2009r.

Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 15.01.2009r.

Zarządzenie Nr 1 /2009
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 15 stycznia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
 
W celu uzyskania rzeczywistego stanu sprzętu obrony cywilnej
znajdującego się w magazynie przy Urzędzie Gminy Zagórów należy przeprowadzić inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2008r. w terminie do dnia 31.01.2009r.
                                           
                                                                        §2
Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1)    Durczak Dariusz - Przewodniczący,
2)    Deręgowska Małgorzata - Członek,
3)    Bartecka Lidia - Członek.
 
                                                                   §3
Do Komisji inwentaryzacyjnej należy:
1)    dokonanie spisu z natury sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie przy Urzędzie Gminy Zagórów;
2)    porównanie ilości ustalonych w toku spisu z ilościami ujętymi w     ewidencji     oraz     ewentualnych     różnic     w     protokole inwentaryzacyjnym;
3)    sporządzenie   arkuszy   spisu   z   natury   wg   druków   ścisłego zarachowanie Nr 1 i 2.
 
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Specjaliście ds. Obywatelskich.
                                    §5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok