2017 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2018 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Giny i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji innowacji społecznej w ramach projektu grantowego ,,Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w budynkach mieszkalnych, budowlach i infrastrukturze na terenie gminy Zagórów powstałych w wyniku silnego wiatru w dniu 05.10.2017r.
sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych środków trwałych - wyposażenia w Gminie Zagórów
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pokonaj stagnację – zmień życie na lepsze!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2017 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu za korzystanie z samochodu prywatnego na potrzeby podróży służbowej oraz określenia początku podróży służbowej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zagórów dla samorządowej instytucji kultury
w sprawie wprowadzenia do stosowania gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz wydawania w tych sprawach decyzji
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Anielewo