2015 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
w spawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zagórów
w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Zagórów na 2016 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu oraz uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Zagórowie powołanej dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie ustalenia normy paliwa, zasad korzystania z pojazdów służbowych i prawidłowego rozliczania
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Gminie Zagórów na potrzeby przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2015 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Zagórowie Administratora Systemu oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie ustalenia stawek i zasad naliczania czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, wykorzystywanych na cele rolnicze
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zagórowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Gminie Zagórów na potrzeby przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Zagórowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania
w sprawie: odwołania członka Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2014 rok.
zmieniające terminy zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów,Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydania przez Burmistrza Gminy Zagórów upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa, zasad korzystania z pojazdu służbowego i prawidłowego rozliczania
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok