Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 2/2011 z dnia 18.02.2011r.

Protokół nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 18 lutego 2011r. w godz. 1345 - 1700
 
 
Na ogólny stan 6 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 6.  Lista obecności - zał. nr 1.   Poza radnymi w posiedzeniu brali udział:  Zastępca burmistrza Roman Kulterman, Sekretarz Gminy Alina Kmieć, Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Uryski - Przewodniczący Komisji.
 
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
 
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie materiałów na sesję dotyczących:
a/ sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i narkomanii za 2010r. oraz analiza wym. programów na 2011r.
b/ informacji burmistrza na temat dotychczasowych działań oraz perspektyw dotyczących rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ tworzenia lub odstąpienia od tworzenia funduszu sołeckiego na rok  
    2012
b/ zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy
c/ zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład   
    mieszkaniowego zasobu gminy Zagórów
d/ zmiany uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2011r.  
    udzielonych z budżetu gminy
e/ zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych z  
    obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
          f/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie /przebudowa
             GOK-u/
g/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie /rozbudowa  
    systemu wodociągowo-kanalizacyjnego/
h/ zaciągnięcia kredytu na zadanie pt."Rozbudowa systemu wodoc.- 
    kanalizacyjnego w gminie Zagórów"- II etap
i/ wieloletniej prognozy finansowej
j/ zmian w budżecie na 2011r.
k/ sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości w 
   Zagórowie,
l/ nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości w Zagórowie,
ł/ przekazania nieodpłatnie nieruchomości w Hucie Łukomskiej na rzecz
   jednostki OSP
       m/ udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Słupcy 
           /azbest/
        n/ udzielenia pomocy finansowej miastu Konin /Izba Wytrzeźwień/
        o/ wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy.
  1. Sprawy różne.
 
- 2 -
Ad.1,2.  j.w.
Ad.3. Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został napisany zgodnie z przebiegiem posiedzenia i zgłosił wniosek o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Innych wniosków nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.a/. Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Usorowska złożyła sprawozdanie z  realizacji zadań programowych zarówno alkoholowych jak i narkomanii za 2010r. Sprawozdanie - zał. nr 2. Pani Usorowska przedstawiła członkom Komisji do zaopiniowania projekty programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu narkomanii na 2011r.  Projekty programów - zał. nr 3.
W dyskusji radni wskazywali na konieczność ciągłego poruszania  spraw związanych z zagrożeniami alkoholowymi i narkomanii   przez nauczycieli w szkołach. Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał  czy jest możliwość wydania ulotek mówiących o zagrożeniach. Pani Usorowska  stwierdziła, że ulotki na ten temat są i są rozprowadzane wśród młodzieży szkolnej.
Radny Lech Bartecki  stwierdził, że w materiałach  sprawozdawczych lakonicznie został omówiony problem narkomanii. W zakresie problemów alkoholowych i narkomanii winna być większa współpraca z sołtysami.
Przewodnicząca Rady mówiła o zbyt małym zainteresowaniu rodziców na reakcje nauczycieli,którzy informują rodziców o negatywnych zachowaniach ich dzieci.
Rodzice unikają kontaktów z fachowcami np. psychologiem czy psychiatrą, którzy
mogą pomóc im  w podejmowaniu właściwych działań i reakcji wobec ich dzieci.
Przewodnicząca  przekazała informacje od mieszkańców , że w lasku komunalnym na Szubiankach dilerzy dowożą dopalacze i narkotyki, a odbiorcą ich jest młodzież. Na terenie Zagórowa  prawdopodobnie 3 miejsca gdzie są rozprowadzane narkotyki.
Burmistrz poinformował, że o tych zajściach jest zorientowana Policja, są prowadzone odpowiednie akcje policyjne.
Pani Matusiak proponowała, aby przy okazji wywiadówek w szkołach przy udziale psychologów i rodziców  poruszać sprawy zagrożeń alkoholowych i narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie materiały przedłożone przez Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 
Ad.4b/. Sekretarz Gminy Alina Kmieć  przedstawiał informację na temat dotychczasowych działań oraz perspektyw rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Informacja - zał. nr 3.
Przewodniczący Komisji Marcin Urycki zapytał czy jest stworzona oferta dla przedsiębiorcy jak np.: Ulgi podatkowe, gminne grunty pod inwestycje, konkursy "Rolnik Roku", "Przedsiebiorca Roku", "Biznesplan Roku". Wskazane byłoby opracowanie Gminnego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.
Radny Lech Bartecki  zapytał  jakie na terenie gminy SA zasoby ludzkie i w jakich kierunkach  SA wykształceni. Czy obecne kierunki kształcenia młodych ludzi  odpowiadają zapotrzebowaniom rynku.
Burmistrz odpowiedział, że brak planu nie stanowi przeszkody do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Zastępca burmistrza Roman Kulterman  poinformował, że gmina Zagórów posiada gminne grunty pod inwestycje. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lecz są wydawane decyzje lokalizacyjne, które muszą być zgodne
- 3 -
 
 ze Studium zagospodarowania przestrzennego gminy.  Podjęta została inicjatywa wykupu gruntów za Schlikiem w Zagórowie i tylko 1 osoba wyraziła zgodę na sprzedaż, a pozostałe odmówiły sprzedaży. Zwróciły się trzy firmy  chcące zlokalizować na terenie gminy elektrownie wiatrowe, lecz wycofały się gdyż na innym terenie  były lepsze warunki lokalizacyjne. Dużym atutem gminy  dla inwestorów byłaby gazyfikacja.
Radna Matusiak Romualda stwierdziła, że władze  niektórych gmin nie są w stanie przeskoczyć negatywnych stron w pozyskaniu inwestora.
Na tym zakończono dyskusję nad tym punktem.
 
Ad.5a/. Zastępca burmistrza zaproponował, aby w budżecie na rok 2012 nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Za takim rozwiązaniem  opowiedzieli się w większości sołtysi na naradzie w dniu 15 lutego br.  Środki zgromadzone na jednym koncie rzędu 350 tys. zł. pozwalają na realizację większej inwestycji i ubieganie się o środki unijne. Komisja BiF jednogłośnie przychyliła się do propozycji z-cy burmistrza by nie tworzyć funduszu sołeckiego.
 
Ad.5b/ Projekt uchwały zarządzającej wybory w jednostkach pomocniczych gminy przedstawiła Pani Sekretarz. Proponuje się przeprowadzenie zebrań wyborczych w sołectwach w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich oraz w Zagórowie w celu wyboru Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla  w dniach od 28 marca do 15 kwietnia br.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.5c/ Zastępca burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy. W uchwale dotychczas obowiązującej nie było zapisu o wnajmie lokali socjalnych, ponieważ takich gmina nie posiadała. Z chwilą gdy w budynku po szkole w Szetlewku takie mieszkania zorganizowano należy  uchwalić zasady ich wynajmowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
 
Ad. 5d-j,m,n/. Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienia do projektów uchwał.
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty.
 
Ad.5k,l,ł/. Zastępca Burmistrza przedstawił projekty uchwał w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości w Zagórowie oraz  nieodpłatnego przekazania nieruchomości w Hucie Łukomskiej na rzecz jednostki OSP.  Opinia Komisji  jednogłośnie pozytywna.
 
Ad. 5o/. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na początku kadencji burmistrz powinien mieć ustalone przez radę wynagrodzenie i podała  wysokość poborów wójtów i burmistrzów sąsiednich gmin. Radni zaproponowali wynagrodzenie brutto w wysokości ok. 9500,- zł. miesięcznie. Przewodnicząca  przedłoży radnym odpowiedni projekt uchwały przed najbliższą sesją.
 
Ad.6. Zastępca burmistrza Roman Kulterman poinformował,, że Międzygminny Związek Komunalny w Koninie wystąpił do Gmin o przystąpienie do spółki "Spalarnia Śmieci" z wkładem 950 tys. zł.. Na kierownictwie urzędu ustalono, iż
 
- 4 -
 
przyjmiemy postawę wyczekującą gdyż wejść do spółki zawsze można, lecz wyjść z niej jest trudniej.
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak poinformowała, że jeśli radni wyrażą wolę na odbycie szkolenia to jest możliwość zorganizowania szkolenia przez WOKiSS w Poznaniu.
Radny Grzegorz Cieślewicz  stwierdził, iż w celu aktywizacji mieszkańców należałoby ogłosić wśród mieszkańców  konkursy np. "Rolnik Roku" czy "Przedsiębiorca Roku" Radny w uzgodnieniu z radca prawnym opracował regulaminy tych konkursów i należałoby powołać Kapitułę do przyznawania tych tytułów. Nagrodą byłaby np. statuetka  "Góral Zagórowski".
Radni  z akceptacją odnieśli się do tych  propozycji,  lecz należałoby przemyśleć czy statuetka górala miałaby być, czy coś innego.
 
Przewodniczący Komisji  stwierdził, że porządek posiedzenia komisji został wyczerpany i zamknął posiedzenie.
 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                                           Marcin Urycki