2009r.

Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 08.06.2010r.

  BURMISTRZ GMINY 
        ZAGÓRÓW
Zarządzenie Nr 12/2009
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 8.06.2009 roku
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
na   podstawie   art.   28   ustawy   z   dnia   21   listopada   2008r.   o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1465) zarządzam, co następuje:
§1 Zarządzenie określa:
1.    Sposób dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie zajmujących stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
2.    Okresy, za które oceny są sporządzane.
3.    Skalę ocen.
§2
1.    Okresowej   oceny   zwanej   dalej   "oceną"   dokonuje   bezpośredni   przełożony ocenianego urzędnika, zwany dalej "oceniającym".
2.    Burmistrz   Gminy   Zagórów,   będący   bezpośrednim   przełożonym   urzędnika, może wyznaczyć do dokonania oceny tego urzędnika inną osobę.
§3
1.    Ocenie   podlega   pracownik   Urzędu   Miejskiego   w   Zagórowie   zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, zwany dalej "ocenianym", z wyłączeniem osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym.
2.    Oceniający wyznacza okres objęty oceną nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia ocenianego, a w razie przeprowadzenia kolejnej oceny - nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia poprzedniej oceny. O terminie rozpoczęcia   i  zakończenia   okresu   objętego  oceną  oceniający  zawiadamia ocenianego pisemnie.
3.    Czas trwania okresu objętego oceną określa się w miesiącach i latach.
4.    Oceniający wyznacza nowy termin sporządzenia oceny w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego, uniemożliwiającej dokonanie oceny.
5.    W razie zmiany na stanowisku oceniającego albo zmiany podległości służbowej ocenianego   w  trakcie   okresu   objętego   oceną,   dotychczasowy   oceniający dokonuje oceny cząstkowej, uwzględnianej w ocenie końcowej.
 
 
 
§4
1.  Oceny dokonuje się raz na 2 lata.
2.    Ocena ma formę pisemną i jest sporządzana na arkuszu oceny, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
§5
1.  Kryterium   oceny   stanowi   wywiązywanie   się   ocenianego   z   obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych   w art. 241 i art. 25 ust. 12 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.    Kryterium  oceny jest ponadto wywiązywanie się ocenianego z obowiązków przewidzianych w art. 100 Kodeksu pracy3.
3.    Oceniający dokonuje oceny, uwzględniając w szczególności:
 
1)    kwalifikacje merytoryczne ocenianego;
2)    umiejętność  stosowania  przepisów prawa  związanych  z  zajmowanym przez ocenianego stanowiskiem;
3)    planowanie i organizowanie pracy;
4)    umiejętność    wykorzystywania    w    pracy    technologii     informacyjne i komunikacyjnej;
'Art. 24. Ustawy o pracownikach samorządowych:
1.Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań
publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych
interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Art. 25. 1. Ustawy o pracownikach samorządowych:
Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
3 Art. 100 Kodeksu pracy:
§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o
pracę.
§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1)    przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2)   przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3)    przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4)   dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5)    przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6)   przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 
 
 
 
 
5)    znajomość języka obcego, jeżeli jest niezbędna na stanowisku  pracy zajmowanym przez ocenianego;
6)    sposób zarządzania personelem i zasobami materialnymi, w przypadku zajmowania przez ocenianego kierowniczego stanowiska urzędniczego;
7)    samodzielność i inicjatywę w wykonywaniu przez ocenianego pracy.
§6
1.    Oceniający zapoznaje ocenianego z pisemnym projektem oceny i wysłuchuje jego uwag i zastrzeżeń.
2.    Oceniany może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.
§7
Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
1)    ocena wyróżniająca,
2)    ocena dobra,
3)    ocena dostateczna,
4)    ocena negatywna.
§8
1.  Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu kopię arkusza oceny z ustaloną oceną.
2.    Oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych ocenianego.
§9
1.    Ocenianemu przysługuje prawo odwołania się o oceny w trybie przewidzianym w art. 27 ust. 5-7 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.    Postanowienie ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy oceniającym jest Zastępca Burmistrza Gminy.
§10
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zagórów.
§11
Zarządzenie   wchodzi   w   życie   po   2   tygodniach   od   chwili   przedstawienia go pracownikom, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2009r.
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                          B U R M I S T R Z
 
                                                                                                                           Wiesław Radniecki
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok