Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 3/2011 z dnia 15.04.2011r.

Protokół nr 3/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
 odbytego w dniu 15 kwietnia 2011r. w godz. 1200 - 1430
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
Przed posiedzeniem  komisji od godz. 1000 zespół kontrolny  w trzyosobowym składzie:radni Marcin Urycki, Rafał Kowalewski i Grzegorz Skąpski   dokonał wizji lokalnej na drogach gminnych . Na tę okoliczność sporządzony został odrębny protokół.
Na ogólny stan 7 członków komisji w posiedzeniu brało udział 5. Nieobecni usprawiedliwieni byli radni Lech Bartecki i Romualda Matusiak.
Na posiedzeniu obecni byli także Zastępca burmistrza Roman Kulterman i Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Lista obecności jest załączona do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył radny Marcin Urycki - przewodniczący komisji.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i  zapytał czy do porządku posiedzenia są uwagi. Zastepca burmistrza Roman Kulterman zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku tj.  rozpatrzenie pisma Proboszcza Parafi Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie o wydzierżawienie gruntu - 4m2 dla celów budowy kapliczki przydrożnej w lasku komunalnym na Szubiankach.
Innych propozycji nie zgłoszono i jednogłośnie przyjęto następujący porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ustalenie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Zaopiniowanie materiałów na sesję dotyczących:
a/ sprawozdania z działalności MG Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r.
b/ gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
c/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
    interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
    funkcjonowania.
5.    Informacja burmistrza na temat planowanych zadań inwestycyjnych w 
     bieżącej kadencji - w tym drogowych.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ statutów Sołectw i statutu Osiedla Zagórowa,
b/ wzorów formularzy  deklaracji na podatek rolny, leśny, od
    nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego,
    leśnego i od nieruchomości,
c/ zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
    mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów,
d/ szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
    raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
    przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od
    dłużników, w tym prowadzących  działalność gospodarczą- w ramach
    pomocy de minimis.
e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego wybranych terenów w Zagórowie,
         f/ zaciągnięcia kredytu na zadania: budowa Gimnazjum w Zagórowie,
    budowa boiska ORLIK w Trąbczynie, przebudowa GOK-u w Zagórowie,
 
- 2 -
 g/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
 h/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011-2026,
          i/ zmian w budżecie na 2011r.
7.    Sprawy różne.
 
Ad.1i2  j.w.
Ad.3. Przewodniczący  komisji zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Maria Banaszak przedstawiła sprawozdanie z działalności ośrodka za 2010r. Przedstawiła również projekt gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie a także projekt uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone dokumenty.
 
Ad.5. Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił  informację na temat planowanych zadań inwestycyjnych - w tym drogowych  w bieżącej kadencji. Informacja w załączeniu.
Radny Grzegorz Cieślewicz stwierdził, że warto byłoby robić wszystko by zmotywować społeczeństwo do działania. Są różne możliwości pozyskania funduszy  czy to z Agencji Rozwoju Gospodarczego czy z Konińskiej Izby Gospodarczej. Radny Henryk Kruczkowski  stwierdził, że jest widoczne zaangażowanie rolników jeśli chodzi o likwidacje skutków powodzi, włączają się do udrażniania rowów, ale są i tacy którzy zaorują rowy i drogi.
Przewodniczący komisji  radny Marcin Urycki - należy przystąpić do konkursu "Przedsiębiorca Roku", może to przyczyniłoby się  do rozwoju chociaż w niewielkim stopniu. Najlepiej byłoby  pozyskać dużego przedsiębiorcę, ale nale zy promować też tych małych.
Pan Kulterman wskazał, że gmina wspiera przedsiębiorców  w różny sposób np. pobudowano drogę do Michalikowa gdzie prężnie funkcjonuje duże przedsiębiorstwo. Firma SCHLICK wróciła do Zagórowa.  Szkoła Ponadgimnazjalna ma pomysł na zorganizowanie małej POLAGRY w Gminie.
Radny Rafał Kowalewski  poinformował, że w trakcie kontroli stanu dróg w gminie okazało się, że istnieją drogi w ogóle nieprzejezdne.
Członkowie komisji przyjęli do wiadomości  przedstawioną informacje przez zastępcę burmistrza Romana Kultermana.
 
