Komisja Budżetu i Finansów

Protokół Nr 1/2010 z dnia 20.12.2010r.

Protokół nr 1/2010
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
 odbytego w dniu 20 grudnia 2010r. w godz. 1330 - 1625 w Urzędzie Miejskim
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Na ogólny stan 7 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7 . Poza członkami komisji obecni byli:  Zastępca burmistrza Roman Kulterman, Sekretarz Alina Kmieć, Skarbnik Anna Sakowska.
Posiedzenie protokółowała Kazimiera Rybarczyk - insp. ds. obsługi organów gminy.
Lista obecności - zał. nr 1.
Posiedzeniu przewodniczył radny Marcin Urycki - Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i poinformował, że na wniosek burmistrza  proponuje się poszerzenie porządku obrad o dodatkowe  dwa projekty uchwał w sprawie  nabycia w zasób mienia komunalnego  działek w Zagórowie od p. Katarzyny i Andrzeja Bernat i  od p.Henryka Ulatowskiego.
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia,  który był następujący:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ustalenie porządku posiedzenia.
3.    Analiza  projektu budżetu gminy Zagórów na 2011r. oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2021.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie na 2010r.
b/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku 2010
c/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość będącą   
    własnością osoby prawnej.
d/ nabycia w zasób mienia gminnego działek w Zagórowie od p.Bernata Andrzeja i 
    Katarzyny i od Pana Henryka Ulatowskiego.
5.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2011r.
6.    Sprawy różne.
 
Ad.1i2 j.w.
Ad. 3. Projekt budżetu na 2011r. radni otrzymali  razem z zaproszeniem na posiedzenie komisji. Z projektem budżetu zapoznała członków komisji Skarbnik Gminy Anna Sakowska.
Projekt budżetu - zał. nr 2.
Na rok 2011 zaplanowano dochody  w kwocie 25.845.654,- zł.  i obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresy administracji rządowej, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe
na realizację zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków inwestycyjnych.
Wydatki budżetowe  to kwota 27.043.147,- zł  w tym wydatki bieżące w kwocie 20.307.147,- zł., a wydatki majątkowe to 6.736.000,- zł.
Deficyt budżetowy w kwocie  1. 197.493,- zł planuje się sfinansować kredytem.
Aktualnie Gmina ma 3,1 mln. zł. kredytu co stanowi 14 %  budżetu.  Nie ma możliwości bieżącej spłaty kredytu. Wnioski o środki unijne na realizację określonych zadań powodują zadłużenia samorządów ponieważ  we wnioskach należy wykazać , że gmina posiada środki
 
- 2 -
 
na realizację zadania w 100%. Obligatoryjny obowiązek  opracowywania wieloletnich prognoz finansowych samorządów  decyduje o tym czy gmina ma możliwość finansową.
Zastępca Burmistrza  stwierdził, że rok 2011 jest rokiem szczególnym dla naszej gminy. Zaplanowano wydatki  na realizację inwestycji w kwocie 6.736.000,- zł. a najważniejsze z nich to: budowa chodników w Zagórowie, dofinansowanie budowy drogi do Wrąbczyna, przebudowa szkoły w Zagórowie, budowa kanalizacji na ul. Słupeckiej,  wodociąg Łazińsk,Drzewce, Zagórów - Oleśnica, przebudowa hydroforni  w Łukomiu i Trąbczynie, przebudowa GOKu w Zagórowie, przebudowa domu wiejskiego w Drzewcach i Szetlewie.
Zaplanowana kwota po przetargach  na pewno się zmniejszy.  Gmina liczy  na zwrot w niedługim czasie  środków z Urzędu Marszałkowskiego wydanych   na  rewitalizację Kopojna, gospodarkę wodno-ściekową i przebudowę GOK-u.
Ponadto zastępca burmistrza poinformował, że proponuje wprowadzić autopoprawkę do projektu budżetu polegającą na wprowadzeniu budowy Orlika w Trąbczynie. 15 grudnia złożono w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedni wniosek o pozyskanie środków na ten cel.
Możemy otrzymać  80% środków.
Pani Sekretarz poinformowała, że w budżecie na 2011r. planuje się 1 mln. zł. na inwestycje oświatowe. W Zagórowie szkoła podstawowa wymaga kapitalnego remontu. Od 2012 roku. dzieci 6-letnie rozpoczną naukę w szkole i tym samym  liczba dzieci podwoi się w I klasie. Aktualnie szkoła ma 10 izb lekcyjnych. 1/3 dzieci  uczy się na II zmianie.. Rozważano różne sposoby wyjścia z  sytuacji. Pojawiła się myśl dobudowy obiektu do  istniejącego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na Gimnazjum, a pomieszczenia  obecnego gimnazjum przeznaczyć na potrzeby szkoły podstawowej. Na dzień 27 grudnia zaplanowane jest spotkanie ze Starosta Słupeckim w celu omówienia kwestii  dobudowy skrzydła do instniejącej szkoły ponadgimnazjalnej. Planuje się w cyklu dwuletnim zakończyć tę inwestycję.
W dyskusji głos zabrał radny Grzegorz Cieślewicz i stwierdził, że każda inwestycja w oświatę, edukację to dobra inwestycja, ale co w przypadku , jeśli starostwo nie zgodzi się. Pani Sekretarz wyraziła opinię, że  jej zdaniem starostwo nie zaprzeczy zasadności tej propozycji. Liczba uczniów w szkole ponadgimnazjalnej zmniejsza się i taki stan będzie się utrzymywał.
 
