2013r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zagórowie oraz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Zagórów
w spawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia szacunkowej do 14.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie planu i regulaminu środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Zagórów na 2014 rok.
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Zagórów
w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Zagórów
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i skarbnikiem Gminy Zagórów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie odwołania dyrektora szkoły
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2013 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zagórów
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu za korzystanie z samochodu prywatnego na potrzeby podróży służbowej oraz określenia początku podróży służbowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości, ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
w sprawie miany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem dla Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2012 rok
w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań o charakterze publicznym na 2013 rok
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej