2009r.

Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 09.03.2009r.

Zarządzenie Nr 7/09
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki
organizacyjne Gminy
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm..) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz .U. Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje:
§1
1.  Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego oraz Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku.
2.    Pozostałe jednostki Gminy ( w tym instytucje kultury) wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.
§2
1.  Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
2.    Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
3.    Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz "Instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych" i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).
4.    Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru.
 
 
 
 
 
 
Wydatek zakwalifikowano/ nic zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości.............................. (słownie: ...........
.........................................................................................) 
Kod...................
(data)                                                 (podpis pracownika)
5.    Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną w § 2 pkt 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.
6.    Pracownik księgowości Urzędu Miejskiego dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 "Wydatki strukturalne" stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).
§3
1.    Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe roczne
sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Burmistrzowi Gminy
w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
2.  Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają
sprawozdania negatywne.
3.   Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych
przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy
sporządza pracownik księgowości Urzędu Miejskiego w celu przekazania do
Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu
sprawozdawczego.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 §5
      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok