Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 4/2011 z dnia 14.06.2011r.

Protokół nr 4/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 14 czerwca 2011r. w godz. 1330 - 1515 .
 
 
 
Na ogólny stan 7 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Rafał Kowalewski  i radny Lech Bartecki,który brał udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa w dniu 13 czerwca br.W posiedzeniu poza radnymi uczestniczyli: Burmistrz Wiesław Radniecki, Zastępca burmistrza Roman Kulterman,  Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Urycki - przewodniczący komisji.
Na wniosek burmistrza przewodniczący komisji zaproponował poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowe punkty:
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zagórów,
-   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     
    przestrzennego wybranych terenów miasta Zagórów,
-   udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na     
    dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zagórów-Wrabczyn-  
    Zapowiednia,
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli wniosek o poszerzenie porządku obrad.
Innych propozycji do porządku posiedzenia nie zgłoszono. Po uzupełnieniu porządek posiedzenia komisji był następujący:
 
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
  5. Informacja na temat realizacji :
- Programu ochrony środowiska Gminy Zagórów /przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/125/2005 z 29.06.2005r./
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów /przyjętego uchwałą nr XXXI/170/2006 z 30.06.2006r./
  1. Informacja na temat sposobu finansowania wydatków oświatowych, subwencje i wynikające stąd konsekwencje dla budżetu gminy 2010/2011.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
    kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zagórów,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego wybranych terenów miasta Zagórów,
c/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Łukomiu
d/ zgody na wydzierżawienie  gruntu Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
    Zagórowie,
e/ nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej
    własność  p. Haliny Postanowicz,
         f/  udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na     
             dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zagórów-Wrabczyn-  
             Zapowiednia,
 
 
- 2 -
 
g/ wieloletniej prognozy finansowej,
h/ zmian w budżecie na 2011r.
i/  powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
    na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.
  1. Sprawy różne.
 
 
Ad.1. Otwarcia posiedzenia i powitania uczestników posiedzenia dokonał Przewodnicząc Komisji  Marcin Urycki.
Ad.2. Porządek posiedzenia po uwzględnieniu dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3. Przewodniczący komisji poinformował, że zapoznał się z protokołem z poprzedniego posiedzenia i zgłosił wniosek o jego przyjęcie bez odczytywania.
Innych propozycji nie zgłoszono. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010. Radny Grzegorz Cieślewicz zwrócił uwagę na  duże rozbieżności  w planowaniu środków, a kwotą która spłynęła do budżetu gminy  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Burmistrz wyjaśnił, że  wielkość planowanego dochodu z tego tytułu jest szacunkowa. Radna Romualda Matusiak poinformowała, że szczegółowo wykonanie budżetu analizowała Komisja Rewizyjna, która wystosowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej  o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Innych  zapytań ani uwag do realizacji budżetu nie zgłoszono. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2010r.
 
Ad.5. Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił informację na temat realizacji :
- Programu Ochrony Środowiska Gminy Zagórów uchwalonego przez Radę Miejską w 2005r. oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy i miasta  Zagórów uchwalonego w 2006r. Informacja w załączeniu.
Radna Matusiak Romualda zapytała  czy władze gminy radzą sobie  z egzekwowaniem od mieszkańców porządku wokół swoich posesji. Burmistrz poinformował, że wiele  się robi w tym zakresie i nie jest źle - widać poprawę, mieszkańcy starają się.Jednak najgorzej jest wokół posesji niezamieszkałych i to stwarza problemy szczególnie w zimie  przy odśnieżaniu, czy uprzątaniu. Radny Henryk Kruczkowski poinformował, że  na ul.Pyzderskiej / za p.Tadeuszem Woźnym/ są ścięte drzewa, które zarosły już trawą i są tam gryzonie/ Sprawa wymaga pilnego rozwiązania.
Informację przyjęto do wiadomości.
 
Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat sposobu finansowania oświaty na terenie Gminy Zagórów. Informacja jest załączona do protokółu.
Radna Romualda Matusiak zapytała  jakie SA plany w zakresie restrukturyzacji sieci szkół na terenie gminy.  Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie  z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły w Łazińsku. Rodzice do tematu likwidacji szkoły podchodzą bardzo rozsądnie i nie zgłaszają  pretensji, ani też oporu  co do zamiaru jej likwidacji. Będzie również spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły w Kopojnie gdyż te dwie placówki  kwalifikują się do likwidacji z uwagi na bardzo małą liczbę dzieci. W odpowiednim czasie do rady
 
- 3 -
 
zostaną przekazane odpowiednie projekty uchwał dotyczące likwidacji obydwu placówek szkolnych.
Radny Grzegorz Cieślewicz. - nie da się uniknąć likwidacji szkół, a co z budynkami.
Burmistrz wyjaśnił, że przy tak dużym zapotrzebowaniu na mieszkania w naszej gminie, nie będzie problemu z zagospodarowaniem budynków.
Radny Cieślewicz dodał, że w Kopojnie  jest bardzo ładny, nowy obiekt i należałoby go dobrze zagospodarować.
 
Informacja przedstawiona przez zastępcę burmistrza została przyjęta do wiadomości.
Ad. 7a,b/. Na wniosek burmistrza przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
    kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zagórów,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego wybranych terenów miasta Zagórów,
Burmistrz poinformował, że w ostatnim czasie  napływa do Urzędu dużo wniosków od właścicieli gruntów chętnych do wydzielenia działek budowlanych w różnych częściach gminy, często oddalonych od zwartej zabudowy, architektonicznie i urbanistycznie nie do przyjęcia.
Aby temu zapobiec i wprowadzić ład przestrzenny w Zagórowie  konieczne jest  przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagórów, także przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w Zagórowie. Przewodnicząca rady Romualda Matusiak zaproponowała, by burmistrz powołał zespół  urbanistyczny w celu opracowania tych dokumentów, a przy uchwalaniu budżetu na rok 2012  zabezpieczyć środki na to zadanie.
Pani Sekretarz poinformowała, że Plan nie będzie ograniczał swobody obywateli, a jednocześnie wprowadzi ład przestrzenny w zabudowie.
Radny Grzegorz Cieślewicz  zapytał, czy przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego można określić, że działka budowlana  musi
mieć określoną powierzchnię minimum. Burmistrz odpowiedział, że może to być zastrzeżone.
Projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie-jednogłośnie.
Komisja zajęła negatywne stanowisko do  wniosku Pana Dżumaka i p. Kaczorowskiego w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów w planie przestrzennego zagospodarowania/chodzi o wydzielenie  na zakupionych gruntach działek budowlanych/, ponieważ grunty te są  oddalone od zwartej zabudowy, architektonicznie i urbanistycznie nie do przyjęcia. Po wydzieleniu działek  i ich zabudowie, Gmina byłaby zobowiązana doprowadzić wszystkie media łącznie z drogą, a ponieważ teren ten od zwartej zabudowy jest znacznie oddalony, to te koszty  dla gminy byłyby znacznie wyższe.
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał czy gminę stać byłoby na wykup gruntów z przeznaczeniem na działki budowlane. Burmistrz odpowiedział, że sprawy związane z  wykupem gruntów są bardzo trudne i skomplikowane aby w jednym większym obszarze nabyć od właścicieli grunty. Nie wszyscy właściciele wyrażają zgodę na sprzedaż, ale też chodzi o duże środki finansowe na wykup gruntów.
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.
- 4 -
 
Ad. 7 c,d,e/. Przewodnicząca Rady poinformowała, że Dyrektor Szkoły w Łukomiu Pani Reneta Struszczyk zwróciła się z pismem i odpowiednim uzasadnieniem o podjęcie uchwały w sprawie nadania szkole imienia "Kawalera Orderu Uśmiechu".
Projekt uchwały  odpowiednio uzasadniony został przygotowany i dostarczony radnym.  Komisja pozytywnie zaopiniowała.
Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekty uchwał w sprawie zgody na wydzierżawienie Parafii Rzymsko Katolickiej  4m2 grudnu  stanowiącego własność komunalna  w Zagórowie/ul.Szubianki w kierunku Wrąbczyna/ z przeznaczeniem na kaplice przydrożną.   Komisja pozytywnie zaopiniowała.
Drogi projekt uchwały w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego  nieruchomości stanowiącej własność p.Postanowicz Haliny będącą rozlewiskiem końcowego odcinka strugi Białki. Nabycie tej nieruchomości jest zasadne z uwagi na  zabezpieczenie ulicy Słupeckiej przed podtopieniami i zabezpieczenia możliwości na tym gruncie gromadzenia nadmiaru wody przy jej wysokich stanach. Opinia komisji pozytywna.
 
Ad. f,g,h/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej  Zagórów-Wrąbczyn-Zapowiednia.
Kwota dofinansowania to 350.000,- zł.
Opinia Komisji pozytywna.
Pani Skarbnik przedstawiła  projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz zmian w budżecie na 2011r.
Do budżetu proponuje się wprowadzić środki z dzierżawy pastwiska 30 tys,. za zajęcie pasa drogowego 65 tys., środki  z niewygasających wydatków na rewitalizację cmentarza i GOK w kwocie 157.340,- zł.  Środki proponuje się przeznaczyć na budowę chodnika na ul. Szubianki 65 tys. budowę drogi  Zagórów-Augustynów-Michalinów Ol./oś. W Zagórowie ul. Gajowa/ 244 tys. zł. dofinansowanie zapomóg 35 tys. i wykup gruntu przy ul. Słupeckiej 35 tys.zł.
Wprowadza się równie z wolne środki w kwocie 259.637,- zł.
Opinia komisji pozytywna.
 
Ad. 7 i/. Przewodniczaca Rady Romualda Matusiak  przedstawiła proponowany skład zespołu ds. przedstawienia swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy. Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie tylko na 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy. Kandydatów na ławnika należy zgłaszać do 30 czerwca br, natomiast wyboru rada dokonuje najpóźniej do 30 października br. na kadencję 2012-2015.
Proponowany skład zespołu to Alina Kmieć, Kazimiera Rybarczyk i Danuta Kujawa.
Opinia komisji pozytywna.
 
Ad.8. Przewodnicząca Rady poinformowała członków komisji, że VI sesja Rady Miejskiej odbędzie się 21 czerwca br. Radny Grzegorz Skąpski zgłosił wniosek o
uzupełnienie porządku obrad sesji o złożenie  informacji z kontroli stanu dróg gminnych  na terenie Gminy Zagórów, której  dokonali radni : Marcin Urycki, Grzegorz Skąpski i Rafał Kowalewski w kwietniu br. i przyjęcie harmonogramu wykonania i remontu tych dróg.
 
- 5 -
Przewodnicząca poinformowała, że ponieważ zaproszenia na sesję zostały już wydrukowane i częściowo rozesłane wniosek o poszerzenie  porządku obrad zostanie zgłoszony na sesji. Po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów porządek  obrad zostanie poszerzony o ten punkt.
 
Burmistrz Gminy Wiesław Radziecki poinformował, że wpłynęło pismo do niego i do Przewodniczącej Rady od Policji Powiatowej w Słupcy  o pomoc finansową na zakup paliwa w kwocie  2-5 tys. zł.  Burmistrz stwierdził, że nie widzi  możliwości finansowych  aby ten wniosek zrealizować. Już kilkakrotnie Gmina udzielała różnorodnej pomocy Policji. Za stanowiskiem Burmistrza głosowało 4 członków komisji. 1 członek wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący Komisji Marcin Urycki wnioskował o ustalenie regulaminu i powołanie zespołu do wyłonienia w drodze konkursu "Przedsiębiorcy Broku"..Radny Grzegorz Cieślewicz stwierdził, że nie chodzi o fundowanie  wielkich nagród i uroczystości, wystarczy wręczyć np. dyplom na ostatniej sesji w roku.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że po zasięgnięciu opinii radcy prawnego rada zgodnie z ustawą samorządową powołuje kapitułę, uchwala regulaminy i podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa gminy, natomiast wszelkie inne wyróżnienia  typu Przedsiebiorca Roku", "Rolnik Roku",
"Najlepszy Sołtys"  to zespół i regulamin   powołuje burmistrz zarządzeniem.
Komisja pod adresem burmistrza przyjęła wniosek o powołanie zespołu i regulaminu do przyznania tytułu "Przedsiębiorca Roku".
Burmistrz stwierdził, że każde stanowisko jest do przyjęcia, ale jednocześnie poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa zdecydowanie zaostrzyła wydatki na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, a tego przy nadaniu takiego tytułu trudno uniknąć.
 
Przewodnicząca Rady  zapoznała z pismem  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski dotyczącym protestu w sprawie  działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia komisji został wyczerpany i zamknął posiedzenie o godz.  1515.
 
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Komisji
 
                                                                                    Marcin Urycki