2009r.

Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30.10.2009r.

Zarządzenie Nr 25/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
z dnia 30 października 2009 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
 
            Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) i § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXI/128/2008 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok, zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr XXI/128/2008 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok, w Uchwale Nr XXII/140/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009 roku, w Uchwale Nr XXIII/148/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 10 marca 2009 roku, w Uchwale Nr XXIV/151/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 kwietnia 2009 roku, w Uchwale Nr XXV/162/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 czerwca 2009 roku, w Uchwale Nr XXVI/166/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 11 września 2009 roku, w Uchwale Nr XXVII/176/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 września 2009 roku, w Zarządzeniu Nr 8/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 marca 2009 roku, w Zarządzeniu Nr 11/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 22 maja 2009 roku, w Zarządzeniu Nr 16/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 8 czerwca 2009 roku, w Zarządzeniu Nr 18/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 lipca 2009 roku,w Zarządzeniu Nr 21/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 sierpnia 2009 roku, w Zarządzeniu Nr 24/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 30 września 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości zł.- 22.034.882,00,
     w tym:
                      - dochody własne w kwocie zł.- 20.981.322,00
            - dochody majątkowe w kwocie zł.- 1.053.560,00
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości zł.- 3.137.950,00,
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań w wysokości zł.- 1.237.525,00,
3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
    .- 86.000,00.
zastępuje się:
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości zł.- 22.218.495,00
     w tym:
                      - dochody własne w kwocie zł.- 21.164.935,00
            - dochody majątkowe w kwocie zł.- 1.053.560,00
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości zł.- 3.238.346,00
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań w wysokości zł.- 1.320.742,00
3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
    .- 86.000,00.
 
Zmienia się załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości zł.- 25.054.082,00.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
     1) wydatki bieżące w wysokości zł.- 18.915.557,00
         w tym na:
a)    wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł.- 9.212.473,00
b)    dotacje zł.- 856.750,00
                               w tym :
                                          - dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień zł.- 3.000,00
                                           - odpis na Izby Rolnicze zł.- 5.000,00
                                           - składki członkowskie na związki zł.- 52.925,00
                                           - przedmiotowe dla zakładów budżetowych zł.- 50.825,00
                                           - podmiotowe dla instytucji kultury zł.- 635.000,00
                                           - dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
                                              .- 110.000,00
                                               * realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
                                                 i sportu oraz wypoczynek dzieci i młodzieży zł.- 110.000,00                          c) wydatki na obsługę długu zł.- 214.964,00
              2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości zł.- 6.138.525,00
   zastępuje się:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości zł.- 25.237.695,00
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
     1) wydatki bieżące w wysokości zł.- 19.099.170,00
         w tym na:
                        a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł.- 9.164.417,00
                        b) dotacje zł.- 856.750,00
                             w tym:
                                          - dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień zł.- 3.000,00
                                           - odpis na Izby Rolnicze zł.- 5.000,00
                                           - składki członkowskie na związki zł.- 52.925,00
                                           - przedmiotowe dla zakładów budżetowych zł.- 50.825,00
                                           - podmiotowe dla instytucji kultury zł.- 635.000,00
                                           - dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
                                              .- 110.000,00
                                               * realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
                                                 i sportu oraz wypoczynek dzieci i młodzieży zł.- 110.000,00                          c) wydatki na obsługę długu zł.- 214.964,00
              2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości zł.- 6.138.525,00
           
Zmienia się załącznik nr  5 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
4. Kwota wydatków w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań      zleconych ustawami w wysokości zł.- 3.137.950,00,
2) wydatki związane z realizacją własnych zadań w wysokości zł.- 1.237.525,00,
          3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów
porozumień w wysokości zł.- 86.000,00 zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
zastępuje się:
4. Kwota wydatków w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań      zleconych ustawami w wysokości zł.- 3.238.346,00,
2) wydatki związane z realizacją własnych zadań w wysokości zł.- 1.320.742,00,
          3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów
porozumień w wysokości zł.- 86.000,00 zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 25/2009 z dnia 30 października 2009 roku
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
 
 
 
 
                   Do budżetu wprowadzono środki od Wojewody  Wielkopolskiego w wysokości
 
zł.- 99.154,00 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększono plan dotacji o kwotę
 
zł.- 132,00 na prce komisji kwalifikacyjnych i egzaninacyjnych powołanych do rozpatrzenia
 
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Otrzymano środki na
 
sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre
 
świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne w wysokosci zł.- 1.377,00. Kwota
 
zł.- 35.168,00 przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc
 
państwa w zakresie dożywiania". Zwiększono również plan dotacji na świadczenia pomocy
 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokosci zł.- 47.917,00. Dokonano
 
natomiast zwrotu dotacji w wysokości zł.- 135,00 do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
 
zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok