2019 r.

w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie przyjęcia planu audytu
w sprawie wytycznych do sporządzenia Informacji dodatkowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zagórów
w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020-2035
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zagórowie
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2019 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowejwsi Kopojno, nadania jej statutu oraz wyznaczenia organów spółki
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko inspektora ds. obsługi organów gminy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
w sprawie zakończenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie upoważnienie Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Zagórów NR 36/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego”, „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego”
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań audytowych zapewniających na rok 2019 w Gminie Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie wytycznych do sporządzenia Informacji dodatkowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zagórów
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2018 rok
w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego „BSK”
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów na rok szkolny 2018/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza
w sprawie powierzania prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym
w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Skokum
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Zagórów
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz Osiedla Zagórów
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów , Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz Osiedla Zagórów
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do wydawania postanowień w toku postępowania administracyjnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do wydawania postanowień w toku postępowania administracyjnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do wydawania postanowień w toku postępowania administracyjnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów