2009r.

Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 8.06.2009r.

BURMISTRZ GMINY
      ZAGÓRÓW
Zarządzenie Nr 14/2009
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 8.06.2009 roku
w    sprawie    określenia    maksymalnego        miesięcznego    wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1465) w związku z Rozporządzeniem   Rady Ministrów   z   dnia   18   marca   2009r.   w   sprawie   wynagradzania   pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r., Nr 50, poz. 398) zarządzam, co następuje:
§1
Zarządzenie określa maksymalny poziom wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zagórów, tj.:
1.  Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie,
2.    Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zagórowie,
3.    Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.
§2
Dla kierowników wskazanych w § 1 ustala się minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na podstawie XIX kategorii zaszeregowania według tabeli określonej w części B załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1465).
§3
Maksymalny poziom wynagrodzenia miesięcznego obejmującego wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny dla stanowisk określonych w § 1 nie może przekroczyć ośmiokrotności minimalnego wynagrodzenia określonego przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim w terminie do 15 września każdego roku brutto miesięcznie.
§4
1.  Kierownikom wskazanym w § 1 przysługuje dodatek funkcyjny.
2.    Wysokość dodatku funkcyjnego ustala Burmistrz Gminy Zagórów.
3.    Maksymalny   poziom   dodatku   funkcyjnego   nie   może   przekroczyć    150% najniższego    wynagrodzenia    zasadniczego    wskazanego    w    I     kategorii zaszeregowania.
4.    Dodatek funkcyjny przyznawany jest na czas nieokreślony.
 
 
 
§5
1.    Z  tytułu   czasowego  zwiększenia   obowiązków  służbowych   lub   powierzenia dodatkowych zadań osobom wskazanym w § 1 może być przyznany dodatek specjalny.
2.    O   wysokości   dodatku   specjalnego   decyduje   Burmistrz   Gminy   Zagórów, przy   czym   nie   może   on   przekroczyć   kwoty  40%   łącznie   wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
3.    Dodatek specjalny przyznawany jest na czas określony, nie dłuższy niż okres wykonywania dodatkowych zadań.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zagórów.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009r.
 
 
 
 
                                                                                                                          B U R M I S T R Z
 
                                                                                                                           Wiesław Radniecki
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok