2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań audytowych zapewniających na rok 2022 w Gminie Zagórów
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie Regulaminu okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2022-2035.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych służących do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego przekazanych przez KPRM do Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych środków trwałych - wyposażenia w Gminie Zagórów
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2021 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zagórów.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie zmiany „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie”
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek operacyjnych.
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa, zasad korzystania z pojazdów służbowych i prawidłowego rozliczenia.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zagórów.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania oraz wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych.
w sprawie powołania zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 złotych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
zmieniające Zarządzenia Nr 83/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Statutu Osiedla Zagórów.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Zagórów.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska podinspektorów ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska podinspektorów ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. transportu pacjentów na szczepienie przeciwko COVID – 19
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2021r.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do wydawania postanowień w toku postępowania administracyjnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa, zasad korzystania z pojazdów służbowych i prawidłowego rozliczenia.