2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Zagórowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej, stanu bazy magazynowej, oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
w sprawie: ustalenia procedur postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły, placówki lub zespołu oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
zmieniające skład osobowy Gminnego Biura Spisowego
sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za II kwartał 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych".
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli zarządczej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin, ustalenia szkód i szacowania strat w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Zagórów poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin, ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze technicznej gminy Zagórów poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie archiwizacji i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2009 rok
w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowych do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych