Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 6/2011 z dnia 14.11.2011r.

 
 
Protokół nr 6/2011
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 14 listopada 2011r. w godz. 1345 - 1530
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
Na ogólny stan 7 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. Z  kierownictwa Urzędu w posiedzeniu brali udział: zastępca burmistrza Roman Kulterman i Skarbnik Gminy Anna Sakowska oraz Prezes Zagórowskiego Klubu Sportowego Janusz Wawrzyniak.   Lista obecności - zał.nr 1.
Posiedzeniu przewodniczył radny Marcin Urycki - przewodniczący komisji.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i zapytał czy do przesłanego porządku posiedzenia członkowie komisji mają uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, porządek został przyjęty i był następujący:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Informacja na temat działalności zagórowskiego klubu sportowego z 
     uwzględnieniem planu wydatków na 2012r.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat na 2012r.
   a/ podatku od nieruchomości
   b/ podatku od środków transportowych
   c/ podatku rolnego
   d/ podatku leśnego
   e/ przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za  wodę
       i ścieki.
6.    Zaopiniowanie:
            a/ projektu uchwały w sprawie zmiany formularzy podatkowych
   b/ projektu programu współpracy gminy z organizacjami
          pozarządowymi na 2012r. i ocena wydatków związanych z ich
          działalnością w roku 2011.
   c/ nazwy ulicy w Zagórowie
   d/ zmian w budżecie na 2011r.
7.    Sprawy różne.
 
Ad. 1 i 2  j.w.
Ad.3. Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia został napisany zgodnie z przebiegiem posiedzenia i zgłosił wniosek o jego przyjęcie bez odczytywania. Innych propozycji ani wniosków nie zgłoszono. Protokół jednogłośnie przez członków komisji został przyjęty.
 
Ad.4. Prezes Klubu Sportowego Pan Janusz Wawrzyniak poinformował o działalności klubu ale przede wszystkim skupił się na potrzebach finansowych. Zapotrzebowanie na środki finansowe dla klubu na rok 2012 wg wyliczeń Pana Prezesa to kwota do 105 tys.zł. Dla porównania Prezes poinformował o  wielkości  funduszy jakie sąsiednie gminy przeznaczają na sport. Są wyższe niż w naszej gminie. Ponadto Pan Wawrzyniak  poinformował o konieczności wymiany płyty stadionu, która nie nadaje się już do remontu. Radni przyjęli złożoną informację do wiadomości. Skarbnik Gminy Anna Sakowska poinformowała, że na rok 2012 w projekcie budżetu fundusze dla klubu zostały zaplanowane  na poziomie roku bieżącego. Z uwagi na trudności finansowe gminy nie stać gminy na zwiększenie
- 2 -
 
 tych środków. Radni ze zrozumieniem przyjęli zarówno informację  złożoną przez Prezesa Klubu jak i wyjaśnienia Pani Skarbnik.
Ad.5a-e/. Pani Skarbnik przedstawiła projekty uchwał w sprawie podatków na rok 2012.  Pani Skarbnik poinformowała, że proponowane  stawki podatków na rok 2012 to wzrost o 3 - 5 % w stosunku do roku 2011.
Radny Lech Bartecki  zgłosił wniosek aby nie podwyższać podatku od nieruchomości w § 1 pkt 2 uchwały tj. wysokości podatku od budynków lub ich części  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 pow.użytkowej. W roku bieżącym ta stawka wynosi zł.17,88 i należy ją pozostawić bez zmian.
Radna Romualda Matusiak zgłosiła wniosek by proponowaną przez burmistrza podwyżkę  w tym punkcie obniżyć o połowę   / burmistrz proponuje stawkę 18,77 zł. a radna proponuje by  była to kwota 18,32/
Innych wniosków do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości nie zgłoszono. Przewodniczący komisji prosił o przegłosowanie zgłoszonych wniosków. Wniosek radnego Lecha Barteckiego poparło 5 członków komisji. Przewodniczący Komisji poinformował, że na sesji przedstawi  powyższe dwa wnioski.
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- podatku od środków transportowych
- podatku leśnego
- przedłużenia terminu obowiązywania taryf za wodę i ścieki na 2012r.
Jeśli chodzi o cenę żyta do naliczania podatku rolnego to komisja  po dyskusji jednogłośnie zaproponowała aby obniżyć cenę  podaną przez GUS  z kwoty 74,18 zł /dt  do kwoty  55,00 zł  /dt.
 
Ad.6a/. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej wzory formularzy podatkowych. Stwierdziła, że  zmiana formularzy dotyczy terminu składania  informacji i deklaracji podatkowych /termin składania formularzy  był do 15 stycznia a  po zmianie będzie do 31 stycznia danego roku/. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Ad.6b/. Zastępca burmistrza Roman Kulterman  przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego w 2011r. i przedstawił projekt programu na rok 2012. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały. Radny Lech Bartecki zaproponował, by do komisji konkursowej włączyć przedstawiciela z rady. Radny tę poprawkę do projektu uchwały zgłosi na sesji rady.
Ad.6c/. Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Zagórowie. Chodzi o ulicę  równoległą do ulicy Gajowej od strony strugi Białki. Przy tej ulicy są już budowane  budynki mieszkalne i niebawem mieszkańcy będą zwracać się o dopełnienie obowiązków meldunkowych a także nadania numerów tym budynkom.
Proponowane są różne nazwy m.in. Cicha, Zacisze, Ptasia. Członkowie komisji wskazali na nazwę ulicy ZACISZE. Przed nadaniem nazwy ulicy  musi być spełniony wymóg ustawowy a mianowicie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Burmistrz  zarządził przeprowadzenie tych konsultacji na ogólnym
 
- 3 -
 
 zebraniu mieszkańców Zagórowa w dniu 16 listopada o godz. 1800 w Urzędzie Miejskim /sala posiedzeń/.
 
Ad.6d/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2011r. Zmiany polegają na: wprowadzeniu środków z podatku od nieruchomości w kwocie 20 tys.zł.. niewygasające wydatki 10 tys.. odsetki od lokat 3 tys. darowizny na wodociąg 7 tys. zł. Zmniejszono dotację z Min.Sportu na budowę Orlika w Trąbczynie o kwotę 17 tys. zł.
Powyższe środki i zmniejszenie wydatków na rozliczonych inwestycjach wodno-ściekowych proponuje się przeznaczyć na budowę targowiska w Zagórowie 25 tys. dowóz dzieci do szkół 45 tys. i budowę gimnazjum w Zagórowie 54.250,00 zł. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje zmian w budżecie.
Ad.7. Radny Henryk Kruczkowski  poruszył problem  złego parkowania samochodów  koło "Jedynki" w Zagórowie Jeden samochód parkuje na dwóch miejscach.
Radny Lech Bartecki zwrócił uwagę, że parking na Małym Rynku jest zajęty przez samochody pracowników, którzy dojeżdżają do pracy i pozostawiają samochody na cały dzień. Należy rozmawiać z pracodawcami firm, aby pracownicy zostawiali samochody przy swoich zakładach pracy.
Radny Cieślewicz proponował zamontowanie parkomatu.
Przewodniczący Komisji zapytał czy radni mają do przekazania  dalsze uwagi bądź zapytania. Nikt się nie zgłosił. Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie o godz. 1530.
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Komisji
 
                                                                                  Marcin Urycki