział, że tylko z własnych środków. Radny Sikorski wyraził zadowolenie , że doszło do połączenia Klubu sportowego  Zagórów i Huty Łukomskiej. Ponadto radny zapytał  czy ewidencję dróg można byłoby  przy okazji  uwzględnić odwodnienie rowów. Burmistrz poinformował, że ewidencja to stan istniejących dróg i rowów i nic więcej.
Radny zapytał - jak w świetle nowych przepisów wygląda sprawa z Zakładem komunalny.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że  zakład ten nie może wykonywać innych usług poza komunalnymi na rzecz miasta i gminy.
Nie ma konieczności  przekształcania zakładu w spółkę.  Taka jest opinia WOKiSS w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak  zapytała:
  1. w jakim okresie czasu i ile środków potrzeba będzie na dobudowę skrzydła do szkoły ponadgimnazjalnej z przeznaczeniem na Gimnazjum,
  2. w budżecie są zaplanowane środki na rozbudowę szkoły podstawowej w kwocie 1 mln zł.  - ile z tej kwoty będzie na szkołę podstawową, a ile na skrzydło gimnazjum.
Burmistrz poinformował, że 27 grudnia odbędzie spotkanie ze Starostą słupeckim w sprawie uszczegółowienia tematu. Są rozważane kwestie  wydzielenia izb lekcyjnych dla gimnazjum w budynku już istniejącym.
Czas na realizacje tego zadania  nie jest barierą, środki też będą z kredytu stwierdził burmistrz.
 
 
- 4 -
 
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał czy jest możliwość  promocji gminy na zewnątrz na targach. Teren gminy jest atrakcyjny od strony przyrodniczej, mamy bardzo dobry chleb, wędliny.
Pani Sekretarz  stwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł na przyszłość. Promocja musi być bardzo dobrze przygotowana, co pociąga za sobą też znaczne środki finansowe. Możemy zrobić spotkanie z gronem zainteresowanych osób i w ramach Partnerstwa Publiczno Prawnego  rozważyć prezentację naszych produktów na targach.
Radna Marzena Matuszak zapytała,  na co zostaną przeznaczone środki z rewitalizacji wsi Kopojno. Burmistrz poinformował, że na spłatę kredytu i dodał, że prawdopodobnie  będą znów możliwości realizacji dalszych rewitalizacji do 100 - 200 tys. zł. na jeden projekt.
Radny Piotr Bartecki  ponowił sprawę wydzielenia terenów pod inwestycje w gminie Zagórów.
Na tym dyskusja na temat projektu budżetu się zakończyła. Przewodnicząca Komisji poprosiła o przegłosowanie.  Za pozytywnym zaopiniowaniem opowiedzieli się wszyscy członkowie komisji. Pozytywną opinię uzyskał również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.
 
Ad. 4a. Skarbnik Gminy Anna przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na bieżący rok.
Zmiany polegają na wprowadzeniu subwencji oświatowej    z Ministerstwa Finansów  w kwocie 30 tys. zł.  zabezpieczeniu środków na: - odśnieżanie dróg  50 tys,- zł ,  na pomoc materialną dla uczniów 28 tys. zł.,  na oświetlenie ulic 30 tys. zł.,  dotacja dla GOK 15 tys. zł.
Przedstawione zmiany w budżecie uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię komisji.
 
Ad. 4b. Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie niewygasających wydatków po upływie 2010r.  Są to wydatki inwestycyjne - przebudowa rowu w Trąbczynie w kwocie 60 tys. zł.  Termin wygaśnięcia  planu wydatków ustalony został na 30  czerwca 2010r.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały.
 
Ad. 4c. Burmistrz Wiesław Radniecki przedstawił projekt uchwały o zamianie nieruchomości gminnej w Zagórowie na nieruchomość stanowiącą własność  firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. Nieruchomości położone są w Zagórowie przy ul. Przemysłowej. Zamiana nastąpi z dopłatą na rzecz jednej ze stron, zgodnie z wartościami określonymi w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali  projekt uchwały.
 
Ad.4d. Burmistrz przedstawił projekty uchwał w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego  gruntów  będących własnością p.Bernatów i Ulatowskich na poszerzenie drogi gminnej oraz drogi dojazdowej do działek na których pobudowane zostały budynki mieszkalne w Zagórowie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
 
Ad.5. Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak przedstawiła projekt planu pracy Rady na rok 2011. a Przewodnicząca Komisji Danuta Kujawa projekt planu pracy Komisji na 2011. Plany pracy są otwarte i radni mogą zgłaszać propozycje. Plany pracy będą przyjęte do realizacji na sesji w dniu 29 grudnia br.
 
- 5 -
 
Ad.6. Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o wysokości diet przysługujących radnym . Radny Ryszard Sikorski zwrócił się do Przewodniczącej aby przy ustalaniu wynagrodzenia burmistrza  propozycje wynagrodzenia przygotowało tzw. Prezydium Rady.
 
Na tym porządek posiedzenia komisji został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.
 
 
 
 
 
 
 Protokółowała                                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Kazimiera Rybarczyk                                                                        Danuta Kujawa