Radny Lech Bartecki  odniósł się do projektu budżetu w zakresie  dochodów  uzyskiwanych przez gminę  z tytułu dzierżaw za lokale komunalne i zapytał  czy są to umowy wieloletnie, czy odnawialne.
Skarbnik Anna Sakowska wyjaśniła, że w budżecie dochody z tytułu dzierżaw za lokale zaplanowano na kwotę 80 tys.zł. Umowy są zawarte na czas nieokreślony a czynsz jest regulowany przez burmistrza.  Chodzi o lokale dzierżawione przez: PKO, służbę zdrowia, mieszkanie na stadionie, mieszkanie w Szetlewku, kiosk w Trąbczynie.
Radny Lech Bartecki zwrócił uwagę  na duże dysproporcje jeśli chodzi o wydatki na przebudowę budynku OSP w Drzewcach - 25 tys. zł.  i na przebudowę budynku OSP w Szetlewie - 78 tys. zł.  Zastępca burmistrza wyjaśnił, że Zarząd OSP w Drzewcach sam wystąpił do Unii  Nadwarciańskiej w ramach programu LIDER o pozyskanie na ten cel środków i z budżetu gminy planuje się tylko dofinansowanie do wykonania ogrzewania sali w wysokości 25 tys. zł. Natomiast  wnioskodawcą   o pozyskanie środków na inwestycje w Szetlewie jest Urząd i dlatego  Gmina musi zabezpieczyć  środki na całość inwestycji zgodnie z kosztorysem.  Radny zakwestionował racjonalność wydatkowania tak dużych środków na remont Sali OSP w Szetlewku. Obiekt ten wykorzystywany jest sporadycznie. Bardziej  racjonalne byłoby zwiększenie środków na straże. Kto podjął decyzję o tej inwestycji.
- 3 -
 
Zastępca burmistrza poinformował, że po przetargach środki na remont budynku w Szetlewie mogą się zmniejszyć. Decyzje o remoncie strażnicy w Szetlewie podjęła rada poprzedniej kadencji. Radna Romualda Matusiak zapytała  w jakim  procencie Lider sfinansuje tę inwestycję. Zastępca burmistrza odpowiedział, że w 50%.
Radny Lech Bartecki nadal uważa, że  należałoby przeanalizować  wydatki majątkowe na Szetlew i urealnić kwotę. Zastępca burmistrza poinformował, że Gmina związana jest wnioskiem, uchwałą  Rady poprzedniej kadencji. Przychylając się do propozycji radnego  trzeba byłoby  wycofać wniosek o dofinansowanie.
Radny Grzegorz Cieślewicz zapytał  jak wygląda sprawa zarobkowania przez straże. Zastępca burmistrza Roman Kulterman wyjaśnił, że niektóre straże wynajmują lokale na różnego rodzaju imprezy i w ten sposób trochę zarabiają, lecz jest niewiele takich przypadków.
Komisja uznała, że należy zracjonalizować sieć jednostek OSP na terenie gminy. Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak poinformowała, że w planie pracy rady na 2011r. zaplanowany jest temat  oceny działalności jednostek OSP.
Radny Grzegorz Cieślewicz  zwrócił uwagę członkom komisji, że  Zakład Komunalny mógłby dodatkowo zarabiać poprzez np. zawieranie umów z mieszkańcami na  wykonywanie drobnych prac typu: odśnieżanie, kopanie ogródków, koszenie trawników, itp.
Radny zapytał czy są  szanse na utworzenie w Zagórowie Samodzielnego Oddziału Ratunkowego. Zastępca Burmistrza poinformował, że  decyzje w tej sprawie podejmuje  Wojewódzki Sztab Zarzadzania Kryzysowego w Poznaniu. Temat ten był podejmowany przez wiele lat i ostatecznie podjęta została decyzja o utworzeniu takiego Oddziału w Rzgowie i Gizałkach lecz nie w Zagórowie.
Radny Urycki Marcin zapytał   jaki zakres prac remontowych będzie prowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie.  Zastępca burmistrza wyjaśnił, że remontem objęte zostanie wnętrze budynku oraz zewnętrzne otoczenie. Prace będą przebiegały w dwóch etapach.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w poprzedniej kadencji zagórowscy strażacy wyszli z propozycją budowy nowej strażnicy i na pewno w przyszłości do tych spraw trzeba będzie powrócić. Pani Matusiak sugerowała by zastanowić się czy  byłaby możliwość  ściągnięcia środków unijnych na budowę strażnicy w Zagórowie. Pan Roman Kulterman poinformował, że gmina Zagórów jest w gronie 10 gmin w województwie, które pozyskały najwięcej środków unijnych na inwestycje.
Radny Lech Bartecki zapytał  co mieści się w projekcie budżetu  pod  pozycją  "zakup usług pozostałych".  Pani Skarbnik wyjaśniła, że  są to wydatki np. na malowanie, prowizje bankowe,   opłaty pocztowe itp.
Radny Marcin Urycki  zapytał czy w Urzędzie planuje się uruchomić  salę obsługi interesanta.
Pani Sekretarz poinformowała, że brak jest pomieszczenia na uruchomienie takiego punktu chociaż byłoby to jak najbardziej wskazane i potrzebne.
Pani Sekretarz  stwierdziła, że poruszone problemy i uwagi w dyskusji zgłoszone przez radnych są bardzo cenne i poinformowała o swoim wcześniejszym pomyśle zagospodarowania obiektu po Młynie w Zagórowie z przeznaczeniem np. na centrum kultury i Izbą Pamięci.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji Marcin Urycki zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu.  Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt nie zgłaszając do niego żadnych wniosków zmieniających projekt. Członkowie komisji również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej prognozy finansowej gminy na l. 2011 - 2021.
 
 
- 4 -
 
Ad. 4a. Skarbnik Gminy Anna przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na bieżący rok.
Zmiany polegają na wprowadzeniu subwencji oświatowej    z Ministerstwa Finansów  w kwocie 30 tys. zł.  zabezpieczeniu środków na: - odśnieżanie dróg  50 tys,- zł ,  na pomoc materialną dla uczniów 28 tys. zł.,  na oświetlenie ulic 30 tys. zł.,  dotacja dla GOK 15 tys. zł.
Przedstawione zmiany w budżecie uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię komisji.
 
Ad. 4b. Skarbnik Gminy Anna Sakowska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie niewygasających wydatków po upływie 2010r.  Są to wydatki inwestycyjne - przebudowa rowu w Trąbczynie w kwocie 60 tys. zł.  Termin wygaśnięcia  planu wydatków ustalony został na 30  czerwca 2010r.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały.
Radny Rafał Kowalewski wskazał na  konieczność zabezpieczenia wykopanego  rowu przez założenie barierek w Adamierzu, a  radny Grzegorz Cieślewicz wskazał na potrzebę załatania dziury na drodze w Kościołkowie .
 
Ad. 4c. Zastępca Burmistrza Roman Kulterman przedstawił projekt uchwały o zamianie nieruchomości gminnej w Zagórowie na nieruchomość stanowiącą własność  firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. Nieruchomości położone są w Zagórowie przy ul. Przemysłowej. Zamiana nastąpi z dopłatą na rzecz jednej ze stron, zgodnie z wartościami określonymi w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali  projekt uchwały.
 
Ad.4d. Pan Roman Kulterman przedstawił projekty uchwał w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego  gruntów  będących własnością p.Bernatów i Ulatowskich na poszerzenie drogi gminnej oraz drogi dojazdowej do działek na których pobudowane zostały budynki mieszkalne w Zagórowie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
 
Ad.5. Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak przedstawiła projekt planu pracy Rady na rok 2011,  a Przewodniczący Komisji Marcin Urycki projekt planu pracy Komisji na 2011. Plany pracy są otwarte i radni mogą zgłaszać propozycje. Plany pracy będą przyjęte do realizacji na sesji w dniu 29 grudnia br.
 
Ad.6. Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o wysokości diet przysługujących radnym .
Na tym porządek posiedzenia komisji został wyczerpany. Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
 
 
 Protokółowała                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Kazimiera Rybarczyk                                                                        Marcin Urycki