Ad.6a/. Pani Kazimiera Rybarczyk poinformowała, że opracowane zostały projekty nowych Statutów sołectw i Osiedla-Zagórów. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Nadzór Wojewody Wielkopolskiego, a także zostały poddane konsultacjom społecznym na zebraniach wyborczych w jednostkach pomocniczych gminy. Obecnie obowiązujące Statuty uchwalone były w 1996r. i czas na ich dostosowanie do obowiązujących aktów prawnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w tej sprawie.
 
Ad.6b/. Skarbnik Gminy  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie  wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz formularzy
 
- 3 -
 
 informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.  Opinia komisji - pozytywna.
 
Ad.6c/.  Pani Kazimiera Rybarczyk - inspektor ds. organów gminy poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski uchylił uchwałę Nr IV/17/2011 z dnia 25 lutego br. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów. Wojewoda zakwestionował, iż w uchwale nie została  uwzględniona dyspozycja ustawowa w formie odrębnego rozdziału dotycząca:
- wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, a także warunków zamieszkiwania kwalifikujących
wnioskodawcę do ich poprawy. Pani inspektor stwierdziła, że uwagi zostały wprowadzone do projektu uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
Ad. 6d/./ Inspektor ds. organów gminy Kazimiera Rybarczyk poinformowała, że projekt uchwały w sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym  prowadzących działalność gospodarczą - w ramach pomocy de minimis, został przesłany zgodnie z wymogami ustawowymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Uwagi i zmiany  jakie wniosło Ministerstwo zostały w projekcie uwzględnione .
Członkowie komisji nie podjęli dyskusji i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
 
Ad.6e/. Zastępca burmistrza Roman Kulterman poinformował, że zgłosili się właściciele gruntów w Zagórowie  i Kościołkowie o wyrażenie im zgody na  przeznaczenie tychże gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i w tej sprawie przygotowano projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów.
Komisja pozytywnie odniosła się do projektu uchwały.
 
Ad.6f,g/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła projekty chwał w 
sprawie :
-zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Chodzi o pożyczkę w kwocie 497.773,- z Banku Gospodarstwa Krajowego na Przebudowę GOK-u w Zagórowie.
-  zaciągnięcia kredytu na zadania: budowa Gimnazjum w Zagórowie 900.000,- , budowa boiska ORLIK w Trąbczynie 300.000,- , przebudowa GOK-u w Zagórowie 555.000,- . Razem 1.755.000,- .
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.
 
Ad.6h,i/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2026.
W stosunku do  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  uchwalonej w lutym br. zmiany polegają na:
-wprowadzeniu  pożyczki z BGK w kwocie 497.773,- ze spłatą w roku 2012,
-wprowadzeniu dodatkowego deficytu z tytułu kredytów w kwocie 189.000,- . a poprzedni 1.566.ooo,- ze spłatą rat na 10 lat wydłużono na 15 lat,
- 4 -
 
-Łączna kwota kredytów długoterminowych to 3.300.000,- .
-wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 473.345,- a wydatków o kwotę 1.383.618,- .
-zwiększyła się kwota długu o zł. 688.773,- .
Opinia komisji pozytywna.
Przedstawiając propozycje zmian w budżecie Pani Skarbnik poinformowała, że polegają one na:
-wprowadzeniu do budżetu środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,- i z Ministerstwa Sportu 500.000,- na budowę ORLIKA w Trąbczynie-- - wprowadzeniu  kwoty 24.999,- . z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę domu wiejskiego w Szetlewie
- wprowadzono zwrot środków  z Banku Gospodarstwa Krajowego  na przebudowę  budynku po szkole podstawowej w Szetlewku na mieszkania socjalne. Środki te wprowadzono na budowę oczyszczalni ścieków w Szetlewie zł. 35.000,-, naprawę dróg 125.939,- . i zakup pompy  . 6.500,- .
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany uchwały budżetowej.
 
Ad.7. Radny Nowak Jan  zapytał czy można coś zrobić bo przy wywozach drzewa z lasu są niszczone drogi. Samochody są przeładowane i niszczą drogi. Czy za to obciążyć Nadleśnictwo. Zastępca burmistrza poinformował, że były w tej sprawie interwencje w Nadleśnictwie. Nadleśnictwo nie jest stroną w postępowaniu, gdyż oni tylko sprzedawają drewno. Również ograniczenie tonażu nie będzie przestrzegane.
 
Przewodniczący Komisji Marcin Urycki wobec dalszych zgłoszeń do zabrania głosu przez członków komisji  stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął posiedzenie o godz. 1430.
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Komisji
 
                                                                                   Marcin Urycki