2016 r.

w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Zagórów i jej jednostkach budżetowych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2017 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozów szkolnych uczniów niepełnosprawnych organizowanych przez Gminę Zagórów
w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zagórów
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2016 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2015 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok