2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT – 7 w Gminie Zagórów oraz jej jednostkach organizacyjnych
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
w sprawie wytycznych do sporządzenia Informacji dodatkowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powierzania prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Joannie Mięcie - Sekretarzowi Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2019 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035
w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Zagórowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów
w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn." Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów "
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powołania zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2018 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie powołania Zespołu ds. oceny bezpieczeństwa na drogach
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie
sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń „dobry start”
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw będących w zarządzie gminy Zagórów
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu za korzystanie z samochodu prywatnego na potrzeby podróży służbowej oraz określenia początku podróży służbowej
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2017 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
w sprawie ustalenia stawek i zasad naliczania czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, wykorzystywanych na cele rolnicze
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2018-2023
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zagórowie
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów