2011r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wys
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2011 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola
w sprawie określenia regulaminu komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Gminy Zagórów do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: 1. Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie 2. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2010 rok
w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie ustalenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Zagórowie, które są i nie są otwierane w Sekretariacie Urzędu
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok