2009r.

Zarzadzenie z nr 3/2009 z dnia 15.01.2009r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2009
BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW
z dnia 15.01.2009r.
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów.
Na podstawie art. 70a,ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006r , ze zm./ i § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. W sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, / Dz.U. Nr 46 poz. 430 / zarządzam co następuje:
§1
1.   Ustala się wysokość środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy w kwocie 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2.    Wysokość środków określona jest co roku w planie finansowym szkoły.
3.    Dysponentem środków określonych w pkt. 1 są dyrektorzy szkół i przedszkola.
     §2
1.    Ustala się, ze dofinansowaniem ze środków określonych w § 1 objęte są następujące Formy doskonalenia:
1.    szkolenie rad pedagogicznych,
2.    organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli,
3.    udział nauczycieli w warsztatach i konferencjach szkoleniowych.
2.    Wysokość środków wydatkowanych określone w pkt.l winna stanowić 70% środków określonych § 1 będących w dyspozycji dyrektora szkoły.
 §3
Pozostałą część środków tj. 30% przeznacza się na indywidualną pomoc dla nauczyciela tj. na:
-  refundację opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
-  opłaty za kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe.
 
 §4
1. Pomoc wskazana  w § 3 obejmuje wyłącznie nauczycieli doskonalących się zawodowo na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, zgodnego z potrzebami kadrowymi szkoły określonymi w programie rozwoju szkoły.
3.   Z pomocy określonej w § 3 nauczyciel może skorzystać tylko jeden raz w ciągu 5 lat pracy w danej szkole.
 §5
Środki nie wykorzystane zgodnie z potrzebami określonymi w § 2 i § 3 mogą być przeznaczone na zakup pomocy szkolnych między innymi sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, urządzeń i materiałów kopiujących itp.
 §6
Wykonanie zarządzenia powierz się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
      §7
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok