2009r.

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.05.2010r.

 
 
 
Zarządzenie Nr 12/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
z dnia 18 maja 2010 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 
            Na podstawie art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1501 ze zm.) i § 12 pkt 3, Uchwały Nr XXIX/192/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok, zarządzam co następuje:
 
W Uchwale Nr XXIX/192/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok, w Uchwale Nr XXX/211/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 12 lutego 2010 roku, w Uchwale Nr XXXI/214/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 23 kwietnia 2010 roku, w Zarządzeniu Nr 8/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 31 marca 2010 roku, w Zarządzeniu Nr 10/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów z dnia 30 kwietnia 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 21.572.928,00 ,
       z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 21.522.928,00 ,
-    dochody majątkowe w kwocie 137.256,00 ,
       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                             zleconych ustawami w wysokości 3.274.880,00 ,
           2) dotacje celowe na realizację własnych zadań w wysokości 612.208,00 ,
           3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
      porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
      86.000,00 ,
      zastępuje się:
      1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 21.845.232,00 ,
       z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 21.707.976,00 ,
-    dochody majątkowe w kwocie 137.256,00 ,
       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań                             zleconych ustawami w wysokości 3.547.184,00 ,
           2) dotacje celowe na realizację własnych zadań w wysokości 612.208,00 ,
           3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
      porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
      86.000,00 ,
Zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 30.422.324,00 ,
       z tego:
-    wydatki bieżące w wysokości 19.733.124,00 ,
-    wydatki majątkowe w wysokości 10.689.200,00 ,
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
               ustawami w wysokości 3.274.880,00 ,
          2) wydatki na realizację własnych zadań w wysokości 612.208,00 ,
          3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
               z innymi j.s.t. w wysokości 96.000,00 zł, 
          4) wydatki majątkowe na 2010 rok w wysokości 10.689.200,00 ,
          5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
              pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.000.000,00    
       3. Określa się na lata 2010 - 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na 
            programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
    zastępuje się:
    1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 30.694.628,00 ,
       z tego:
-    wydatki bieżące w wysokości 20.005.428,00 ,
-    wydatki majątkowe w wysokości 10.689.200,00 ,
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
              ustawami w wysokości 3.547.184,00 ,
          2) wydatki na realizację własnych zadań w wysokości 612.208,00 ,
          3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 
               z innymi j.s.t. w wysokości 96.000,00 ,
          4) wydatki majątkowe na 2010 rok w wysokości 10.689.200,00 ,
          5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1                 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.000.000,00 ,
      3. Określa się na lata 2010 - 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na   
           programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,     
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Tworzy się rezerwy:
        1) ogólną w wysokości 30.033,00 ,
        2) celowe w wysokości 20.000,00 , z tego:
             a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
                 w kwocie 20.000,00 zł,  
 zastępuje się:
       Tworzy się rezerwy:
        1) ogólną w wysokości 30.033,00 ,
        2) celowe w wysokości 0,00 zł,             
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 12/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów
z dnia 18 maja 2010 roku
 
 
 
            Do budżetu wprowadzono środki na wybory prezydenckie zł.- 8.886,00 i zwrot
 
podatku akcyzowego zł.- 263.418,00.
 
Dokonano zmian naliczonych odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zabezpieczono
 
środki na remont oświetlenia, remont chodnika w Trąbczynie. Rezerwa celowa - zarządzanie
 
kryzysowe kwota zł.- 20.000,00 przeznaczona została na usuwanie skutków zalań i podtopień.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok