2009r.

Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 13.11.2009r.

Zarządzenie Nr 28/2009
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 13.11.2009r.
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
Na podstawie art. 138 ust.3 i art.139 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), art.5 ust.2 pkt3 lit. e ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. Nr 89 ,poz.590) oraz § 3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), wytycznych Wojewody Wielkopolskiego -Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 05.06.2009r , danych wyjściowych Starosty Słupeckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Słupeckiego w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia zarządza się, co następuje:
§1
W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludności i zwierząt hodowlanych na wypadek powstania masowego zagrożenia na znacznym obszarze , realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego opracowuje się gminny plan ewakuacji(przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia do rejonów bezpieczniejszych , zwany dalej" Planem ewakuacji(przyjęcia)"
§2
Ustala się Wytyczne Burmistrza Gminy Zagórów- Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji(przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
1. Przygotowaniem i organizowaniem ewakuacji(przyjęcia) ludności i zwierząt hodowlanych kieruje Burmistrz Gminy Zagórów.
2.    Burmistrz Gminy Zagórów realizuje zadania z zakresu ewakuacji(przyjęcia) ludności i zwierząt hodowlanych przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
3. W celu realizacji zadań planowej ewakuacji(przyjęcia) ludności i zwierząt hodowlanych w pracach Zespołu, o którym mowa w ust.2 na prawach członka dodatkowo uczestniczą:
1/ zarządcy budynków i obiektów z których lub do których - planowana jest ewakuacja 2/ sołtysi sołectw z których lub do których planowana jest ewakuacja
 
 
§ 4
l. Plan ewakuacji(przyjęcia) opracowuje specjalista ds. obywatelskich
2. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Zagórowie do udzielania
wszelkiej pomocy merytorycznej w opracowaniu planu ewakuacji (przyjęcia)
§ 5
Zasady opracowania planu ewakuacji(przyjęcia) ludności i zwierząt hodowlanych określają:
1/ wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r
2/ wytyczne Wojewody Wielkopolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia
05czerwca 2009r
3/ danych wyjściowych Starosty Słupeckiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
4/ wytyczne Burmistrza Gminy Zagórów z 13.11.2009r - Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok