Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 29.08.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe