Komisja Budżetu i Finansów

Protokół nr 5/2011 z dnia 22.09.2011r.

 
 
Protokół nr 5/2011
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu
22 września 2011r. w godz. 1330 - 1500 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
Na ogólny stan 7 członków komisji w posiedzeniu brało udział 6. W posiedzeniu uczestniczyli, Zastępca burmistrza Roman Kulterman i Skarbnik Gminy Anna Sakowska. Lista obecności jest załączona do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Urycki Przewodniczący Komisji. Po powitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Komisji zapytał czy do porządku posiedzenia ktoś z członków komisji ma uwagi. Nikt się nie zgłosił. Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty i był następujący:
 
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu na I półrocze 2011.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/ zbycia w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
    położonej w Oleśnicy stanowiącej własność Skarbu Państwa
b/ zbycia  w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie o łącznej 
    pow. 0,1091 ha. stanowiącej  własność Gminy Zagórów,
c/ zbycia  w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie o łącznej 
    pow. 0,0141 ha. stanowiącej  własność Gminy Zagórów,
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie
    gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat. 
e/ opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania
    przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie.
f/ zmiany Statutu Gminy Zagórów,
g/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie na 2011r.,
h/ zatwierdzenia projektu pn."Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie
    Zagórów współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu 
    Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."
i/ zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej  
   "Puszcza Pyzdrska".
      6.   Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2012r.
  1. Sprawy różne.
 
Ad.3. Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania informując, że został napisany zgodnie z przebiegiem posiedzenia. Innych propozycji nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br.  Radni materiał sprawozdawczy otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie.
Zastępca Burmistrza poinformował o realizacji zadań inwestycyjnych aktualnie prowadzonych w gminie  - wodociągowanie, remont hydroforni, kanalizacja ul. Słupeckiej,  remont GOK-u, budowa Gimnazjum, ORLIK w Trąbczynie.
 
- 2 -
 
Radny Henryk Kruczkowski zapytał o umorzenia podatków. Pan Kulterman wyjaśnił, że burmistrz bardzo wnikliwie analizuje każdy wniosek w sprawie umorzenia podatku. Są to sporadyczne przypadki. Poza tym radni stwierdzili, że przedłożone sprawozdanie jest bardzo wyczerpujące i do wykonania budżetu za I półrocze nie zgłaszają uwag.
Dalszej dyskusji nie było. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i prosił członków komisji o wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu poprzez głosowanie.  Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji.
Ad.5a-d/. Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie:
a/ zbycia w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej w Oleśnicy stanowiącej własność Skarbu Państwa. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zagórów na podstawie KW 37848. Stanowi ona grunty położone w miejscowości Oleśnica w sąsiedztwie ulicy Kolejowej. Jest to teren po byłej stacji kolei wąskotorowej. Prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości proponuje się zbyć na rzecz właścicieli sąsiedniej działki oznaczonej numerem 260, Państwa Jana i Marianny Rychlińskich, w związku z zaspokojeniem ich roszczeń,
b/ zbycia  w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie o łącznej   pow. 0,1091 ha. stanowiącej  własność Gminy Zagórów. Wymieniona w uchwale nieruchomość stanowi własność Gminy Zagórów na podstawie KW KN1S/00035659/6. Stanowi ona grunty położone na osiedlu mieszkaniowym, sąsiadujące z nieruchomościami przy ulicy Świerkowej. Przedmiotowe nieruchomości stanowią przedłużenie działek nr 2699, 2698 i 2697, i w związku na swoją powierzchnię i usytuowanie, nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość.  W związku z powyższym, postanowiono zbyć wymienione w uchwale działki, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz właścicieli w/w sąsiednich działek.
c/ zbycia  w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie o łącznej   pow. 0,0141 ha. stanowiącej  własność Gminy Zagórów. Wymieniona w uchwale nieruchomość stanowi własność Gminy Zagórów na podstawie decyzji nr GKG.III.7228-4325/91. Stanowi ona grunty położone na osiedlu mieszkaniowym, przy ulicy Akacjowej. Jest to teren, który stanowi jedyny dostęp do drogi publicznej dla działki nr 1905/2, której właściciel użytkuje wymienioną w uchwale nieruchomość od 15 lat. Działka nr 2622/2, w związku na swoją powierzchnię i usytuowanie, nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.  W związku z powyższym, przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta na rzecz właściciela działki  1905/2 - Pani Renaty Góreckiej.
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat. 
Wymieniona w uchwale nieruchomość stanowi własność Gminy Zagórów na podstawie KW 39142 i jest dzierżawiona przez Panią Mariannę Bartczak, zam. ul. Pyzderska w Zagórowie i jest użytkowana rolniczo.
Z uwagi na upływ terminu na jaki zawarta została poprzednia umowa dzierżawy, oraz wniosek dzierżawcy, zasadne jest umożliwienie dalszego jej użytkowania przez dotychczasowego dzierżawcę.
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał i pozytywnie je zaopiniowali.
 
Ad.5e/. Komisja analizowała projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie. Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak zwróciła uwagę na
- 3 -
 
 § 2 pkt 6 projektu uchwały o treści "działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, związane z higieną osobistą, samoobsługą, spożywaniem posiłków, wypoczynkiem dziecka oraz zajęcia relaksacyjno-wyciszające". Przewodnicząca stwierdziła, że obowiązki wynikające z tego zapisu powinny być uznane jako podstawa programowa,  a nie zaliczone do świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego.  Komisja  nie zaproponowała zmian do projektu uchwały.
 
Ad.5f/. Propozycje zmian w Statucie Gminy Pani Romualda Matusiak. Propozycje zmian przygotowano na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupcy, która uznała zapisy zawarte w § 72 ust.1 i § 73 ust. 1 i 2 Statutu jako rażące naruszenie prawa a konkretnie art. 3, 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy o samorządzie gminnym.
W statucie nie może być zapisów dyscyplinujących radnych w przypadku notorycznego uchylania się od  wykonywania przez nich obowiązków. Nie może być również zapisów  odnośnie "powinności" spotykania się radnego nie rzadziej niż dwa razy do roku z wyborcami. Wnoszone zmiany w projekcie uchwały dotyczą wykreślenia ze Statutu Gminy
§ 72 ust.1 i § 73 . Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu uchwały.
 
Ad.5g/. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz zmian w budżecie na 2011r. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026  dotyczy wielkości dochodów i wydatków.  Do budżetu proponuje się wprowadzić środki na  wybory do Sejmu i Senatu w kwocie  6.786,- zł i środki otrzymane na  "Indywidualizację nauczania uczniów  klas I-III w gminie Zagórów" w kwocie 125.648,- . a w wydatkach zabezpiecza się środki na  budowę drogi Zagórów-Augustynów-Michalinów zł.ok.600 tys , budowę Gimnazjum- 1 mln. zł. , zakup samochodu dla Urzędu - 55 tys. Komisja nie zgłosiła uwag do w/w projektów uchwał.
 
Ad.5h/. Komisja pozytywnie zatwierdziła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn."Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Zagórów współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki." Środki   w wys. 218.448,30 zł. które są już przyznane  będą przeznaczone na zadanie pn.wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.    Odbył się przetarg na  obsługę tego projektu. Na spotkaniu z Dyrektorami omówiono zakres potrzeb w tym temacie. Realizacja  projektu trwać będzie od 1 września 2011 do 30czerwca 2012r.
 
Ad.5i/. Zastępca burmistrza przedstawił informacje na temat stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Puszcza Pyzdrska. Pan Kulterman poinformował, że LOT to rodzaj
stowarzyszenia, którego celem działania jest promocja turystyczna regionu, działania na rzecz rozwoju turystycznego regionu, podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego regionu. Do LOTu mogą przystępować m.in. samorządy,   organizacje pozarządowe, osoby fizyczne. 
Pan Kulterman wyjaśnił, że w każdej chwili jeśli będzie to niekorzystne dla gminy można się ze stowarzyszenia wycofać. Komisja pozytywnie odniosła się do przedstawionej propozycji przystąpienia do stowarzyszenia.
 
Ad.6. Przewodniczący komisji poinformował , iż zgodnie z procedurą uchwalania budżetu do końca września jest czas na składanie wniosków do budżetu i poinformował, że niektórzy radni  je złożyli na ręce Pana burmistrza z powiadomieniem Rady Miejskiej.
- 4 -
 
Prosił aby radni zastanowili się  jeszcze i ewentualnie dokonali zgłoszeń wniosków wymagających uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie.
 
Ad.7. Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął posiedzenie o godz. 1500.
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                         Marcin Urycki